Regulativa

Objavljeno: 1.1.2016. Ažurirano: 11.10.2016.
Uspostava okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija regulirana je hrvatskim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a.

Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena je Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (engl. Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).

Akti doneseni iz područja sanacije mogu se pronaći na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici O nama/Funkcije i struktura/Regulativa. Također, zainteresirane strane mogu vidjeti sve akte EU-a koji su objavljeni u Službenom listu EU-a na stranici EUR-Lexa.