Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Objavljeno: 22.9.2017.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju izvještajni se okvir prilagođava Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9, koji će se početi primjenjivati 1. siječnja 2018. Također, planiraju se određene izmjene u načinu iskazivanja materijalne imovine te u mogućnosti netiranja povezanih stavki imovine i obveza, radi osiguravanja usklađenosti s financijskim izvještajima kreditnih institucija. Planira se uvesti i prikupljanje podataka o stanju otpisanih potraživanja, kako bi se mogla pratiti ukupna izloženost prema dužnicima, a mijenja se i način prikupljanja kumulativnih promjena ispravaka vrijednosti i rezerviranja u izvještajnom razdoblju. Osim toga, provode se i druge, manje promjene u izvještajnom okviru.

Radi jednostavnijeg praćenja planiranih promjena u prilozima Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje, ti se prilozi objavljuju u zasebnom dokumentu, u Excelu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu sbi.upiti@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju" do 20. listopada 2017.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Objavljeno: 13.10.2017.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija izvještajni se okvir prilagođava Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9, koji će se početi primjenjivati 1. siječnja 2018. Većina planiranih promjena oslanja se na izmjene i dopune prikazane u Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, i potaknuta je potrebama supervizije kreditnih institucija. Osim toga, predlaže se da se financijski izvještaji (bilanca te račun dobiti i gubitka) više ne sastavljaju u sklopu ove Odluke, budući da se Hrvatskoj narodnoj banci ti izvještaji već dostavljaju u sklopu izvještajnog skupa FINREP (na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 odnosno Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013).

Radi jednostavnijeg praćenja planiranih promjena u pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja, ti se prilozi objavljuju u zasebnom dokumentu, u Excelu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija" do 3. studenoga 2017.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

Objavljeno: 6.10.2017.

Nacrtom Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka (dalje u tekstu: Odluka), kojom se predlaže zamijeniti postojeću Odluku o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija ("Narodne novine" br. 41A/2014. i 28/2017.) usklađuje se trenutno važeći propis sa svim značajnim odredbama Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 Financijski instrumenti, a koji stupa na snagu za sve obveznike primjene 1. siječnja 2018. godine.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka" do 27. listopada 2017.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Objavljeno: 5.10.2017.

Nacrtom Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi, planira se izmijeniti način izvještavanja o osnovici i održanoj obveznoj pričuvi. Naime, od obračuna obvezne pričuve u prosincu 2017. podaci se planiraju prikupljati na temelju instrumenata i obilježja propisanih Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu obradatransakcija@hnb.hr, s naznakom " Nacrt Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi " do 20. listopada 2017.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.