račun dobiti i gubitaka banaka
Propisi:

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 60.

Hrvatska narodna banka sastavlja financijska izvješća za svaku financijsku godinu u skladu s računovodstvenim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

(vidi Bilten o bankama 4 )

Zakon o platnom prometu:
Članak 53.
Banke sastavljaju financijska izvješća i to bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u kapitalu i izvješće o promjenama u financijskom položaju (izvješće o novčanom tijeku), u obliku i na način koji propisuje Hrvatska narodna banka.

Publikacije:

Bilten o bankama


račun dobiti i gubitka štedionica

Publikacije:

Bilten o bankama


račun kapitalnih i financijskih transakcija
Propisi:

Zakon o platnom prometu:
Članak 7.
Pod računima za obavljanje platnog prometa podrazumijevaju se transakcijski računi na kojima se evidentiraju novčani primici, novčani izdaci i saldo.

Publikacije:

Bilten:

Platna bilanca - svodna tablica u milijunima eura
Platna bilanca - svodna tablica u milijunima kuna

Metodologija 
PDF

Godišnje izvješće

vidi platna bilanca


račun tekućih transakcija
Propisi:

Zakon o platnom prometu:
Članak 7.
Pod računima za obavljanje platnog prometa podrazumijevaju se transakcijski računi na kojima se evidentiraju novčani primici, novčani izdaci i saldo.

Publikacije:

Bilten:

Platna bilanca - dohodak i tekući transferi
Metodologija 
PDF

Godišnje izvješće

vidi platna bilanca


računi banaka u HNB-u
Propisi:

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 34.

Hrvatska narodna banka vodi račune kreditnih institucija te obavlja platni promet po tim računima. Kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužne su otvoriti račun u Hrvatskoj narodnoj banci.

Zakon o platnom prometu

vidi platni promet


računi Republike Hrvatske u HNB-u
Propisi:

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 36.

(1) Hrvatska narodna banka vodi račune Republike Hrvatske i obavlja platni promet po tim računima.

(2) Hrvatska narodna banka obavlja plaćanja s računa po nalogu deponenta iz stavka 1. ovoga članka do visine raspoloživih sredstava na računu.

(3) Deponentu iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odobrava i plaća kamate na sredstva koja su deponirana na računu.

(4) Hrvatska narodna banka obračunava i naplaćuje naknadu za obavljanje poslova i pružanje usluga deponentu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Kamatnu stopu i naknade iz stavka 3. i 4. ovoga članka ugovaraju Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija prema uvjetima na tržištu.

(6) Hrvatska narodna banka može ovlastiti drugu pravnu osobu da obavlja platni promet po računima iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s uvjetima koje propisuje Hrvatska narodna banka uz suglasnost Ministarstva financija.


Zakon o platnom prometu

vidi platni promet

 

raspoređivanje plasmana i izloženost banke
Propisi:

Zakon o bankama
Odluke iz područja centralnobankarskih operacija

Publikacije:

Bilten o bankama 5  PDF


redovna likvidacija banke
Propisi:

Zakon o bankama:
Članak 145.

(1) Na postupak redovne likvidacije banke primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o likvidaciji dioničkog društva, osim ako nije drukčije uređeno ovim Zakonom.

(2) Postupak likvidacije banke također se provodi kad glavna skupština dioničara banke donese odluku prema kojoj se djelatnost banke kao dioničkog društva mijenja tako da društvo više ne pruža bankovne usluge.

vidi likvidacija banaka


repo aukcije
Monetarna politika:

Operacije monetarne politike - arhiv
Pregled instrumenata i mjera monetarne i devizne politike

Publikacije:

Bilten:

Međunarodne pričuve i devizna likvidnost
Metodologija 
PDF

Godišnje izvješće

Propisi:

Ugovori


revizija financijskih izvješća banaka
Publikacije:

Bilten:

Konsolidirana bilanca banaka
Metodologija 
PDF

Godišnje izvješće

Bilten o bankama

Supervizija:

Pokazatelji poslovanja bankovnih institucija


revizija financijskih izvješća HNB-a
O Hrvatskoj narodnoj banci:

HNB - Financijski izvještaji


rezerve
Propisi:

Zakon o bankama:
Članak 70.
(1) Osim rezervi koje je banka dužna formirati sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i svome statutu, banka može izdvojiti rezerve za opće bankovne rizike namijenjene pokrivanju gubitaka koji mogu nastati uslijed rizika koji proizlaze iz njezinoga ukupnog poslovanja.

(2) Izdvojene rezerve za opće bankovne rizike smatraju se raspodjelom ostvarene dobiti poslije oporezivanja. U slučaju da banka formira rezerve iz ovoga članka ona mora u svojim financijskim izvještajima zasebno iskazati promjene na ovim rezervama tijekom izvještajnog razdoblja.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka može propisati formiranje rezervi za opće bankovne rizike kao obvezno, za banke koje izrazito rizično posluju, odnosno kod kojih se pojavi neuobičajeno povećanje izloženosti različitim oblicima rizika.

Odluke iz područja nadzora i kontrole banaka

Publikacije:

Bilten:
Međunarodne pričuve HNB-a i devizne pričuve banaka
Metodologija 
PDF

Bilten o bankama
Godišnje izvješće

vidi pričuve HNB-a

 

rezerviranja za pokriće gubitaka
Propisi:

Zakon o bankama:
Članak 69. 

(1) Banka je dužna kontinuirano procjenjivati kreditni rizik i provoditi rezerviranja za pokriće gubitaka koji proizlaze iz kredita i sličnih tražbina i preuzetih izvanbilančnih potencijalnih obveza (plasmani).

(2) Rezerviranja za pokriće gubitaka koji su pojedinačno identificirani, kao i onih koji nisu posebno identificirani, odnosno koji se kao takvi još ne mogu pripisati pojedinačnim plasmanima, ali za koje iskustvo ukazuje da postoje u kreditnom portfelju ili da mogu nastati kao posljedica preuzetih izvanbilančnih potencijalnih obveza, formiraju se na teret rashoda banke.

(3) Hrvatska narodna banka propisuje način izračunavanja rezerviranja iz ovoga članka i kriterije klasifikacije prema stupnjevima rizika kredita i sličnih tražbina, odnosno preuzetih izvanbilančnih potencijalnih obveza.

Publikacije:

Bilten o bankama 5  PDF

Godišnje izvješće


rezidenti
Propisi:

Zakon o  deviznom poslovanju 
Članak 2.
(1) U smislu ovog zakona rezidentima se smatraju:

 • pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osim njihovih podružnica u inozemstvu;
 • podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj;
 • trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirani registrirane (u daljnjem tekstu: poduzetnici pojedinci);
 • fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj;
 • fizičke osobe koje borave u Republici Hrvatskoj na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od najmanje 183 dana;
 • diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, koja se financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji;
 • druge osobe utvrđene posebnim propisom Ministarstva financija Republike Hrvatske.
(2) Sve druge osobe koje nisu navedene u stavku 1. ovog članka, smatraju se nerezidenti
 

Odluke iz područja platne bilance

Publikacije:

Bilten:
Statistički pregled - Gospodarski odnosi s inozemstvom

Godišnje izvješće

Davor Galinec:
Statističko evidentiranje pozicije putovanja - Turizam u platnoj bilanci Republike Hrvatske
 


rizici
Propisi:
Zakon o bankama:
Planiranje i provođenje mjera upravljanja rizicima
Članak 67.
(1) Banka je dužna kontinuirano obavljati mjerenje, procjenu i upravljanje svim rizicima kojima je u svom poslovanju izložena. Kriterije, način i postupke mjerenja, procjene i upravljanja rizicima, banka je dužna propisati svojim općim aktima, koji moraju biti usklađeni s propisima, standardima i pravilima struke, ovisno o bankovnim i drugim uslugama koje banka obavlja.

(2) Općim aktima iz stavka 1. ovoga članka moraju biti obuhvaćene sve vrste rizika kojima je banka izložena u pojedinačnim poslovima, kao i oni rizici kojima je banka izložena u svim poslovima koje obavlja.

(3) Rizici kojima je banka izložena u svom poslovanju i za koje minimalno moraju biti propisani postupci mjerenja, procjene i upravljanja rizicima jesu:
 1. rizik likvidnosti,
 2. kreditni rizik,
 3. kamatni, devizni i ostali tržišni rizici,
 4. izici izloženosti prema jednoj osobi,
 5. rizici povezani s kapitalnim ulaganjima, ulaganjima u nekretnine i drugu trajnu imovinu,
 6. rizici neispunjenja obveza druge ugovorne strane povezani s državom podrijetla druge ugovorne strane,
 7. operativni rizik, uključujući rizik koji proizlazi iz neadekvatnog upravljanja informacijskim i pridruženim tehnologijama,
 8. ostali rizici.
(4) Opći akti iz stavka 1. ovoga članka moraju obuhvaćati:
 1. unutarnje postupke banke za određivanje i mjerenje rizika,
 2. procedure i druge radnje kojima se osigurava dosljedna primjena utvrđenih postupaka i načina mjerenja rizika,
 3. unutarnje postupke kojima se osigurava nadzor nad ispravnošću primjene propisanih postupaka i procedura za mjerenje rizika.
vidi   upravljenje rizicima

Publikacije:

Bilten o bankama:  5 6 PDF

Godišnje izvješće

Dražen Mikulčić:
Value at Risk (Rizičnost vrijednosti)
Teorija i primjena na međunarodni portfelj instrumenata s fiksnim prihodom
 

Monetarna politika:

 Međunarodne pričuve


rizična aktiva

Publikacije:

Standardni prezentacijski format:
Bankovni sustav   PDF

Klasifikacija plasmana i potencijalnih obveza banaka

Bilten o bankama

Godišnje izvješće

vidi aktiva

rizik likvidnosti
Propisi:

Zakon o bankama:
Članak 79. 
(1) Banka mora upravljati svojom imovinom i obvezama tako da je sposobna ispuniti sve svoje dospjele obveze.
(2) U cilju učinkovitog upravljanja rizikom likvidnosti banka mora donijeti i provoditi politiku upravljanja likvidnošću, a koja obuhvaća:

 1. planiranje očekivanih poznatih i mogućih novčanih odljeva i dostatnih novčanih priljeva za pokriće istih,

 2. kontinuirano praćenje likvidnosti,

 3. donošenje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili otklanjanje uzroka nelikvidnosti. 

Publikacije:

Bilten o bankama 2  PDF

Godišnje izvješće

Monetrana politika:

Međunarodne pričuve

vidi  rizici    upravljenje rizicima


rizikom ponderirana aktiva
Propisi:

Zakon o bankama:
Članak 66.
(1) Rizikom ponderirana aktiva je zbroj knjigovodstvenih stanja odgovarajućih aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavki ponderiranih stupnjevima kreditnog, tržišnog i drugih rizika.
(2) Stupnjeve za ponderiranje rizika iz stavka 1. ovoga članka određuje Hrvatska narodna banka ovisno o rizičnosti pozicija koje ulaze u ponderiranu aktivu.
(3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka banka može, uz suglasnost Hrvatske narodne banke, primijeniti druge metode i modele za procjenu kreditnog, tržišnog i drugih rizika.
 

vidi  ponderirana aktiva  aktiva


robna razmjena
vidi  međunarodne pričuve   platna bilanca

rukovodstvo HNB-a
O Hrvatskoj narodnoj banci:

Rukovodstvo HNB-a

Publikacije:

Bilten

Propisi:

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci