Ured guvernera odgovoran je za pružanje podrške rukovodstvu Banke.

Ured unutarnje revizije pomaže u ostvarivanju ciljeva Banke, uvodeći sustavan pristup procjeni i unaprjeđenju djelotvornosti upravljanja rizicima Banke.

Ured za sigurnost upravlja sigurnosnim sustavom Banke, definira metode i tehnike za unaprjeđenje sigurnosnog sustava Banke.

Ured pravnih poslova pruža pravnu pomoć u okviru pravnih pitanja rukovodstvu Banke i ostalim organizacijskim jedinicama.

Ured za praćenje zaštite potrošača, u okviru svojih zakonskih ovlasti, pruža zaštitu prava fizičkim osobama korisnicima financijskih i bankovnih usluga kreditnih institucija ili kreditnih unija.

Ured za procjenu mogućnosti sanacije kreditnih institucija u skladu sa svojim zakonskim ovlastima procjenjuje provedivost i opravdanost postupka sanacije nad onim kreditnim institucijama koje dođu u financijske poteškoće.

Ured za reguliranje deviznog poslovanja provodi deviznu politiku te obavlja poslove licenciranja ovlaštenih mjenjača.

Ured za koordinaciju poslova sukcesije sudjeluje u provedbi raspodjele imovine i obveza bivše SFRJ u skladu s Aneksom C Ugovora o pitanjima sukcesije.

Sektor komunikacija informira javnost o djelovanju Hrvatske narodne banke te priprema i koordinira komunikacijske aktivnosti Banke.

Sektor istraživanja prati i analizira domaća i međunarodna gospodarska i financijska kretanja s ciljem osiguravanja analitičke podloge za vođenje monetarne i makrobonitetne politike HNB-a te radi pravodobnoga i kvalitetnog informiranja javnosti.

Sektor statistike prikuplja i obrađuje statističke i administrativne podatke od izvještajnih jedinica i drugih institucija te na temelju tih podataka, u skladu s važećim međunarodnim statističkim standardima i propisima EU-a, sastavlja i objavljuje pojedine statističke pokazatelje i cijela statistička izvješća iz sfere službene statistike RH u dijelu u kojemu je ona u nadležnosti Hrvatske narodne banke.

Sektor za centralnobankarske operacije provodi monetarnu politiku te upravlja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću.

Sektor bonitetne regulative i supervizije provodi superviziju nad poslovanjem kreditnih institucija i kreditnih unija te predlaže, izrađuje i daje mišljenja o primjeni bonitetne regulative, izrađuje metodologiju za provođenje supervizije te obavlja poslove licenciranja kreditnih institucija i kreditnih unija.

Sektor platnog prometa obavlja poslove koji omogućuju uspješno i sigurno funkcioniranje platnog prometa u zemlji, odnosno koji omogućuju sigurnu i učinkovitu uporabu novca kao sredstva plaćanja kao i izvršavanje bezgotovinskih platnih transakcija odnosno prijenos sredstava od platitelja primatelju plaćanja.

Sektor za međunarodne odnose zadužen je za poslove europske suradnje i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama.

Sektor kontrolinga i računovodstva provodi upravljački orijentiranu koncepciju kontrolinga, izrađuje financijske izvještaje HNB-a u skladu sa zakonskom regulativom, a sve s ciljem osiguravanja podrške za potrebe poslovnog odlučivanja i upravljanja te druge krajnje korisnike.

Sektor za informatičke tehnologije obavlja poslove razvoja aplikacijskih sustava i operativne poslove.

Sektor podrške poslovanju zadužen je za poslove upravljanja ljudskim resursima, tehničke poslove, opće poslove i poslove nabave.