Ponuda kunskih kredita

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 19.5.2017.
HNB objavljuje informacije o aktualnoj ponudi kredita u domaćoj valuti namijenjenih potrošačima.

Na temelju podataka prikupljenih od kreditnih institucija HNB objavljuje tablicu Informativna lista ponude kredita u domaćoj valuti za potrošače, koja sadržava sve informacije potrebne potrošačima pri donošenju odluke o odabiru kredita. Ona obuhvaća informacije za svaku pojedinu kreditnu instituciju, i to vrste kredita u domaćoj valuti, najveći iznos koji se odobrava i najduži rok na koji je moguće dobiti konkretnu vrstu kredita u domaćoj valuti.

Osim osnovnih informacija o aktualnoj ponudi kunskih kredita svih kreditnih institucija u RH Ponudu kunskih kredita kreditna institucija dužna je uručiti potrošaču ako za traženu vrstu kredita u svojoj ponudi ima samo kredite nominirane u stranoj valuti.