Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 31.1.2015.
Stjecanje dionica kreditne institucije koje čine najmanje 10% kapitala ili glasačkih prava, kao i stjecanje dionica kojima se prelazi 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima dopušteno je samo uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Dionice stečene bez suglasnosti Hrvatske narodne banke stjecatelj je dužan prodati i ne ostvaruje nikakva prava iz njih. U tekstu je opisan sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, postupak odlučivanja o zahtjevu, razlozi za odbijanje zahtjeva, razlozi za poništavanje i ukidanje suglasnosti za stjecanje dionica kreditne institucije te pravne posljedice stjecanja kvalificiranog udjela bez suglasnosti.

Suglasnost za stjecanje dionica kreditne institucije

Zakon o kreditnim institucijama u članku 24. stavcima 1. i 2. propisuje obvezu dobivanja prethodne suglasnosti za stjecanje dionica kreditne institucije u sljedećim slučajevima:

1. za pravne i fizičke osobe i osobe koje zajednički djeluju, a koje stječu dionice kreditne institucije na temelju kojih pojedinačno ili zajednički, neposredno ili posredno, stječu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji (kvalificirani udio je izravno ili neizravno ulaganje u društvo koje čini najmanje 10% kapitala ili glasačkih prava ili koje omogućava ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje tim društvom),

2. za svako daljnje posredno ili neposredno stjecanje dionica kreditne institucije na temelju kojih se stječe jednako ili više od 20%, 30% odnosno 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u kreditnoj instituciji,

3. ako nakon stjecanja dionica kreditne institucije nastane zajedničko djelovanje dvaju ili više dioničara zbog kojeg oni zajednički postaju imatelji 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u kreditnoj instituciji, ti su dioničari dužni podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela roku od 30 dana od nastanka takvog djelovanja,

4. ako osoba pojedinačno ili neka od osoba koje djeluju zajednički stekne dionice kojima prelazi 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima nasljeđivanjem ili u drugom slučaju kad nije znala ili morala znati da će premašiti navedene postotke, dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za takvo stjecanje u roku od 30 dana od dana kad je saznala ili morala saznati za takvo stjecanje,

5. ako se udio kvalificiranog imatelja poveća zbog smanjenja temeljnog kapitala kreditne institucije ili zbog sličnog njezina djelovanja na način da prelazi 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, kvalificirani imatelj dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje dionica u kapitalu ili glasačkim pravima u roku od 30 dana od dana kada je saznao ili morao saznati da se njegov udio povećao zbog djelovanja kreditne institucije.

Pravne posljedice stjecanja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji bez suglasnosti

Ako osoba stekne bez suglasnosti Hrvatske narodne banke kvalificirani udio u kreditnoj instituciji ili udio kojim prelazi 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima kreditne institucije, Hrvatska narodna banka naložit će joj rješenjem da proda dionice koje je stekla bez potrebne suglasnosti te da dostavi dokaz o prodaji i, ako joj je poznato, podatke o kupcu. Ako osobe koje zajednički djeluju steknu bez suglasnosti Hrvatske narodne banke kvalificirani udio ili udio koji prelazi neki od navedenih pragova, bez obzira na to u kojem postotku svaki od njih pojedinačno ima udio u kreditnoj instituciji i je li taj pojedinačni udio kvalificirani udio, Hrvatska narodna banka naložit će rješenjem svim osobama koje zajednički djeluju da prodaju dionice koje su stekle bez prethodne suglasnosti te da zajednički ne prelaze kvalificirani udio za koji imaju suglasnost. Te osobe dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dokaz o prodaji i, ako im je poznato, podatke o kupcu.

Od izvršnosti rješenja kojim je naložena prodaja dionica kreditne institucije stečenih bez suglasnosti Hrvatske narodne banke stjecatelj ne može ostvarivati nikakva prava ni iz jedne dionice za koju je naložena prodaja, a kvorum za valjano odlučivanje i potrebna većina za donošenje odluka glavne skupštine računaju se u odnosu na temeljni kapital umanjen za iznos dionica na temelju kojih stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u kreditnoj instituciji podnosi se na obrascu Zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji Zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, kojem se treba priložiti sljedeća dokumentacija:

1) za pravnu osobu stjecatelja kvalificiranog udjela:

 1. izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od tri mjeseca, ako je sjedište pravne osobe izvan Republike Hrvatske,
 2. ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
 3. popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari, odnosno imatelji poslovnih udjela stjecatelja u kojem su navedeni sljedeći podaci: ime i prezime, adresa stanovanja, odnosno prebivališta, i drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu stjecatelja kvalificiranog udjela, te životopis s popisom svih tvrtki u kojima stjecatelj radi ili je član uprave ili nadzornog odbora, odnosno u kojima je radio ili bio član uprave ili nadzornog odbora i u kojima jest ili je bio imatelj kvalificiranog udjela, kao i podaci o prekršajnoj i kaznenoj neosuđivanosti i o vođenju kaznenog postupka,
 4. popis osoba povezanih sa stjecateljem kvalificiranog udjela na način iz članka 16. Zakona o kreditnim institucijama te opis načina na koji su povezane,
 5. revidirani financijski izvještaji stjecatelja za posljednje dvije godine,
 6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,
 7. opis zahtjevom tražene prethodne suglasnosti koji uključuje ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio, obrazloženje ciljeva koji se žele postići stjecanjem tog udjela te strateška usmjerenja stjecatelja u odnosu na ulaganja u kreditne i financijske institucije,
 8. opis aktivnosti stjecatelja u vezi sa stjecanjem, a koje su prethodile podnošenju zahtjeva,
 9. podaci o prekršajnoj neosuđivanosti stjecatelja, o tome vodi li se protiv stjecatelja kazneni ili prekršajni postupak te o tome da stjecatelj nije pravomoćno osuđen ni za jedno od sljedećih kaznenih djela (ne starije od 90 dana):
  • kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (Glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (Glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (Glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/2011.),
  • kaznena djela iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 88/2008., 146/2008., 74/2009., 54/2013., 159/2013. i 18/2015.),
  • kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/2008.),
  • kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (Glava XII.), kaznena djela protiv spolnih sloboda (Glava XVI.), kaznena djela protiv imovine (Glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (Glava XXIV.), kaznena djela računalnog krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (Glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXVIII.) iz Kaznenog zakona,
  • kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima,
  • kaznena djela iz Zakona o investicijskim fondovima ili
  • kaznena djela iz Zakona o računovodstvu,
 10. dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom stjecatelja,
 11. mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela kreditne institucije iz države članice ili nadležnog tijela kreditne institucije iz treće države o namjeravanom stjecanju i
 12. ako je stjecatelj kvalificiranog udjela financijski holding ili mješoviti financijski holding, potrebno je priložiti i dokaz da članovi uprave stjecatelja ispunjavaju uvjete iz članka 38. ZOKI (uvjete propisane za članove uprave kreditne institucije).

2) za fizičku osobu stjecatelja kvalificiranog udjela:

 1. ime i prezime, adresa stanovanja, odnosno prebivališta i drugi identifikacijski podaci stjecatelja,
 2. životopis stjecatelja, koji uključuje popis svih tvrtki i njihovih adresa u kojima stjecatelj radi ili je član uprave ili nadzornog odbora, odnosno u kojima je radio, bio član uprave ili nadzornog odbora te u kojima jest ili je bio imatelj kvalificiranog udjela,
 3. podaci o prekršajnoj neosuđivanosti stjecatelja, o tome vodi li se protiv stjecatelja kazneni ili prekršajni postupak te o tome da stjecatelj nije pravomoćno osuđen ni za jedno od sljedećih kaznenih djela (ne starije od 90 dana):
  • kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (Glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (Glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (Glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/2011.),
  • kaznena djela iz Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/2008., 146/2008., 74/2009., 54/2013., 159/2013. i 18/2015.),
  • kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/2008.),
  • kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (Glava XII.), kaznena djela protiv spolnih sloboda (Glava XVI.), kaznena djela protiv imovine (Glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (Glava XXIV.), kaznena djela računalnog krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (Glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXVIII.) iz Kaznenog zakona,
  • kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima,
  • kaznena djela iz Zakona o investicijskim fondovima ili
  • kaznena djela iz Zakona o računovodstvu,
 4. popis osoba povezanih sa stjecateljem kvalificiranog udjela na način iz članka 16. Zakona o kreditnim institucijama te opis načina na koji su povezane, 
 5. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,
 6. opis zahtjevom tražene prethodne suglasnosti koji uključuje ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio, obrazloženje ciljeva koji se žele postići stjecanjem toga udjela te strateška usmjerenja stjecatelja u odnosu na ulaganja u kreditne i financijske institucije i
 7. opis aktivnosti stjecatelja u vezi sa stjecanjem, a koje su prethodile podnošenju zahtjeva.

Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela omogućava značajan utjecaj ili kontrola nad poslovanjem kreditne institucije, osim navedenih dokumenata stjecatelj je dužan zahtjevu priložiti također:

 1. poslovnu strategiju kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio,
 2. poslovni plan za iduće tri poslovne godine, koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka,
 3. planirane promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi kreditne institucije,
 4. plan aktivnosti na izradi novih ili izmjeni postojećih internih akata kreditne institucije i
 5. plan aktivnosti na izmjeni postojeće ili uvođenju nove informacijske tehnologije kreditne institucije.

Odlučivanje o zahtjevu

Hrvatska narodna banka može tijekom postupka odlučivanja o zahtjevu (ali u roku od 40 dana od podnošenja zahtjeva) zatražiti od stjecatelja i kreditne institucije dodatnu dokumentaciju koju Hrvatska narodna banka ocijeni potrebnom za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona. Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dodatnu dokumentaciju u roku kojeg odredi Hrvatska narodna banka, ali taj rok može trajati najviše 20 dana, a u iznimnim slučajevima 30 dana.

Hrvatska narodna banka savjetovat će se prije donošenja odluke o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ili 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima s drugim nadležnim nadzornim tijelom ako je stjecatelj:

1) kreditna institucija, društvo za osiguranje i reosiguranje, društvo za upravljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje otvorenih investicijskih fondova (u nastavku teksta: društvo za upravljanje UCITS-om), mirovinsko društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje mirovinskih fondova (u nastavku teksta: mirovinsko društvo) ili investicijsko društvo kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecanje nadležno drugo nadzorno tijelo,

2) matično društvo kreditnoj instituciji, društvu za osiguranje i reosiguranje, društvu za upravljanje UCITS-om, mirovinskom društvu ili investicijskom društvu kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo ili

3) fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje i reosiguranje, društvo za upravljanje UCITS-om, mirovinsko društvo ili investicijsko društvo kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo.

U roku od dva radna dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ili 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima kreditne institucije Hrvatska narodna banka izdat će podnositelju zahtjeva pisanu potvrdu o zaprimanju zahtjeva, u kojoj će naznačiti dan isteka roka od 60 dana od podnošenja urednog zahtjeva.

Urednim zahtjevom smatra se zahtjev kojem je priložena propisana dokumentacija i dodatna dokumentacija koju je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostavio stjecatelj ili kreditna institucija.

Hrvatska narodna banka dužna je dovršiti postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosno 20%, 30% ili 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima kreditne institucije i poslati podnositelju zahtjeva rješenje u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ako Hrvatska narodna banka ne odluči o zahtjevu u navedenom roku, smatra se da je izdala prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela. Ako je odbila zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje udjela u kreditnoj instituciji, Hrvatska narodna banka objavit će na zahtjev podnositelja zahtjeva priopćenje o razlozima odbijanja zahtjeva.

U okviru obrade zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kapitalu ili glasačkim pravima kreditne institucije Hrvatska narodna banka prikuplja informacije iz drugih izvora (arhiva Hrvatske narodne banke, Ministarstvo financija, Hanfa, strani supervizori itd.), te može obaviti provjeru podataka koje je dostavio stjecatelj kvalificiranog udjela.

Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Hrvatska narodna banka procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:

1) ugledu stjecatelja,

2) ugledu, odgovarajućim stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti na funkcije članova uprave kreditne institucije i članova nadzornog odbora,

3) stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu bilo kojeg člana višeg rukovodstva kreditne institucije koji će voditi poslove kreditne institucije,

4) financijskom stanju stjecatelja, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja kreditna institucija u kojoj se stječe kvalificirani udio, te primjerenosti izvora sredstava kojima stjecatelj namjerava steći dionice kreditne institucije,

5) mogućnostima kreditne institucije da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati propisa, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati kreditna institucija strukturu koja omogućava provođenje djelotvorne supervizije, djelotvornu razmjenu informacija među nadležnim nadzornim tijelima i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima te

6) prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ako ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne ispunjava navedene kriterije.

Poništenje i ukidanje rješenja

Hrvatska narodna banka može poništiti rješenje kojim je dana suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela ako je kvalificirani imatelj dobio suglasnost davanjem neistinitih ili netočnih podataka.

Hrvatska narodna banka može ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela:

1) ako imatelj kvalificiranog udjela krši svoje obveze Zakona o kreditnim institucijama, odnosno ako ne postupi u skladu s rješenjem Hrvatske narodne banke ili tijela druge države članice nadležnog za superviziju na konsolidiranoj osnovi kojim mu se nalaže uklanjanje nedostataka,

2) ako nastanu razlozi za odbijanje zahtjeva (ako ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne ispunjava propisane kriterije) ili

3) ako se kvalificirani imatelj koristi svojim utjecajem protivno dobrom i razboritom upravljanju kreditnom institucijom ili ne postupa s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Kvalificiranom imatelju dionica kreditne institucije kojem je poništena ili ukinuta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela Hrvatska narodna banka naložit će rješenjem prodaju dionica. Od izvršnosti rješenja kojim je naložena prodaja dionica kreditne institucije stjecatelj ne može ostvarivati nikakva prava ni iz jedne dionice za koju je naložena prodaja, a kvorum za valjano odlučivanje i potrebna većina za donošenje odluka glavne skupštine računaju se u odnosu na temeljni kapital umanjen za iznos dionica na temelju kojih stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa.