Nacrt Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

Objavljeno: 7.2.2018.

Uvjeti za instrumente regulatornoga kapitala kreditnih institucija uređeni su Uredbom (EU) br. 575/2013, te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 241/2014. Navedenim propisima je samo za instrumente redovnog osnovnog kapitala propisana obaveza pribavljanja prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke za uključivanje u izračun regulatornoga kapitala, dok za instrumente dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala nisu propisani slični postupci. S obzirom da je u skladu s točkom 75. preambule Uredbe (EU) br. 575/2013 predviđena mogućnost dodatnog propisivanja postupaka vezanih uz uključivanje instrumenata kapitala u instrumente regulatornoga kapitala, člankom 114. stavkom 4. Izmjena i dopuna Zakona okreditnim institucijama propisana je obveza pribavljanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i za instrumente dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala.

Ovom Odlukom propisuje se dokumentacija i sadržaj dokumentacije koju kreditna institucija treba priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 114. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama i zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 za raspoređivanje instrumenta kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o dokumentaciji za instrumente regulatornog kapitala" do 28. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala

Objavljeno: 5.2.2018.

Nacrtom Odluke o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala pobliže se uređuje primjena ovlasti Hrvatske narodne banke za smanjenje vrijednosti instrumenata kapitala i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala u skladu s glavom VI. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015.) u dijelu provođenja pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala odnosno povlačenja postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata, zatim razrjeđivanja dioničarske strukture te uvjeta za određivanje stope pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala u instrumente redovnog osnovnog kapitala.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zosi@hnb.hr, s naznakom "Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala" do 24. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 2.2.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (u nastavku teksta: Nacrt Odluke) Hrvatska narodna banka usklađuje predmetni propis sa Zajedničkim smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru (JC/GL/2016/01).

Nacrtom Odluke pobliže se uređuje:

 • kriteriji na temelju kojih Hrvatska narodna banka procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji,
 • okolnosti koje upućuju na zajedničko djelovanje,
 • okolnosti na temelju kojih se procjenjuje postojanje značajnog utjecaja,
 • način utvrđivanja visine udjela posrednog stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji,
 • dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela,
 • način podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o kvalificiranom imatelju" do 23. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

Objavljeno: 2.2.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga Hrvatska narodna banka pobliže uređuje dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja kreditnoj instituciji za pružanje financijskih usluga s obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama predviđeno brisanje odredbe u članku 65. stavku 1. Zakona o kreditnim institucijama koja je propisivala dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr,  s naznakom "Nacrt Odluke o dokumentaciji uz zahtjev za odobrenje za rad" do 23. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

Objavljeno: 2.2.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala (u daljnjem tekstu: Odluka) Hrvatska narodna banka pobliže uređuje način primjene odredbi Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) koje se odnose na mjere za očuvanje kapitala. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama u završnoj je fazi usvajanja u Saboru, a u članku 143.a uvodi novinu kojom se uređuju obveze matične kreditne institucije u RH i matične kreditne institucije u EU-u sa sjedištem u RH koje ne ispunjavaju zahtjev za kombinirani zaštitni sloj na konsolidiranoj osnovi na razini grupe kreditnih institucija u RH. Člankom 143.a Zakona regulira se situacija koja dosad nije bila uređena. U namjeri da se pobliže uredi kako na odgovarajući način primijeniti odredbe o mjerama za očuvanje kapitala na konsolidiranoj osnovi, propisana je osnova za pobližim propisivanjem tih zahtjeva putem podzakonskog propisa.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt OID Odluke o zaštitnim slojevima kapitala" do 23. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Objavljeno: 2.2.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija donosi se radi izmjene definicije plasmana koja se oslanjala na obuhvat plasmana iz Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija ("Narodne novine", br.41A/2014. i 28/2017.). Potonja Odluka prestala je važiti stupanjem na snagu Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka ("Narodne novine", br. 114/2017.), pri čemu valja naglasiti da je time definicija plasmana iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija postala nepotpuna i neprecizna.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija riješen je taj problem na način da su plasmani definirani uzimajući u obzir novi regulatorni okvir za klasifikaciju plasmana, uključujući i Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9 Financijski instrumenti. Predloženom izmjenom Odluke nastoji se postići da obuhvat plasmana koji su predmet Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija ostane nepromijenjen, odnosno da kreditne institucije u plasmane i dalje uključuju iste stavke kao i prije uvođenja ovih izmjena.

Nadalje, učinjena su potrebna terminološka usklađivanja s Odlukom o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt OID Odluke o kupoprodaji plasmana" do 23. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji

Objavljeno: 1.2.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji (u nastavku: Odluka) Hrvatska narodna banka pobliže uređuje način primjene odredbi Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i obveze kreditne institucije u redovnoj odnosno prisilnoj likvidaciji. Budući da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama u završnoj fazi usvajanja u Saboru te da se istim značajno mijenjaju obveze kreditne institucije u postupku redovne likvidacije Hrvatska narodna banka je izradila novu Odluku kojom se u cijelosti planira zamijeniti postojeća Odluka. Nacrtom Odluke uređuje se:

 • sadržaj plana likvidacije,
 • sadržaj i rokovi dostave izvješća o tijeku postupka redovne likvidacije,
 • način primjene odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditnu instituciju u likvidaciji,
 • obveze kreditne institucije u postupku likvidacije, te
 • izvješćivanje Hrvatske narodne banke.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji" do 20. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.