Nacrt Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

Objavljeno: 2.2.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga Hrvatska narodna banka pobliže uređuje dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja kreditnoj instituciji za pružanje financijskih usluga s obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama predviđeno brisanje odredbe u članku 65. stavku 1. Zakona o kreditnim institucijama koja je propisivala dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr,  s naznakom "Nacrt Odluke o dokumentaciji uz zahtjev za odobrenje za rad" do 23. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.