Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 оd 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (Tekst značajan za EGP) (SL L 11, 17.1.2015.)

Objavljeno: 17.1.2015. Ažurirano: 14.3.2017.

Pretraživanje regulative