Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj

Objavljeno: 21.10.2020.
Publikacija Istraživanja
Broj W-60
Autor Davor Kunovac, Ivan Žilić
Datum Listopad 2020.
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

subvencioniranje stambenih kredita, tržišna kapitalizacija, hedonistička regresija, evaluacija mjera

Sažetak

U radu istražujemo je li subvencioniranje stambenih kredita, uvedeno u Hrvatskoj, pridonijelo povećanju cijena nekretnina u Hrvatskoj. Subvencija se provodi kroz pokrivanje dijela anuiteta u početnom razdoblju otplate stambenog kredita, sa specifičnom karakteristikom da se kućanstvo može prijaviti za subvenciju samo tijekom kratkog razdoblja. Korištenjem podataka o svim stambenim transakcijama od 2015. do kraja 2019. godine dokumentiramo da je uvođenje subvencije poremetilo uobičajenu mjesečnu dinamiku stambenih transakcija koje su postale vrlo koncentrirane u mjesecu kada su se predavali zahtjevi za subvencioniranje. Primjenjujući metodu studije događaja (engl. event study) nalazimo da su se cijene stanova povećale u razdoblju oko uvođenja subvencije. Kako bismo potvrdili zaključke naše osnovne specifikacije, provodimo niz dodatnih analiza. Koristimo pravila subvencioniranja stambenih kredita kako bismo dobili dodatnu kontrolnu grupu, diskutiramo ulogu međunarodnog ciklusa cijena nekretnina, te istražujemo povezanost tržišta nekretnina i turizma u Hrvatskoj. Zaključujemo da je subvencioniranje stambenih kredita djelovalo kao prociklična mjera koja je pridonijela već rastućem trendu rasta cijena stanova u Hrvatskoj. Na kraju, korištenjem regionalnih varijacija u intenzitetu subvencije koje su uvedene 2018. godine, zaključujemo da se porast cijena nekretnina odigrao u područjima i regijama s već aktivnim tržištem nekretnina.