Nazad

Planovi za 2017.

Planovi za 2017.

Objavljeno: 1.9.2017. Ažurirano: 22.9.2017.
 • Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2017. (sažetak)

  Savjet Hrvatske narodne banke donio je, na sjednicama održanima 19. prosinca 2016. i 18. srpnja 2017., Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2017.

  Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2017. donesen je u iznosu:

  PRIHODI IZ POSLOVANJA 450.293.000,00 kuna
  TROŠKOVI POSLOVANJA 354.800.000,00 kuna
  POVEĆANJE REZERVIRANJA 2.500.000,00 kuna
  VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 92.993.000,00 kuna
    iznosi u kunama
  PRIHODI IZ POSLOVANJA 450.293.000,0
  Kamatni i srodni prihodi 620.318.100,00
  Kamatni i srodni rashodi (97.844.400,00)
  Neto kamatni prihodi 522.473.700,00
  Prihodi od naknada i provizija 49.897.000,00
  Troškovi za naknade i provizije (17.074.300,00)
  Neto prihodi od naknada i provizija 32.822.700,00
  Prihodi od dividendi 5.029.600,00
  Neto rezultat od ulaganja – metoda udjela 1.714.000,00
  Neto rezultat od financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (115.747.000,00)
  Neto rezultat od financijske imovine raspoložive za prodaju
  Neto obračunske pozitivne (negativne) tečajne razlike *
  Neto realizirane pozitivne (negativne) tečajne razlike *
  Ostali prihodi 4.000.000,00
  TROŠKOVI POSLOVANJA (354.800.000,00)
  Troškovi za zaposlenike (175.941.000,00)
  Ostali troškovi poslovanja (89.000.000,00)
  Troškovi izrade novčanica i kovanog novca (53.000.000,00)
  Amortizacija (36.859.000,00)
  POVEĆANJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVACIJA (2.500.000,00)
  Prihodi od naplaćenih rezervacija 8.000.000,00
  Troškovi rezerviranja (10.500.000,00)
     
  VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 92.993.000,00

  * Plan za 2017. ne sadržava planirane neto obračunske i realizirane tečajne razlike, za čije će se iznose korigirati višak prihoda nad rashodima po godišnjem obračunu za 2017.

 • Plan rada Hrvatske narodne banke za 2017. prema zadacima, strategijskim ciljevima/poslovnim prioritetima i strategijskim područjima
  • Zadatak 1. Utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 1.
   Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST:

   • Analiza postojećih i predlaganje novih instrumenata monetarne politike
   • Definiranje, analiziranje i provođenje politika upravljanja rizikom za operacije provođenja monetarne politike HNB-a. U slučaju instrumenta osiguranja kod kreditnih operacija to obuhvaća mjerenje kreditnog i tržišnog rizika i rizika likvidnosti, okvire za kontrolu rizika, definiranje postupaka, pravila i tehnika kojima se osigurava ispunjavanje kreditnih standarda za imovinu prihvatljivu kao instrument osiguranja
   • Namira i usklađivanje svih transakcija
   • Operacije provođenja monetarne politike, što uključuje provođenje operacija na otvorenom tržištu, pružanje stalno raspoloživih mogućnosti (odobravanje lombardnih kredita i prikupljanje prekonoćnih depozita) i zaključivanje ugovora za kredite osigurane instrumentom osiguranja
   • Priprema i analiza operacija i tržišnih uvjeta, što uključuje prognoziranje likvidnosti, pripremu operacija na otvorenom tržištu, definiranje politike obvezne pričuve, izračun kunskih kamatnih stopa na novčanom tržištu, upravljanje politikom i provedbu analiza za prihvatljivost imovine (instrumenata osiguranja) i izračun srednjeg tečaja HNB-a
   • Upravljanje instrumentima osiguranja, što uključuje ažuriranje i praćenje adekvatnosti kolaterala
   • Provođenje intervencija na domaćem deviznom tržištu

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST:

   • Izrada analiza, bilješki i prezentacija za potrebe rukovodstva HNB-a
   • Izrada Biltena HNB-a: Informacija o gospodarskim kretanjima
   • Izrada Biltena HNB-a: Makroekonomska kretanja i prognoze
   • Izrada Godišnjeg izvješća HNB-a: Makroekonomska kretanja
   • Izrada Monetarne projekcije HNB-a
   • Izrada Polugodišnje informacije HNB-a: Makroekonomska kretanja
   • Izrada Tromjesečnoga standardnoga prezentacijskog formata (SPF)
   • Kreiranje, ažuriranje i održavanje baza podataka
   • Održavanje prezentacija te davanje sažetih izjava za posjetitelje HNB-a te potrebe javnog informiranja
   • Rad na istraživačkim projektima
   • Obrada tema iz djelokruga HNB-a za potrebe javnog informiranja
   • Izračun utjecaja šoka ponude kredita na realnu i kreditnu aktivnost u RH
   • Izrada kratkih analiza za potrebe provođenja monetarne politike
   • Izrada kratkoročnih projekcija kretanja cijena i ekonomske aktivnosti
   • Izrada redovitih simulacija i projekcija monetarne politike korištenjem makroekonomskih modela RH
   • Konstrukcija indikatora kretanja prihoda od turizma
   • Objavljivanje radova i prezentiranje rezultata istraživanja na konferencijama
   • Procjena potencijalnog outputa putem proizvodne funkcije
   • Projekcija i analiziranje indeksa cijena nekretnina RH
   • Razvoj i unapređenje indeksa cijena nekretnina RH
   • Razvoj modela za izradu kratkoročnih projekcija vezanih uz monetarnu politiku
   • Razvoj reduciranih ekonometrijskih modela za projekciju ekonomskih kretanja
   • Sezonska prilagodba glavnih ekonomskih indikatora (suradnja s DZS-om i za potrebe HNB-a)
   • Tekuće ocjenjivanje (engl. nowcasting) ekonomske aktivnosti

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Izrada internih informacija o ostvarivanju kriterija konvergencije te ostvarivanju indikatora makroekonomskih neravnoteža za RH
  • Zadatak 2. Držanje i upravljanje međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 1.
   Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST:

   • Analiza i praćenje strukture ulaganja međunarodnih pričuva prema kreditnom, likvidnosnom i valutnom riziku
   • Analiza i prognoza kretanja kamatnih stopa i tečajeva na financijskim tržištima
   • Analiza novih instrumenata ulaganja te priprema i prilagodba sustava za njihovo uvođenje
   • Analiza učinka dolarskog i eurskog portfelja HNB-a – mjesečno, tromjesečno, polugodišnje i godišnje
   • Dnevno praćenje tržišne vrijednosti portfelja HNB-a i ostvarenja po referentnim portfeljima (engl. benchmark)
   • Investiranje deviznih sredstava Ministarstva financija u odgovarajuće instrumente, kupoprodaja deviza s Ministarstvom financija
   • Investiranje međunarodnih pričuva u odgovarajuće instrumente i portfelje
   • Izrada analiza o kretanjima na inozemnim financijskim tržištima EMU-a i SAD-a (monetarna politika, makroekonomski pokazatelji, krivulje prinosa i tečajevi) te prognoze kretanja kamatnih stopa i tečajeva
   • Izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća o upravljanju međunarodnim pričuvama
   • Kupoprodaja efektivnih kuna i efektivnoga stranog novca
   • Nadogradnja i održavanje WSS sustava za potrebe podrške poslovnog procesa upravljanja međunarodnim pričuvama
   • Održavanje dnevne likvidnosti međunarodnih pričuva propisane valutne strukture
   • Održavanje i ažuriranje referentnih portfelja HNB-a, predlaganje promjene strukture i izrada novih referentnih portfelja
   • Praćenje financijskih tržišta i izrada dnevne informacije o kretanjima na tržištima
   • Praćenje i izvješćivanje o kreditnom riziku financijskih institucija, analize poslovanja banaka te izrada periodičnih izvješća o kretanju tržišnih pokazatelja kreditnog rizika banaka i država
   • Praćenje i upravljanje kamatnim i kreditnim rizikom i ostalim rizicima povezanima s deviznim portfeljima HNB-a u odnosu na referentne portfelje
   • Praćenje pokrivenosti repo i obratnih repo transakcija kolateralom te ugovaranje transakcija prijenosa marže (engl. Margin Call Transaction)
   • Suradnja s drugim središnjim bankama na području upravljanja pričuvama te analiziranje relevantnih procesa i faktora koji bi se mogli primijeniti u HNB-u u vezi s upravljanjem pričuvama
  • Zadatak 3. Izdavanje novčanica i kovanog novca

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 2.
   Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Izrada izvješća i statističkih evidencija o kretanju gotovog novca
   • Obrada novčanica, sortiranje i poništavanje
   • Obrada oštećenoga kovanog novca
   • Opskrba gotovim novcem i preuzimanje suviška, pohabanih i oštećenih novčanica te uništavanje oštećenih novčanica
   • Preuzimanje novoizrađenoga kovanog novca, kontrola i pohrana
   • Priprema prijedloga odluke o izdavanju i prodaji numizmatičkih kompleta i prigodnoga kovanog novca
   • Priprema prijedloga odluke o puštanju u optjecaj kovanog novca s godinom izdanja “2017.”
   • Priprema prijedloga Plana izrade novčanica i kovanog novca za 2018.
   • Priprema prijedloga ugovora za izradu numizmatičkih kompleta i prigodnoga kovanog novca
   • Priprema prijedloga ugovora za izradu optjecajnoga kovanog novca
   • Prodaja prigodnoga kovanog novca u RH i inozemstvu
  • Zadatak 4. Izdavanje i oduzimanje odobrenja i suglasnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava te devizno poslovanje i poslovanje ovlaštenih mjenjača

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 1.
   Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Obrada zahtjeva i izdavanje propisanih odobrenja, suglasnosti i mišljenja kreditnim institucijama i kreditnim unijama

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 2.
   Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Licenciranje institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava
   • Licenciranje ovlaštenih mjenjača (izdavanje, odbijanje i oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova)
   • Provođenje postupaka certificiranja zaštićenih računalnih programa za rad ovlaštenih mjenjača
  • Zadatak 5. Obavljanje poslova supervizije i nadzora u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 1.
   Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Izravni nadzor institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava
   • Nadzor institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava na temelju propisanih izvješća i/ili izvješća po posebnom zahtjevu HNB-a

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite potrošača
   • Postupanje po prigovorima potrošača
   • Davanje mišljenja i odgovora državnim tijelima i međunarodnim institucijama u vezi s poslovanjem kreditnih institucija
   • Priprema i sudjelovanje na sastancima s kreditnim institucijama u dijelu koji se odnosi na modeliranje rizika
   • Priprema odgovora za izvješće o napretku 4. kruga evaluacije RH pred MONEYVAL-om
   • Priprema upitnika i ostalih pratećih dokumenata za izradu studije kvantitativnog učinka (QIS)
   • Provođenje predvalidacija i validacija internih pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva u kreditnim institucijama (IRB, AMA, modeli iz područja tržišnih rizika)
   • Sudjelovanje u poslovima postupanja po obavijestima o povredi propisa
   • Sudjelovanje u Operativnom odboru za suradnju s Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka; Odboru za konglomerate
   • Sudjelovanje u procesu donošenja zajedničke odluke nadležnih tijela te odobravanje primjene modela
   • Sudjelovanje u procjenama ICAAP-a kreditnih institucija u dijelu koji se odnosi na modeliranje rizika
   • Sudjelovanje u projektu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u RH
   • Sudjelovanje u radu Odbora HNB-a za sprječavanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma
   • Sudjelovanje u radu Stalne koordinacijske skupine za praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničenja
   • Dostava podataka Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
   • Izrada i ažuriranje pomoćnih analitičkih alata za provođenje nadzora kreditnih institucija
   • Izrada i sudjelovanje u izradi publikacija zasnovanih na analizi bankovnoga sustava koje se javno objavljuju (Bilten o bankama, Godišnje izvješće HNB-a, Polugodišnja informacija HNB-a, BSCEE Review)
   • Izrada internih izvještaja zasnovanih na analizi bankovnoga sustava za potrebe rukovodstva (Tromjesečno izvješće o bankovnom sustavu, Pregled mjesečnih kretanja, Izvještaj o dužnicima čiji je dug veći od 5 milijuna kuna, Depoziti nerezidenata i dr.)
   • Koordiniranje i prikupljanje podataka za potrebe određivanja ostalih sistemski važnih kreditnih institucija
   • Poduzimanje potrebnih supervizorskih aktivnosti u vezi s izvješćivanjem kreditnih institucija
   • Pripremanje podataka o stanju bankovnoga sustava za potrebe javne objave (Pokazatelji poslovanja, SPF, Kvaliteta kredita, Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija i dr.) i supervizorske javne objave (statistički podaci)
   • Vođenje popisa kreditnih institucija (uključujući i popis institucija koje mogu u RH neposredno pružati uzajamno priznate usluge) i sudjelovanje u održavanju registara kreditnih institucija (ODFI, RIAD, CIR)
   • Zaprimanje izvještaja za potrebe supervizije kreditnih institucija i provjera njihove valjanosti
   • Analiza financijskog stanja i profila rizičnosti kreditnih institucija pojedinačno i na konsolidiranoj razini
   • Analiza grupnih planova oporavka za kreditne institucije koje su članice internacionalnih grupa kreditnih institucija i izrada prijedloga za donošenje zajedničke odluke
   • Analiza i davanje mišljenja o planovima oporavka za kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi u RH i izrada prijedloga rješenja
   • Analiza i ocjena ICAAP izvještaja, izvještaja o radu kontrolnih funkcija u kreditnoj instituciji i revizorskih izvještaja te izrada Izvješća o procjeni rizičnosti kreditne institucije
   • Izrada informacija o tijeku izravnih/neizravnih nadzora te izrada dokumenata, prijedloga rješenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i poboljšanje stanja na temelju izravnih/neizravnih nadzora kreditnih unija
   • Izrada izvještaja o procjeni rizičnosti poslovanja (Risk Report) i informacija o poslovanju kreditnih institucija za potrebe stranih supervizora te izrada prijedloga zajedničke odluke (Joint Decision) za kapital, likvidnost i napredne modele članica grupa internacionalnih kreditnih institucija
   • Obavljanje supervizije bonitetnom analizom izvješća i informacija
   • Obavljanje supervizije neposrednim nadzorom
   • Obrada pritužbi pravnih osoba na poslovanje kreditnih institucija
   • Organiziranje i sudjelovanje na sastancima s kreditnim institucijama
   • Planiranje godišnjih aktivnosti supervizije
   • Poduzimanje supervizorskih mjera
   • Prikupljanje izvješća i podataka potrebnih za analizu kreditnih institucija, korespondencija s kreditnim institucijama
   • Razvijanje suradnje s drugim nadzornim institucijama i državnim tijelima u RH
   • Suradnja s revizorima na području nadzora kreditnih institucija
   • Suradnja sa stranim supervizorima na području nadzora kreditnih institucija, sudjelovanje na kolegijima supervizora
   • Unapređenje metodologije bonitetne analize, izravnog nadzora i licenciranja
   • Vođenje evidencije o izravnim/neizravnim nadzorima, izdanim zapisnicima i rješenjima
   • Obavljanje izravnih/neizravnih nadzora, izrada dokumenata te prijedloga rješenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i poboljšanje stanja na temelju izravnih/neizravnih nadzora u vezi sa SPNFT-om
   • Izrada zapisnika po obavljenom izravnom nadzoru te u slučajevima utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju kreditne institucije
   • Nalaganje i praćenje provedbe supervizorskih mjera HNB-a
   • Održavanje godišnjega radnog sastanka s vanjskim (IT) revizorima
   • Održavanje radnih sastanaka sa sistemski važnim kreditnim institucijama (direktori IT-a, voditelji sigurnosti IS-a i unutarnji IT revizori)
   • Prikupljanje i analiza podataka i informacija o karakteristikama informacijskih sustava kreditnih institucija
   • Prikupljanje i analiza podataka i informacija o provedenim revizijama informacijskih sustava kreditnih institucija od strane vanjskih (IT) revizora
   • Procjena IT rizika za potrebe SREP-a (u okviru procjene internog upravljanja i kontrola na razini institucije te procjene operativnog rizika)
   • Provođenje izravnih nadzora informacijskih sustava kreditnih institucija prema planu supervizije

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 2.
   Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Nadgledanje i analiza sustava platnog prometa u RH zaprimanjem i obradom statističkih izvješća o platnim uslugama i izdavanju elektroničkog novca i o obračunatim transakcijama preko platnih sustava
   • Postupanje po pritužbama povezanima s pružanjem platnih usluga protiv pružatelja platnih usluga podnesenih HNB-u

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 3.
   Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Notifikacija i druge aktivnosti obavještavanja EBA-e prema zahtjevima CRD, CRR i dr.
   • Održavanje radionica i pružanje tehničke pomoći supervizorima iz regije vezano uz primjenu CRDIV/CRR regulative
   • Praćenje regulative EU-a, preporuka i dobrih praksa BIS-a kao i smjernica EBA-e
   • Dostavljanje izvještaja EBA-i i ESB-u
   • Održavanje komunikacije s izvještajnim institucijama u vezi s planiranim izmjenama izvještajnoga okvira
   • Prezentiranje stanja bankovnoga sustava
   • Analiza upitnika EBA-e, ESRB-a i ostalih institucija i pružanje potrebnih odgovora
   • Sudjelovanje u provedbi preporuka EK-a

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 4.
   Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Izrada informatičkih zahtjeva za izmjenu relacijskih baza (KOBA, KOKI, ODFI) i skladišta podataka s ciljem usklađivanja s izvještajno-regulatornim okvirom i prilagođavanja potrebama supervizije kreditnih institucija
  • Zadatak 6. Vođenje računa kreditnih institucija i obavljanje platnog prometa po tim računima, davanje kredita kreditnim institucijama i primanje u depozit sredstava kreditnih institucija

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 2.
   Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST:

   • Obrada zahtjeva za korištenje unutardnevnoga kredita

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Vođenje računa kreditnih institucija u HNB-u (računi u HSVP-u, računi za gotovinu, računi obvezne pričuve, PM računi)
  • Zadatak 7. Uređivanje i unapređivanje sustava platnog prometa

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 2.
   Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Organizacija III. konferencije BNFEP (Balkan Network for Euro Protection)
   • Praćenje, izrada i implementacija regulative iz područja deviznog poslovanja
   • Praćenje, izrada, implementacija i primjena regulative iz područja platnog prometa vezane uz pružatelje platnih usluga, platne usluge, platne sustave i organizaciju opskrbe gotovim novcem
   • Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih odbora te drugih međuinstitucionalnih tijela u području platnog prometa: NOPP (Nacionalni odbor za platni promet), OUNS (Odbor za upravljanje nacionalnim platnim shemama) i HSF (Hrvatski SEPA forum)
   • Izrada i objava sustavnih statističkih izvješća, analiza i publikacija o platnim uslugama i platnim sustavima u RH
   • Praćenje i primjena međunarodnih standarda, načela i metodologija vezanih uz nadzor pojedinih platnih usluga i platnih sustava
   • Suradnja s međunarodnim i drugim tijelima u području nadzora platnog prometa
   • Operativni poslovi EuroNKS-a
   • Operativni poslovi HSVP-a
   • Operativni poslovi NKS-a
   • Operativni poslovi TARGET2-HR
   • Provedba ovrha na novčanim sredstvima po računima banaka, računu Državnog proračuna RH i drugim računima u HNB-u
   • Realizacija projekata vezanih uz unapređenje rada platnih sustava i pružanje platnih usluga
   • Suradnja s drugim središnjim bankama i međunarodnim institucijama vezano uz poslove upravljanja platnim sustavima i pružanje platnih usluga
   • Uspostavljanje i održavanje korespondentnih i kontokorentnih odnosa sa stranim bankama i stranim financijskim institucijama
   • Vođenje računa klijenata HNB-a i obavljanje platnog prometa za klijente i za vlastite potrebe HNB-a
  • Zadatak 8. Obavljanje zakonom utvrđenih poslova za Republiku Hrvatsku

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 1.
   Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Izrada i objedinjavanje informacija za potrebe delegacije RH za sudjelovanje u radu proljetnih sastanaka i Godišnje skupštine MMF-a i Svjetske banke, te sastanka Konstituence u zemlji članici u 2017. godini
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija na temu politika međunarodnih financijskih institucija i određenih grupacija zemalja vezanih uz kapitalne tokove i ulogu makroprudencijalnih politika
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima MMF-a i inicijativama G20 vezanima uz 15. opću reviziju kvota, s osvrtom na položaj i interese RH, usuglašavanje stavova u okviru EU-a
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima unutar MMF-a i EU-a vezanima uz utvrđivanje potrebne visine i strukture izvora sredstava MMF-a
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o politikama vezanima uz odnos MMF-ovih financijskih olakšica i regionalnih financijskih aranžmana, usuglašavanje stavova unutar EU-a
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o raspravama vezanima uz ulogu SDR-a u međunarodnom monetarnom sustavu
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija u vezi s revizijom formule za izračun kvota članica MMF-a, s naglaskom na kvotu RH, usuglašavanje stavova u okviru EU-a
   • Pripremanje prijedloga za glasovanje guvernera u Odboru guvernera MMF-a o predloženim rezolucijama tijekom 2017. godine

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 2.
   Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Vođenje računa RH i obavljanje platnog prometa za račune RH

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 3.
   Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o politikama MMF-a i G20 (IFA WG) usmjerenima na međunarodnu monetarnu i financijsku stabilnost, u skladu s Planom rada Odbora za međunarodne odnose ESSB-a za 2017. godinu
   • Praćenje i izrađivanje informacija o aktivnostima unutar EU-a vezanima uz dovršetak reforme upravljanja MMF-om dogovorene 2010. godine
   • Pripremanje materijala i stajališta za potrebe sudjelovanja predstavnika RH/HNB u radu EFC-a u dijelu koji se odnosi na MMF i povezana pitanja
   • Sudjelovanje u radu Pododbora za MMF i povezana pitanja (SCIMF) u okviru Gospodarskoga i financijskog odbora Vijeća EU-a (EFC)

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 4.
   Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Koordinacija aktivnosti s Uredom izvršnog direktora koji zastupa RH u MMF-u
   • Koordinacija aktivnosti vezanih uz provođenje Konzultacija po čl. IV. Statuta MMF-a (organizacija sastanaka, dostava podataka, objavljivanje izvješća i dr.)
   • Obavljanje poslova depozitara i platnog agenta u vezi s članstvom RH u Grupi Svjetska banka
   • Obavljanje poslova depozitara MMF-a u RH te fiskalnog agenta RH prema MMF-u
   • Organizacijske pripreme vezane uz sudjelovanje delegacije HNB-a u radu proljetnih sastanaka i Godišnje skupštine MMF-a i Svjetske banke, te sastanka Konstituence u zemlji članici u 2017. godini
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima MMF-a vezanima uz povlašteno financiranje najsiromašnijih članica
  • Zadatak 9. Donošenje podzakonskih propisa u poslovima iz svoje nadležnosti

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 1.
   Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u izradi prijedloga propisa u dijelu koji se odnosi na zaštitu potrošača
   • Izrada i unapređenje podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te davanje odgovora na postavljene upite
   • Izrada i unapređenje podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama
   • Suradnja u izradi podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o računovodstvu
   • Suradnja u izradi podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
   • Suradnja u izradi podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju
   • Održavanje regulatornoga okvira i priprema prikupljanja naknade za superviziju

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 3.
   Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Usklađivanje propisa o nadzornom izvješćivanju kreditnih institucija s propisima EU-a i prilagođavanje domaće izvještajne regulative potrebama supervizije kreditnih institucija

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 4.
   Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u izradi podzakonskih propisa povezanih s provedbom zakona iz nadležnosti HNB-a
  • Zadatak 10. Pridonošenje stabilnosti financijskog sustava u cjelini

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 1.
   Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST:

   • Godišnje izvješće HNB-a: izrada priloga “Financijski sektor i tržište kapitala”
   • Izrada prezentacija, prikaza i analiza na temu financijske stabilnosti i makroprudencijalne politike u cilju potpore rukovodstvu HNB-a
   • Potpora misijama ESB-a, EK-a, MMF-a i ostalih institucija: sudjelovanje na sastancima vezanima uz financijsku stabilnost i makroprudencijalnu politiku
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Bankarski sektor”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Makroekonomsko okružje”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Nefinancijska poduzeća”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Opća ocjena” i “Glavni izazovi očuvanja financijske stabilnosti”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Sektor kućanstava”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Sektor nekretnina”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Stresno testiranje”
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Izdvojeni analitički prilog
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – izrada Mape rizika
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Komentar Mape rizika
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Potencijalni okidači za materijalizaciju rizika za financijsku stabilnost
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Recentne makroprudencijalne aktivnosti
   • Standardni prezentacijski format HNB-a: održavanje i punjenje dijela MS Excel baze podataka “Monetary sector”
   • Izrada procjene mogućnosti sanacije odnosno stečaja za sve kreditne institucije
   • Izrada sanacijskih planova za kreditne institucije koje ne podliježu jedinstvenom nadzornom mehanizmu
   • Izrada zakonske i podzakonske regulative vezane uz sanacijske ovlasti
   • Sudjelovanje u izradi sanacijskih planova za kreditne institucije koje podliježu jedinstvenom nadzornom mehanizmu
   • Suradnja i koordinacija rada s Ministarstvom financija, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te ostalim institucijama na razini RH vezano uz sanacijska pitanja

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Aktivnosti usmjerene na financijsku edukaciju šire javnosti

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 2.
   Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Izvješćivanje o pojavi krivotvorina i provedba mjera za suzbijanje krivotvorina i zaštitu autorskih prava
   • Organizacija vještačenja sumnjivih primjeraka novčanica i kovanog novca i priprema mjera za suzbijanje krivotvorina

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 3.
   Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST:

   • Suradnja i koordinacija rada sa sanacijskim tijelima drugih država članica EU-a, sanacijskim tijelima iz trećih država te relevantnim nadzornim i drugim institucijama na razini EU-a (EBA, SRB i sl.)
  • Zadatak 11. Obavljanje ostalih, zakonom utvrđenih poslova

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 1.
   Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST:

   • Priprema sastanaka, sudjelovanje i informiranje inozemnih ulagača i predstavnika agencija za dodjelu rejtinga
   • Suradnja s predstavnicima MMF-a
   • Izrada godišnjeg izvješća o radu Vijeća za financijsku stabilnost
   • Pružanje podrške Vijeću za financijsku stabilnost
   • Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija
   • Izračun kamatnih stopa i objava u “Narodnim novinama” u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima
   • Izrada agregiranih statističkih izvješća kreditnih institucija i stambenih štedionica
   • Izrada konsolidirane bilance monetarnih financijskih institucija na mjesečnoj osnovi
   • Izrada mjesečnog izvješća o izdavanju i ulaganju u dužničke i vlasničke vrijednosne papire
   • Izrada mjesečnog izvješća o kamatnim stopama kreditnih institucija na kredite i depozite
   • Izrada tablica Statističkog pregleda i priprema za objavu na internetskoj stranici HNB-a
   • Izrada tromjesečnoga statističkog izvješća dobrovoljnih i obveznih mirovinskih fondova
   • Izrada tromjesečnoga statističkog izvješća društava za osiguranje
   • Izrada tromjesečnoga Usporedivog izvješća za kreditne institucije
   • Sastavljanje statistike stanja duga opće države prema maastrichtskim kriterijima (tzv. EDP dug)
   • Istraživanje o kupoprodaji nekretnina između rezidenata i nerezidenata
   • Istraživanje o transakcijama između matičnih poduzeća i njihovih podružnica
   • Izrada izvješća o inozemnom dugu i potraživanjima, standardna i na zahtjev
   • Izrada izvješća o izravnim ulaganjima, standardna i na zahtjev
   • Izrada izvješća o razmjeni usluga s inozemstvom, standardna i na zahtjev
   • Izrada ostalih izvješća iz područja platne bilance za vanjske korisnike, na zahtjev
   • Izrada predloška za međunarodne pričuve
   • Izrada izvješća o trgovini poslovnih banaka inozemnim sredstvima plaćanja
   • Kontinuirano usklađivanje metodologije statistike odnosa s inozemstvom s međunarodnim standardima
   • Obrada podataka DZS-a o robnoj razmjeni za potrebe sastavljanja platne bilance
   • Održavanje internetske stranice prema zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja (SDDS) i ostale aktivnosti vezane uz primjenu SDDS-a
   • Provođenje ankete o potrošnji kućanstava (HFCS) – 3. val
   • Sastavljanje redovitih tromjesečnih izvještaja platne bilance (internih i za vanjske korisnike)
   • Sastavljanje redovitih tromjesečnih izvještaja stanja međunarodnih ulaganja (internih i za vanjske korisnike)
   • Statističko istraživanje izravnih i ostalih vlasničkih ulaganja
   • Statističko istraživanje o kratkoročnim trgovačkim kreditima s inozemstvom
   • Statističko istraživanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
   • Statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja
   • Statističko istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
   • Statističko istraživanje o turističkoj potrošnji
   • Suradnja s Poreznom upravom vezano uz transakcije nerezidenata u svrhu identificiranja kvazitranzita

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Prezentacija izmjena Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata kreditnim institucijama
   • Sudjelovanje u radu radnih skupina Ministarstva financija za izradu pojedinih zakona
   • Pripremanje podataka o bankovnom sustavu za potrebe međunarodnih institucija

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima multilateralnih financijskih institucija i određenih grupacija zemalja vezanih uz unapređivanje procesa restrukturiranja javnih dugova
   • Pripremanje informacije o aktivnostima BIS-a i financijskim izvještajima BIS-a za potrebe sudjelovanja predstavnika HNB-a u radu Godišnje skupštine BIS-a u 2017. godini

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 2.
   Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Distribucija državnih biljega i obrazaca mjenica RH
   • Izravna kontrola rada gotovinskih centara
   • Provjera rada uređaja za obradu novčanica i kovanog novca
   • Vođenje Nacionalnog programa za obuku zaposlenika banaka o provjeri autentičnosti novčanica i kovanog novca
   • Primanje, obrada i objava izvješća o kupnjama i prodajama efektivnoga stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu kod ovlaštenih mjenjača, od ugovornih banaka

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 3.
   Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u Odboru MOC (Market Operations Committee) i strukturama u sklopu Odbora

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u Odboru MPC (Monetary Policy Committee) i drugim strukturama ESB-a i EU-a
   • Sudjelovanje u radnim skupinama i istraživačkim mrežama ESSB-a
   • Suradnja i održavanje razgovora s predstavnicima ESB-a i EK-a
   • Sudjelovanje u odborima FSC (Financial Stability Committee) i ATC (Advisory Technical Committee) te drugim strukturama ESB-a, ESRB-a i EBA-e
   • Izrada scenarija za potrebe Projection Update Elasticities (PUE) and Common Scenarios (CS)
   • Ažuriranje statističkog registra RIAD
   • Redovito dostavljanje statističkih podataka na nacionalnoj razini prema kalendaru dostave EU-a institucijama u skladu s važećim propisima EU-a (izvješća BSI, IVF, LTIR, RIAD, MIR, GFS, MUFA, QFAGG, QGD, AFA), MMF-u (izvješća IFS, FAS i FSI)
   • Sastavljanje Financijskih računa RH na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi
   • Sastavljanje statistike državnih financija na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi iz djelokruga rada HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru STC (Statistics Committee) i strukturama u sklopu Odbora te radnim skupinama Eurostata
   • Suradnja s ESB-om na ažuriranju baze podataka CSDB
   • Usklađivanje statističkog izvješćivanja HNB-a s izvještajnim zahtjevima EU-a
   • Izrada Outward FATS statistike
   • Priprema posebnih izvještaja platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za potrebe Eurostata i ESB-a
   • Razvoj eksperimentalnih statistika za potrebe ESB-a

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Praćenje rada ESB-a s gotovim novcem i suradnja s inozemnim središnjim bankama
   • Sudjelovanje u Odboru BANCO (Banknote Committee) i drugim strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Pododboru ECSC (Euro-Coin Subcommittee)
   • Izrada i dostava statističkih izvješća u skladu s međunarodnim obvezama HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru MIPC (Market Infrastructure and Payments Committee) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u radu tijela EU-a u području platnog prometa: CEGBPI (Commission Expert Group on Banking, Payments and Insurance), PSD2 Implementation Working Group (Sub-Group CEGBPI), IFR (Government Expert Group on the Interchange Fee Regulation), GEGRFS (Government Expert Group on Retail Financial Services), PWG (Payments Policy Working Group) i EBA TFPS (European Banking Authority – Task Force on Payment Services)

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u radu tijela EU-a (SCConFin – Standing Committee on Consumer Protection and Financial Inovation; SG Consumer Protection; SG Financial Inovation)
   • Sudjelovanje u odborima SCRePol (Standing Committee on Regulation and Policy), SCOP (Standing Committee on Oversight and Practices), SCARA (Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing) i ResCo (Resolution Committee) te drugim strukturama u EBA-i i ESB-u, kao i Vijeća u svojstvu člana ili pomagača
   • Sudjelovanje u radu ekspertne grupe Europske komisije za bankarstvo, platni promet i osiguranje u izradi delegiranih akata
   • Usklađivanje i unapređenje Zakona o kreditnim institucijama s pravnom stečevinom EU-a te davanje odgovora na postavljene upite
   • Sudjelovanje u Odboru RP (Review Panel) i strukturama u sklopu Odbora

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Izvješćivanje o aktivnostima i politikama institucija/tijela EU-a
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s korištenjem računa Europske komisije pri HNB-u
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s korištenjem strukturnih fondova
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s održavanjem sastanaka struktura EU-a u RH
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s procesima provjere ispravnosti prenošenja odredbi direktiva EU-a u pravni sustav RH (u domeni rada HNB-a)
   • Koordinacija aktivnosti s predstavnikom HNB-a u Stalnom predstavništvu RH pri EU-u
   • Koordinacija i sudjelovanje u izradi priloga HNB-a za razne dokumente koji se u ime RH dostavljaju institucijama/tijelima EU-a
   • Koordinacija pripreme informacija i stajališta unutar HNB-a za sastanke raznih odbora EU-a, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave (za teme o radu HNB-a)
   • Obavljanje ostalih aktivnosti u vezi sa suradnjom s ESSB-om i ESRB-om (razna korespondencija, upravljanje dokumentacijom putem DARWIN-a i dr.)
   • Organizacija posjeta službenih predstavnika institucija/tijela EU-a HNB-u
   • Praćenje osnovnih pravnih propisa EU-a (uredbe, direktive, odluke, preporuke, mišljenja)
   • Praćenje propisa i drugih dokumenata ESB-a i ESRB-a
   • Pripremanje i ažuriranje materijala o suradnji s EU-om za internetsku stranicu HNB-a
   • Pripremanje materijala i stajališta te sudjelovanje u radu određenih radnih skupina ESSB-a
   • Pripremanje materijala i stajališta za sastanke institucija/tijela EU-a (Informal ECOFIN, EFC i EFC-A)
   • Pripremanje materijala i stajališta za sastanke Općeg vijeća ESSB-a, Općeg odbora ESRB-a i Odbora za međunarodnu suradnju
   • Prisustvovanje sastancima Međuresorne radne skupine za europske poslove te sudjelovanje u određenim ostalim aktivnostima u organizaciji tijela državne uprave čije su teme povezane s radom HNB-a
   • Rad na izmjenama i dopunama međunarodnih trgovinskih ugovora koje EU sklapa s trećim zemljama
   • Sudjelovanje u koordinaciji tehničke pomoći i aktivnostima povezanima s Twinning projektima i TAIEX programom

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u Odboru IAC (Internal Auditors Committee)
   • Sudjelovanje u Odboru ECCO (Eurosystem/ESCB Communications Committee) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Odboru AMICO (Accounting and Monetary Income Committee) i strukturama u sklopu Odbora
   • Usklađivanje računovodstvenog sustava HNB-a s računovodstvenim sustavom ESSB-a
   • Sudjelovanje u Odboru ITSB (IT Sounding Board) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Odboru ITC (Information Technology Committee) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Odboru LEGCO (Legal Committee) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u zakonodavno-regulatornim aktivnostima u izradi prijedloga zakonskih propisa povezanih s implementacijom direktiva ili provedbom uredbi EU-a koji se odnose na nadležnost HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru HRC (Human Resources Conference) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u radu EPCO-a (Eurosystem Procurement Coordination Office)

   Strategijski cilj / poslovni prioritet 4.
   Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   AKTIVNOST:

   • Izrada projektnog zahtjeva za izradu novih i reviziju postojećih aplikacija iz područja provođenja monetarne politike

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Izrada informacija za sastanke s predstavnicima međunarodnih razvojnih banaka (Svjetske banke, EBRD-a, EIB-a, CEB-a i dr.) i bilješki sa sastanaka
   • Koordiniranje i odgovaranje na upitnike i istraživanja i sl. međunarodnih financijskih institucija

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   AKTIVNOST:

   • Davanje tumačenja i pravnih mišljenja koja su povezana s primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz naležnosti HNB-a
   • Izrada i provjera pravne valjanosti općih i pojedinačnih pravnih akata HNB-a
   • Provjera pravne valjanosti i izrada ugovora
   • Sudjelovanje u zakonodavno-regulatornim aktivnostima u izradi prijedloga zakonskih propisa koji se odnose na nadležnosti HNB-a
   • Zastupanje HNB-a u sudskim (upravni sporovi, parnični, stečajni postupci i sl.) i drugim postupcima pred tijelima javne vlasti i drugim nadležnim tijelima
   • Poslovi tajništva Savjeta HNB-a
   • Stručni, savjetodavni, organizacijski, tajnički i administrativni poslovi podrške rukovodstvu
   • Provođenje unutarnje revizije
   • Računovodstveni poslovi, izrada temeljnih financijskih izvješća, suradnja s unutarnjom i vanjskom revizijom
   • Aktivnosti povezane s kontrolingom (sudjelovanje u oblikovanju ciljeva, planiranje, kontrola i izvješćivanje)
   • Upravljanje ljudskim resursima
   • Razvoj, projektiranje, implementacija i održavanje aplikacijske programske podrške
   • Unapređenje sustava za upravljanje i distribuciju programskih paketa, održavanje sistemske programske podrške za aplikativne poslužitelje te ostala održavanja
   • Prevođenje, lektoriranje, poslovi izdavaštva i interna komunikacija
   • Informiranje i educiranje javnosti o cilju, zadaćama i djelovanju HNB-a pomoću pripreme priopćenja za javnost, obavijesti, odgovora na upite, priloga za internetsku stranicu, organizacije javnih istupa predstavnika HNB-a i posjeta središnjoj banci
   • Upravljanje sigurnošću Banke
   • Aktivnosti povezane s nabavom robe, radova i usluga
   • Održavanje objekata, uređaja, opreme i instalacija
   • Poslovi pisarnice, ekonomata i ostali poslovi podrške poslovanju