Kakav će biti postupak konverzije kunskih kredita u eure u trenutku pristupanja eurozoni?

 
Eurski krediti će biti sigurni sa stajališta valutnog rizika

Pristupanje eurozoni važan je strateški cilj Republike Hrvatske jer se time eliminira valutni rizik koji proizlazi iz toga što su obveze svih domaćih sektora pretežno denominirane u eurima ili vezane uz euro. Naime, nakon uvođenja eura hrvatska će kućanstva, poduzeća, ali i sektor države, prihode u pravilu ostvarivati u istoj valuti u kojoj je denominiran njihov dug, pa će se na taj način isključiti mogućnost da teret otplate duga poraste zbog slabljenja tečaja domaće valute u odnosu na euro. Dakle, tek nakon ulaska RH u eurozonu eurski krediti će biti u potpunosti sigurni sa stajališta valutnog rizika. 

Donošenje zakonodavnog okvira za provođenje konverzije kunskih kredita u eure u trenutku pristupanja eurozoni u nadležnosti je zakonodavca - Hrvatskog sabora. Stoga Hrvatska narodna banka u ovome trenutku ne može prejudicirati kako će modalitet konverzije izgledati. Međutim, Uredba Vijeća (EZ) br. 1103/97 propisuje određena načela kojih se države članice trebaju pridržavati prilikom konverzije nacionalnih valuta u eure.

Jedno od  temeljnih načela definiranih spomenutom uredbom jest načelo neprekidnosti ugovora i ostalih pravnih instrumenata (engl. continuity of contracts and other legal instruments). Prema tom načelu, postojeći ugovori koji uključuju plaćanja u domaćoj valuti nastavljaju se primjenjivati nakon uvođenja eura, ali se novčane obveze od tada obračunavaju u eurima po fiksnoj stopi konverzije, dakle po tečaju po kojemu je provedena i ukupna konverzija domaće valute u eure u trenutku pristupanja eurozoni. Može se stoga pretpostaviti da će sličan model biti primijenjen i u Hrvatskoj. Dakle, nakon uvođenja eura postojeći kunski ugovori o kreditu ostali bi na snazi, pri čemu bi se novčane obveze po tim kreditima od tada obračunavale i izvršavale u eurima primjenom fiksne stope konverzije koja će se utvrditi uoči pristupanja Republike Hrvatske eurozoni.

Detaljnije informacije o kreditima doznajte ovdje.