Suglasnost kreditnoj instituciji za stjecanje udjela u drugoj pravnoj osobi

Objavljeno: 31.1.2015.
Kreditna institucija koja namjerava osnovati društvo ili sklopiti pravni posao kojim bi stekla većinski udio u kapitalu ili glasačkim pravima druge pravne osobe ili najmanje 20% udjela u kapitalu druge pravne osobe ako bi taj udio bio veći od 10% njezina priznatog kapitala, dužna je prije stjecanja dobiti suglasnost Hrvatske narodne banke. U tekstu se opisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje udjela u drugoj pravnoj osobi i postupak odlučivanja o zahtjevu.

Zakon o kreditnim institucijama u članku 149. propisuje obvezu kreditne institucije da prije stjecanja udjela u kapitalu drugih društava dobije prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, i to konkretno u sljedećim slučajevima:

1. ako kreditna institucija namjerava osnovati društvo ili sklopiti pravni posao kojim bi, postupno ili odjednom, izravno stekla udio od 20% i više u drugoj pravnoj osobi, a koji je veći od 10% priznatog kapitala kreditne institucije i

2. ako kreditna institucija namjerava osnovati društvo ili sklopiti pravni posao kojim bi izravno stekla većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo odlučivanja u drugoj pravnoj osobi.

Iznimno prethodna suglasnost Hrvatske narodne banke nije potrebna za sklapanje pravnog posla kojim kreditna institucija izravno stječe dionice ili udjele koje namjerava držati u knjizi trgovanja.

Zahtjev za izdavanje suglasnostikreditnoj instituciji za stjecanje udjela u kapitalu druge pravne osobe

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji za stjecanje udjela u kapitalu druge pravne osobe podnosi se na obrascu Zahtjev kreditne institucije za stjecanje udjela u drugoj pravnoj osobi, kojem se prilaže sljedeća dokumentacija:

1) detaljan opis pravnog posla za koji se zahtjev podnosi,

2) opis radnji koje je podnositelj zahtjeva već poduzeo u vezi s pravnim poslom za koji se zahtjev podnosi,

3) opis utjecaja stjecanja većinskog udjela u kapitalu ili većinskog prava odlučivanja na postojeće poslovanje podnositelja zahtjeva,

4) poslovni plan s projekcijama financijskih izvještaja za iduće tri godine za kreditnu instituciju i za pravnu osobu u kojoj kreditna institucija stječe udjel,

5) ako se radi o stjecanju udjela u kapitalu pravne osobe koja već postoji, potrebno je dostaviti revidirana financijska izvješća za posljednje dvije godine i

6) ostale informacije navedene u obrascu zahtjeva za izdavanje suglasnosti.

Odlučivanje o zahtjevu

U postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje udjela u drugoj pravnoj osobi Hrvatska narodna banka može zatražiti od podnositelja zahtjeva da dostavi i druge dokumente i informacije potrebne za odlučivanje o zahtjevu. Danom podnošenja urednog zahtjeva smatra se dan dostave posljednjeg dokumenta koji je zatražen.

Hrvatska narodna banka dužna je odlučiti o zahtjevu za izdavanje suglasnosti kreditnoj instituciji za stjecanje udjela u drugoj pravnoj osobi u roku od 60 dana od dostave urednog zahtjeva.