Bojan Fras, viceguverner

Objavljeno: 20.5.2015.

Bojan Fras rođen je u Zagrebu 4. siječnja 1963. Diplomirao je 1988. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Kao odvjetnički pripravnik počinje raditi 1988. godine, od 1992. radi kao odvjetnik, a od 1995. kao suosnivač i partner u odvjetničkom društvu "Žurić i Partneri" u Zagrebu. U odvjetničkom radu bavi se poslovima pravnog savjetovanja i zastupanja na području trgovačkog prava, investicija, financiranja, bankarstva te trgovačkih sporova, uključujući i međunarodne arbitraže. Kao voditelj pravnih timova sudjelovao je u nekima od najvažnijih transakcija u Hrvatskoj na području telekomunikacija, energetike i financiranja, a bio je angažiran kao pravni zastupnik i savjetnik većeg broja vodećih međunarodnih korporacija i financijskih institucija te domaćih društava i ustanova.

Bio je savjetnik za privatizaciju banaka vlade jedne od država u regiji te je savjetovao strane i domaće banke, financijske institucije i kompanije u vezi s njihovim poslovanjem u Hrvatskoj, kao i o derivativnim transakcijama, repo poslovima i drugim oblicima financiranja. Sudjelovao je u zakonodavnom radu.

Izlagao je na konferencijama i seminarima te na okruglim stolovima u Hrvatskoj i inozemstvu o temama povezanima s pravnim aspektima investicija u Hrvatskoj, financijskim sustavom, privatizacijom te poslovima spajanja i preuzimanja hrvatskih trgovačkih društava, o pravu društava (ZTD), o projektnom financiranju, financiranju lokalne uprave i samouprave te o drugim pravnim temama.

Odlukom Hrvatskog sabora od 5. srpnja 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Viceguverner Fras koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda pravnih poslova i Ureda za praćenje zaštite potrošača.