Ovlašteni mjenjači

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 9.12.2016.
Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ako na osnovi zahtjeva i informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o deviznom poslovanju.

Odobrenje se izdaje ako su ispunjeni svi uvjeti za njegovo izdavanje, koji uključuju i dostavu cjelokupne propisane dokumentacije. Ovlašteni mjenjač smije obavljati mjenjačke poslove samo ako ispunjava sve uvjete koji su propisani relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Prilozi koje društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva podnose Hrvatskoj narodnoj banci radi izdavanja odnosno oduzimanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova su sljedeći:

 • Prilog 1a Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 • Prilog 1c Zahtjev za oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 • Prilog 2a Potvrda o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa
 • Prilog 2b Potvrda o autentičnosti ugrađenoga zaštićenog programa
 • Prilog 3a Popis kvalificiranih vlasnika za podnositelja zahtjeva
 • Prilog 3b Popis kvalificiranih vlasnika fizičkih osoba, kvalificiranih vlasnika podnositelja zahtjeva

Upute za popunjavanje priloga 3a i 3b

 • Prilog 4 RF - Izjava o neosuđivanosti rezidenta fizičke osobe
 • Prilog 4 RP - Izjava o neosuđivanosti rezidenta pravne osobe
 • Prilog 4 NF - Izjava o neosuđivanosti nerezidenta fizičke osobe
 • Prilog 4 NP - Izjava o neosuđivanosti nerezidenta pravne osobe

Prilozi koje obrtnici i trgovci pojedinci podnose Hrvatskoj narodnoj banci radi izdavanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova su sljedeći:

 • Prilog 1b Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 • Prilog 1d Zahtjev za oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 • Prilog 2a Potvrda o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa
 • Prilog 2b Potvrda o autentičnosti ugrađenoga zaštićenog programa
 • Prilog 4 RF - Izjava o neosuđivanosti rezidenta fizičke osobe

Za izdavanje Odobrenja osim zahtjeva treba dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 2. ispunjene Priloge 3a i 3b (samo za pravne osobe),
 3. predugovor ili ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova, sklopljen s poslovnom bankom,
 4. predugovor ili ugovor o kupnji/korištenju certificiranoga računalnog programa za ovlaštene mjenjače,
 5. Potvrdu o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa,
 6. ovjerene izjave o neosuđivanosti u inozemstvu za vlasnika obrta odnosno svakoga članka uprave, svakoga izvršnog direktora dioničkog društva koje ima upravni odbor, svakoga prokurista te svakoga kvalificiranog vlasnika i
 7. popis mjenjačkih mjesta, s adresama.

Ugovor ili predugovor o kupnji/korištenju certificiranoga računalnog programa sklapa se s trgovačkim društvom ili obrtom koji je za svoj računalni program stekao certifikat HNB-a. Njihovi nazivi i adrese objavljeni su u dokumentu Obavijest o dosadašnjim rezultatima javnog poziva za prikupljanje ponuda programskih rješenja zaštićenoga računalnog programa za ovlaštene mjenjače

Zahtjev, kojemu se prilažu biljezi u ukupnom iznosu od 70 kuna, zajedno s navedenom dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka

Direkcija za regulativu i razvoj platnog prometa

Trg hrvatskih velikana 3

10000 Zagreb

Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za izdavanje odobrenja.

Hrvatska narodna banka dužna je o zahtjevu odlučiti u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva. Međutim, uobičajeni rok za izdavanje odobrenja iznosi do 30 dana.

Ovlašteni mjenjač podnosi prijavu za upis djelatnosti mjenjačkih poslova u sudski odnosno obrtni registar po dobivanju odobrenja za obavljanje tih poslova.

Detaljniji uvjeti te način obavljanja mjenjačkih poslova propisani su Odlukom o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove. U Odluci su navedeni i materijalni uvjeti koje ovlašteni mjenjač mora ispuniti za obavljanje mjenjačkih poslova.

Specifični uvjeti u vezi s opremanjem mjenjačkog mjesta propisani su Zakonom o zaštiti novčarskih institucija. Svrha je navedenog Zakona osiguravanje sigurnosti zaposlenika u institucijama koje posluju s gotovim novcem i vrijednostima, a za njegovu provedbu nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova. U vezi s potrebnom opremom za zaštitu mjenjačkog mjesta potrebno je obratiti se izravno Ministarstvu unutarnjih poslova.

Ovlašteni mjenjači obvezni su postupati i u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Navedenim Zakonom propisane su mjere i radnje u bankarskom i nebankarskom financijskom poslovanju te u novčarskom i drugom poslovanju koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Također, ovlašteni su mjenjači dužni postupati i u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Pitanja u vezi s provedbom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu se uputiti Ministarstvu financija - Financijskom inspektoratu, a u vezi s provedbom Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ministarstvu financija - Poreznoj upravi.

Sva eventualna dodatna pitanja u vezi s odredbama Zakona o deviznom poslovanju i Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove te izdavanjem odobrenja možete uputiti izravno na e-adresu: mjenjaci@hnb.hr ili na telefonske brojeve: 01 4564 632, 4564 639, 4564 640 ili 4564 645.