Sanacijsko tijelo pri primjeni sanacijskih instrumenata i izvršavanju ovlasti za sanaciju osigurava da se sanacija provodi u skladu sa sljedećim načelima:

1) dioničari institucije u sanaciji prvi snose gubitke,

2) vjerovnici institucije u sanaciji snose gubitke nakon dioničara u skladu s redoslijedom prvenstva njihovih tražbina u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak,

3) zamjenjuju se upravljačko tijelo i više rukovodstvo institucije u sanaciji, osim u slučajevima kada je zadržavanje upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva radi pružanja sveobuhvatne potrebne pomoći nužno za postizanje ciljeva sanacije,

4) upravljačko tijelo i više rukovodstvo institucije u sanaciji dužni su pružiti svu pomoć radi postizanja ciljeva sanacije,

5) fizičke i pravne osobe koje su odgovorne za propast institucije snose odgovornost u skladu s odredbama važećih propisa iz područja građanskog ili kaznenog prava,

6) prema vjerovnicima koji u slučaju otvaranja stečajnog postupka ulaze u isti isplatni red postupa se na jednak način osim ako Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava nije drukčije propisano,

7) vjerovnici u skladu sa zaštitnim mjerama iz Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ne trpe veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli kad bi nad institucijom bio otvoren stečajni postupak,

8) osigurani depoziti u potpunosti su zaštićeni kao i tražbine zaštićene sustavom zaštite ulagatelja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i

9) sanacijske mjere poduzimaju se u skladu s odredbama o zaštitnim mjerama iz Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Ako je institucija dio grupe, sanacijsko tijelo, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje ciljeva sanacije, primjenjuje sanacijske instrumente i izvršava ovlasti za sanaciju na način koji svodi na najmanju moguću mjeru učinak na ostale članice grupe i na grupu u cjelini i smanjuje negativan učinak na financijsku stabilnost u Europskoj uniji te njezinim državama članicama, posebice u državama u kojima grupa djeluje.