Regulativa

Objavljeno: 31.1.2015.
Temeljni zakon koji uređuje djelovanje HNB-a jest Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci.

Hrvatska narodna banka, kako je određeno Ustavom Republike Hrvatske, središnja je banka Republike Hrvatske. U svom je radu samostalna i neovisna, a izvješća o svom djelovanju podnosi Hrvatskom saboru (Ustav Republike Hrvatske, članak 53.).

Položaj, zadaće, vlasništvo nad kapitalom središnje banke, njezine ovlasti i ustroj te njezin odnos s tijelima Republike Hrvatske, bankama i međunarodnim institucijama i organizacijama uređeni su Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci.

Ustav Republike Hrvatske donesen 21. prosinca 1990. odredio je Hrvatsku narodnu banku kao središnju banku Republike Hrvatske i utvrdio njezine odgovornosti. Uredbom o Narodnoj banci Hrvatske od 8. listopada 1991. i Odlukom o zamjeni jugoslavenskih dinara hrvatskim dinarima detaljnije su utvrđene i razrađene odgovornosti i funkcije središnje banke. Zakon o Narodnoj banci Hrvatske od 4. studenoga 1992. zamijenio je spomenutu Uredbu i utvrdio pravni okvir poslovanja središnje banke Hrvatske.

Prijelazna, privremena valuta osamostaljene hrvatske države bio je hrvatski dinar, koji je izdavalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Uveden 23. prosinca 1991. hrvatski dinar od 1. siječnja 1992. postao je jedinim zakonitim sredstvom plaćanja u Republici Hrvatskoj. Tu je privremenu valutu zamijenila kuna, trajno službeno sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, uvedena 30. svibnja 1994.

Ustavnim zakonom o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske od 15. prosinca 1997. ime hrvatske središnje banke promijenjeno je u Hrvatska narodna banka.

Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci donesenim 5. travnja 2001. utvrđeni su, među ostalim, položaj, poslovi, vlasnički status, ovlaštenja i ustroj hrvatske središnje banke. Njime je određeno da je postizanje i održavanje stabilnosti cijena osnovni cilj djelovanja HNB-a.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o HNB-u donesenim u prosincu 2006. godine dodatno je učvršćena neovisnost središnje banke i stvorene su zakonske pretpostavke da, na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, HNB postane sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) te da počne obavljati svoje zadatke u skladu sa Statutom ESSB-a i ESB-a.

S ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. Hrvatska narodna banka postala je dijelom Europskog sustava središnjih banaka.

Hrvatska narodna banka sastavni je dio i Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) te je obvezna, u skladu s propisima EU-a, raditi i na ostvarivanju ciljeva i izvršavanju zadataka ESSB-a.

Na ovoj internetskoj stranici omogućen je uvid u cjelokupnu zakonsku i podzakonsku regulativu koja se tiče djelovanja središnje banke, financijskih institucija pod njezinim nadzorom i korisnika njihovih usluga te u upute i obrasce za primjenu važećih propisa. Na stranici se objavljuju i nacrti zakona i podzakonskih akata kako bi se javnosti omogućilo da se na njih očituje u procesu njihova donošenja.

Pretraživanje regulative