Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Objavljeno: 13.7.2014. Ažurirano: 8.3.2017.

Pretraživanje regulative