Planovi za 2018.

Planovi za 2018.

Objavljeno: 7.2.2018. Ažurirano: 14.9.2018.
 • Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2018. (sažetak)

  Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. donio je Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2018.

  Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2018. donesen je u iznosu:

  PRIHODI IZ POSLOVANJA 438.896.700,00 kuna
  TROŠKOVI POSLOVANJA 379.000.000,00 kun
  POVEĆANJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVACIJA 7.829.700,00 kuna
  VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 52.067.000,00 kuna
    iznosi u kunama
  PRIHODI IZ POSLOVANJA 438.896.700,00
  Kamatni i srodni prihodi 682.146.900,00
  Kamatni i srodni rashodi (173.630.700,00)
  Neto kamatni prihodi 508.516.200,00
  Prihodi od naknada i provizija 48.306.200,00
  Troškovi naknada i provizija (22.965.300,00)
  Neto prihodi od naknada i provizija 25.340.900,00
  Prihodi od dividendi 4.957.200,00
  Neto rezultat ulaganja – metoda udjela 1.895.000,00
  Neto rezultat od financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (106.672.600,00)
  Neto obračunske pozitivne (negativne) tečajne razlike *
  Neto realizirane pozitivne (negativne) tečajne razlike *
  Ostali prihodi 4.860.000,00
  TROŠKOVI POSLOVANJA (379.000.000,00)
  Troškovi za zaposlenike (177.890.000,00)
  Ostali troškovi poslovanja (101.908.000,00)
  Troškovi izrade novčanica i kovanica (63.202.000,00)
  Amortizacija (36.000.000,00)
  POVEĆANJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVACIJA (7.829.700,00)
  Prihodi od ukinutih umanjenja vrijednosti i rezervacija 14.796.700,00
  Troškovi od umanjenja vrijednosti i rezervacija (22.626.400,00)
     
  VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 52.067.000,00

  * Plan za 2018. ne sadržava planirane neto obračunske i realizirane tečajne razlike, za čije će se iznose korigirati višak prihoda nad rashodima po godišnjem obračunu za 2018.

 • Plan rada Hrvatske narodne banke za 2018. prema zadacima, strategijskim ciljevima/poslovnim prioritetima i strategijskim područjima
  • Zadatak 1. Utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   • Analiza postojećih i predlaganje novih instrumenata monetarne politike
   • Definiranje, analiziranje i provođenje politika upravljanja rizikom za operacije provođenja monetarne politike HNB-a. U slučaju instrumenata osiguranja kod kreditnih operacija to obuhvaća mjerenje kreditnog i tržišnog rizika i rizika likvidnosti, okvire za kontrolu rizika, definiranje postupaka, pravila i tehnika kojima se osigurava ispunjavanje kreditnih standarda za imovinu prihvatljivu kao instrument osiguranja
   • Namira i usklađivanje svih transakcija
   • Operacije provođenja monetarne politike, što uključuje provođenje operacija na otvorenom tržištu i pružanje stalno raspoloživih mogućnosti (odobravanje prekonoćnih kredita i prikupljanje prekonoćnih depozita)
   • Priprema i analiza operacija i tržišnih uvjeta, što uključuje prognoziranje likvidnosti, pripremu operacija na otvorenom tržištu, definiranje politike obvezne pričuve, izračun kunskih kamatnih stopa na novčanom tržištu, upravljanje politikom i provedbu analiza za prihvatljivost imovine (instrumenata osiguranja) i izračun srednjeg tečaja HNB-a
   • Upravljanje instrumentima osiguranja, što uključuje ažuriranje i praćenje adekvatnosti kolaterala
   • Provođenje intervencija na domaćem deviznom tržištu (definitivna prodaja i kupnja deviza za domaću valutu; kupoprodaja s obvezom kupnje ili prodaje – tzv. swap intervencija)

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST:

   • Izrada analiza, bilješki i prezentacija za potrebe rukovodstva HNB-a
   • Izrada Biltena HNB-a: Informacija o gospodarskim kretanjima
   • Izrada Biltena HNB-a: Makroekonomska kretanja i prognoze
   • Izrada Godišnjeg izvješća HNB-a: Makroekonomska kretanja
   • Izrada Monetarne projekcije HNB-a
   • Izrada Polugodišnje informacije HNB-a: Makroekonomska kretanja
   • Izrada Tromjesečnoga standardnog prezentacijskog formata (SPF)
   • Kreiranje, ažuriranje i održavanje baza podataka
   • Obrada tema iz djelokruga HNB-a za potrebe javnog informiranja
   • Održavanje prezentacija te davanje sažetih izjava za posjetitelje HNB-a i potrebe javnog informiranja
   • Rad na istraživačkim projektima
   • Izrada kratkih analiza za potrebe provođenja monetarne politike
   • Ažuriranje i analiziranje Indeksa cijena nekretnina RH
   • Izračun utjecaja šoka ponude kredita na realnu i kreditnu aktivnost u RH
   • Izrada kratkoročnih projekcija kretanja cijena i ekonomske aktivnosti
   • Izrada redovitih simulacija i projekcija monetarne politike korištenjem makroekonomskih modela RH
   • Konstrukcija indikatora kretanja prihoda od turizma
   • Objavljivanje radova i prezentiranje rezultata istraživanja na konferencijama
   • Procjena potencijalnog outputa putem proizvodne funkcije
   • Razvoj i unaprjeđenje Indeksa cijena nekretnina RH
   • Razvoj modela za izradu kratkoročnih projekcija vezanih uz monetarnu politiku
   • Razvoj reduciranih ekonometrijskih modela za projekciju ekonomskih kretanja
   • Sezonska prilagodba glavnih ekonomskih indikatora (suradnja s DZS-om i za potrebe HNB-a)
   • Tekuća ocjena (nowcasting) ekonomske aktivnosti

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Aktivnosti i zadaci vezani uz strategiju za uvođenje eura u RH
   • Izrada internih informacija o ostvarivanju kriterija konvergencije i ostvarivanju indikatora makroekonomskih neravnoteža za RH
  • Zadatak 2. Držanje i upravljanje međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   • Analiza i praćenje strukture ulaganja međunarodnih pričuva prema kreditnom, likvidnosnom i valutnom riziku
   • Analiza i prognoza kretanja kamatnih stopa i tečajeva na financijskim tržištima
   • Analiza novih instrumenata ulaganja te priprema i prilagodba sustava za njihovo uvođenje
   • Analiza učinka dolarskog i eurskog portfelja HNB-a – mjesečno, tromjesečno, polugodišnje i godišnje
   • Dnevno praćenje pokrivenosti repo i obratnih repo transakcija kolateralom te ugovaranje transakcija prijenosa marže (engl. Margin Call Transaction)
   • Dnevno praćenje tržišne vrijednosti portfelja HNB-a – i ostvarenja po referentnim portfeljima (engl. benchmark)
   • Investiranje deviznih sredstava Ministarstva financija u odgovarajuće instrumente te kupoprodaja deviza u skladu sa sklopljenim ugovorima
   • Investiranje međunarodnih pričuva u odgovarajuće instrumente i devizne portfelje HNB-a prema Odluci o upravljanju međunarodnim pričuvama
   • Izrada analiza o kretanjima na inozemnim tržištima EMU-a i SAD-a (monetarna politika, makroekonomski pokazatelji, krivulje prinosa i tečajevi) te prognoze kretanja kamatnih stopa i tečajeva
   • Izrada internih modela za izračun kreditnog rizika, atribuciju učinka deviznih portfelja i alokaciju sredstava
   • Izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća o upravljanju međunarodnim pričuvama
   • Izvršenje plaćanja u inozemstvo po zaključenim i potvrđenim deviznim poslovima
   • Kontrola, usklađivanje i namira svih operacija vezanih uz instrumente upravljanja međunarodnim pričuvama
   • Kupoprodaja deviza (spot i terminski poslovi)
   • Kupoprodaja efektivnih kuna i efektivnoga stranog novca
   • Nadogradnja i održavanje WSS sustava za potrebe podrške poslovnog procesa upravljanja međunarodnim pričuvama
   • Održavanje dnevne likvidnosti međunarodnih pričuva propisane valutne strukture
   • Održavanje i ažuriranje referentnih portfelja HNB-a, predlaganje promjene strukture i izrada novih referentnih portfelja
   • Praćenje financijskih tržišta i izrada dnevne informacije o kretanjima na tržištima
   • Praćenje i izvješćivanje o kreditnom riziku financijskih institucija, analize poslovanja banaka te izrada periodičkih izvješća o kretanju tržišnih pokazatelja kreditnog rizika banaka i država
   • Praćenje i upravljanje kamatnim i kreditnim rizikom i ostalim rizicima povezanima s deviznim portfeljima HNB-a u odnosu na referentne portfelje
   • Praćenje novčanog toka i osiguranje likvidnosti na deviznim računima HNB-a
   • Suradnja s drugim središnjim bankama na području upravljanja međunarodnim pričuvama te analiziranje relevantnih procesa i faktora primjenjivih u HNB-u
  • Zadatak 3. Izdavanje novčanica i kovanog novca (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   • Izrada izvješća i statističkih evidencija o kretanju gotovog novca
   • Obrada i sortiranje novčanica
   • Obrada oštećenoga kovanog novca
   • Opskrba gotovim novcem sudionika gotovinskog prometa
   • Povlačenje i uništavanje novčanica iz optjecaja
   • Preuzimanje novoizrađenoga kovanog novca, kontrola i pohrana
   • Preuzimanje suviška, pohabanih i oštećenih novčanica
   • Priprema prijedloga odluke o izdavanju i prodaji numizmatičkih kompleta i prigodnoga kovanog novca
   • Priprema prijedloga Plana izrade kovanog novca za 2019.
   • Priprema prijedloga ugovora za izradu numizmatičkih kompleta i prigodnoga kovanog novca
   • Priprema prijedloga ugovora za izradu optjecajnoga kovanog novca
   • Prodaja prigodnoga kovanog novca u RH i inozemstvu
  • Zadatak 4. Izdavanje i oduzimanje odobrenja i suglasnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava te devizno poslovanje i poslovanje ovlaštenih mjenjača
   (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   • Zaprimanje i obrada zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kreditnim posrednicima u skladu s propisima kojima se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje
   • Obrada zahtjeva i izdavanje propisanih odobrenja, suglasnosti i mišljenja kreditnim institucijama i kreditnim unijama

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   • Licenciranje institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava
   • Licenciranje ovlaštenih mjenjača (izdavanje, odbijanje i oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova)
   • Provođenje postupaka certificiranja zaštićenih računalnih programa za rad ovlaštenih mjenjača
  • Zadatak 5. Obavljanje poslova supervizije i nadzora u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava
   (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   • Izravni nadzor institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava
   • Nadzor institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava na temelju propisanih izvješća i/ili izvješća po posebnom zahtjevu HNB-a

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite potrošača (KI i KU)
   • Postupanje po prigovorima potrošača (ZZP, ZPK, ZSPK, ZOKI i ostale teme)
   • Davanje mišljenja i odgovora državnim tijelima i međunarodnim institucijama u vezi s poslovanjem kreditnih institucija
   • Priprema i sudjelovanje na sastancima s kreditnim institucijama u dijelu koji se odnosi na modeliranje rizika
   • Priprema odgovora za izvješće o napretku 5. kruga evaluacije RH pred MONEYVAL- om
   • Priprema upitnika i ostalih pratećih dokumenata za izradu studije kvantitativnog učinka (QIS)
   • Provođenje predvalidacija i validacija internih pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva u kreditnim institucijama (IRB, AMA, modeli iz područja tržišnih rizika)
   • Sudjelovanje u Operativnom odboru za suradnju s Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka; Odboru za konglomerate
   • Sudjelovanje u poslovima postupanja po obavijestima o povredi propisa
   • Sudjelovanje u procesu donošenja zajedničke odluke nadležnih tijela i odobravanje primjene modela
   • Sudjelovanje u procjenama ICAAP-a kreditnih institucija u dijelu koji se odnosi na modeliranje rizika
   • Sudjelovanje u projektu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u RH
   • Sudjelovanje u radu Odbora HNB-a za sprječavanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma
   • Sudjelovanje u radu Stalne koordinacijske skupine za praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničenja
   • Dostava podataka Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
   • Izrada i ažuriranje pomoćnih analitičkih alata za provođenje nadzora kreditnih institucija
   • Izrada i sudjelovanje u izradi publikacija zasnovanih na analizi bankovnog sustava koje se javno objavljuju (Bilten o bankama, Godišnje izvješće HNB-a, Polugodišnja informacija HNB-a, BSCEE Review)
   • Izrada internih izvještaja zasnovanih na analizi bankovnog sustava za potrebe rukovodstva (Tromjesečno izvješće o bankovnom sustavu, Pregled mjesečnih kretanja, Izvještaj o dužnicima čiji je dug veći od pet milijuna kuna, Depoziti nerezidenata i dr.)
   • Koordiniranje i prikupljanje podataka za potrebe određivanja ostalih sistemski važnih kreditnih institucija
   • Poduzimanje potrebnih supervizorskih aktivnosti u vezi s izvješćivanjem kreditnih institucija
   • Pripremanje podataka o stanju bankovnog sustava za potrebe javne objave (Pokazatelji poslovanja, SPF, Kvaliteta kredita, Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija i dr.) i supervizorske javne objave (statistički podaci)
   • Vođenje popisa kreditnih institucija (uključujući i popis institucija koje mogu u RH neposredno pružati uzajamno priznate usluge) i sudjelovanje u održavanju registara kreditnih institucija (ODFI, RIAD, CIR)
   • Zaprimanje izvještaja za potrebe supervizije kreditnih institucija i provjera njihove valjanosti
   • Analiza izvještaja kontrolnih funkcija i revizorskih izvješća
   • Izrada Izvješća o obavljenoj procjeni rizičnosti poslovanja i Zapisnika o obavljenoj procjeni rizičnosti poslovanja
   • Obavljanje supervizije bonitetnom analizom izvješća i informacija
   • Obrada pritužbi pravnih osoba na poslovanje kreditnih institucija
   • Organiziranje i sudjelovanje na sastancima s kreditnim institucijama i revizorima
   • Poduzimanje supervizorskih mjera
   • Obavljanje supervizije neposrednim nadzorom
   • Unaprjeđenje metodologije bonitetne analize, izravnog nadzora i licenciranja
   • Vođenje evidencije o izravnim/neizravnim nadzorima, izdanim zapisnicima i rješenjima
   • Analiza financijskog stanja i profila rizičnosti kreditnih institucija pojedinačno i na konsolidiranoj razini
   • Analiza grupnih planova oporavka za kreditne institucije koje su članice međunarodnih grupa kreditnih institucija i izrada prijedloga za donošenje zajedničke odluke
   • Analiza i davanje mišljenja o planovima oporavka za kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi u RH i izrada prijedloga rješenja
   • Analiza i ocjena ICAAP izvještaja, izvještaja o radu kontrolnih funkcija u kreditnoj instituciji i revizorskih izvještaja te izrada Izvješća o procjeni rizičnosti kreditne institucije
   • Izrada informacija o tijeku izravnih/neizravnih nadzora te izrada zapisnika, prijedloga rješenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i poboljšanje stanja te izrada ostalih dokumenata na temelju izravnih/neizravnih nadzora kreditnih institucija i kreditnih unija
   • Izrada izvještaja o procjeni rizičnosti poslovanja (Risk Report) i informacija o poslovanju kreditnih institucija za potrebe stranih supervizora te izrada prijedloga zajedničke odluke (Joint Decision) za kapital, likvidnost i napredne modele članica grupa međunarodnih kreditnih institucija
   • Obavljanje izravnih/neizravnih nadzora, izrada dokumenata te prijedloga rješenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i poboljšanje stanja na temelju izravnih/neizravnih nadzora u vezi sa SPNFT-om
   • Planiranje godišnjih aktivnosti supervizije
   • Prikupljanje izvješća i podataka potrebnih za analizu kreditnih institucija, korespondencija s kreditnim institucijama
   • Razvijanje suradnje s drugim nadzornim institucijama i državnim tijelima u RH
   • Suradnja s revizorima na području nadzora kreditnih institucija
   • Suradnja sa stranim supervizorima na području nadzora kreditnih institucija, sudjelovanje na kolegijima supervizora
   • Izrada zapisnika po obavljenom izravnom nadzoru te u slučajevima utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju kreditne institucije
   • Nalaganje i praćenje provedbe supervizorskih mjera HNB-a
   • Održavanje godišnjega radnog sastanka s vanjskim (IT) revizorima
   • Održavanje radnih sastanaka sa sistemski važnim kreditnim institucijama (direktori IT- a, voditelji sigurnosti IS-a i unutarnji IT revizori)
   • Prikupljanje i analiza podataka i informacija o karakteristikama informacijskih sustava kreditnih institucija
   • Procjena IT rizika za potrebe SREP-a (u okviru procjene internog upravljanja i kontrola na razini institucije te procjene operativnog rizika)
   • Provođenje izravnih nadzora informacijskih sustava kreditnih institucija prema planu supervizije

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   • Nadgledanje i analiza sustava platnog prometa u RH zaprimanjem i obradom statističkih izvješća o platnim uslugama i izdavanju elektroničkog novca i o obračunatim transakcijama preko platnih sustava
   • Postupanje po pritužbama vezanim uz pružanje platnih usluga protiv pružatelja platnih usluga podnesenih HNB-u

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   • Notifikacija i druge aktivnosti obavještavanja EBA-e prema zahtjevima CRD, CRR i dr.
   • Održavanje radionica i pružanje tehničke pomoći supervizorima iz regije vezano uz primjenu CRDIV/CRR regulative
   • Praćenje regulative EU-a, preporuka i dobrih praksa BIS-a kao i smjernica EBA-e
   • Dostavljanje izvještaja Europskome nadzornom tijelu za bankarstvo i Europskoj središnjoj banci
   • Održavanje komunikacije s izvještajnim institucijama u vezi s planiranim izmjenama izvještajnog okvira
   • Praćenje i usklađivanje regulative u vezi s javnom objavom kreditnih institucija
   • Prezentiranje stanja bankovnog sustava
   • Analiza upitnika EBA-e, ESRB-a i ostalih institucija i pružanje potrebnih odgovora
   • Sudjelovanje u provedbi preporuka EK-a

   Strategijski cilj 4. Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   • Izrada informatičkih zahtjeva za izmjenu relacijskih baza (KOBA, KOKI, COFI) i skladišta podataka s ciljem usklađivanja s izvještajno-regulatornim okvirom i prilagođavanja potrebama supervizije kreditnih institucija
  • Zadatak 6. Vođenje računa kreditnih institucija i obavljanje platnog prometa po tim računima, davanje kredita kreditnim institucijama i primanje u depozit sredstava kreditnih institucija
   (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   • Obrada zahtjeva za korištenje unutardnevnoga kredita

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Vođenje računa kreditnih institucija u HNB-u (računi u HSVP-u, računi za gotovinu, računi obvezne pričuve, PM računi)
  • Zadatak 7. Uređivanje i unapređivanje sustava platnog prometa (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   • Organizacija III. konferencije BNEP (Balkan Network for Euro Protection)
   • Praćenje, izrada i implementacija regulative iz područja deviznog poslovanja
   • Praćenje, izrada, implementacija i primjena regulative iz područja platnog prometa vezane uz pružatelje platnih usluga, platne usluge, platne sustave i organizaciju opskrbe gotovim novcem
   • Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih odbora te drugih međuinstitucionalnih tijela u području platnog prometa: NOPP (Nacionalni odbor za platni promet), OUNS (Odbor za upravljanje nacionalnim platnim shemama) i HSF (Hrvatski SEPA forum)
   • Izrada i objava sustavnih statističkih izvješća, analiza i publikacija o platnim uslugama i platnim sustavima u RH
   • Praćenje i primjena međunarodnih standarda, načela i metodologija vezanih uz nadzor pojedinih platnih usluga i platnih sustava
   • Suradnja s međunarodnim i drugim tijelima u području nadzora platnog prometa
   • Operativni poslovi EuroNKS-a
   • Operativni poslovi HSVP-a
   • Operativni poslovi NKS-a
   • Operativni poslovi TARGET2-HR
   • Provedba ovrha na novčanim sredstvima po računima banaka, računu Državnog proračuna RH i drugim računima u HNB-u
   • Realizacija projekata vezanih uz unaprjeđenje rada platnih sustava i pružanje platnih usluga
   • Suradnja s drugim središnjim bankama i međunarodnim institucijama u poslovima upravljanja platnim sustavima i pružanju platnih usluga
   • Uspostavljanje i održavanje korespondentnih i kontokorentnih odnosa sa stranim bankama i stranim financijskim institucijama
   • Vođenje računa klijenata HNB-a i obavljanje platnog prometa za klijente i za vlastite potrebe HNB-a
  • Zadatak 8. Obavljanje zakonom utvrđenih poslova za Republiku Hrvatsku (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   • Izrada i objedinjavanje informacija za potrebe delegacije RH za sudjelovanje u radu Proljetnih sastanaka i Godišnje skupštine MMF-a i Svjetske banke te sastanka Konstitutivne skupine u 2018. godini
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima MMF-a i inicijativama G20 vezanima uz 15. opću reviziju kvota, s osvrtom na položaj i interese RH, usuglašavanje stavova u okviru EU-a
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima unutar MMF-a i EU-a vezanima uz utvrđivanje potrebne visine i strukture izvora sredstava MMF-a
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o raspravama vezanim uz ulogu SDR-a u međunarodnom monetarnom sustavu
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija u svezi s revizijom formule za izračun kvota članica MMF-a, s naglaskom na kvotu RH, usuglašavanje stavova u okviru EU-a
   • Pripremanje prijedloga za glasovanje guvernera u Odboru guvernera MMF-a o predloženim rezolucijama tijekom 2018. godine

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   • Vođenje računa RH i obavljanje platnog prometa za račune RH

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o politikama MMF-a i G20 (IFA WG) usmjerenim na međunarodnu monetarnu i financijsku stabilnost, prema Planu rada Odbora za međunarodne odnose ESSB-a za 2018. godinu
   • Praćenje i izrađivanje informacija o aktivnostima unutar EU-a vezanim uz dovršetak reforme upravljanja MMF-om dogovorene 2010. godine
   • Pripremanje materijala i stajališta za potrebe sudjelovanja predstavnika RH/HNB u radu EFC-a u dijelu koji se odnosi na MMF i povezana pitanja
   • Sudjelovanje u radu Pododbora za MMF i povezana pitanja (SCIMF) u okviru Gospodarskog i financijskog odbora Vijeća EU-a (EFC)

   Strategijski cilj 4. Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   • Koordinacija aktivnosti s Uredom izvršnog direktora koji zastupa RH u MMF-u
   • Koordinacija aktivnosti vezanih uz provođenje Konzultacija po čl. IV Statuta MMF-a (organizacija sastanaka, dostava podataka, objavljivanje Izvješća i dr.)
   • Obavljanje poslova depozitara i platnog agenta u svezi s članstvom RH u Grupi Svjetska banka
   • Obavljanje poslova depozitara MMF-a u RH i fiskalnog agenta RH prema MMF-u
   • Obavljanje poslova vezanih uz održavanje sastanka predstavnika Konstitutivne skupine MMF-a i Svjetske banke u RH
   • Organizacijske pripreme vezane uz sudjelovanje delegacije HNB-a u radu Proljetnih sastanaka i Godišnje skupštine MMF-a i Svjetske banke u 2018. godini
   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima MMF-a vezanim uz povlašteno financiranje najsiromašnijih članica
  • Zadatak 9. Donošenje podzakonskih propisa u poslovima iz svoje nadležnosti
   (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   • Sudjelovanje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na zaštitu potrošača
   • Izrada i unaprjeđenje podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te davanje odgovora na postavljene upite
   • Izrada i unaprjeđenje podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama
   • Suradnja u izradi podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o računovodstvu
   • Suradnja u izradi podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
   • Suradnja u izradi podzakonske regulative u skladu sa Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju
   • Održavanje regulatornog okvira i priprema prikupljanja naknade za superviziju

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   • Praćenje i usklađivanje regulative u vezi sa standardima financijskog izvještavanja odnosno računovodstvom banaka
   • Usklađivanje propisa o nadzornom izvješćivanju kreditnih institucija s propisima EU-a i prilagođavanje domaće izvještajne regulative potrebama supervizije kreditnih institucija

   Strategijski cilj 4. Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   • Sudjelovanje u izradi podzakonskih propisa povezanih s provedbom zakona iz nadležnosti HNB-a
  • Zadatak 10. Pridonošenje stabilnosti financijskog sustava u cjelini (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   • Odobravanje kredita u krajnjoj nuždi osiguranih odgovarajućim instrumentima osiguranja

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST:

   • Godišnje izvješće HNB-a: izrada priloga “Financijski sektor i tržište kapitala”
   • Izrada prezentacija, prikaza i analiza o temi bankarskog i financijskog sustava s ciljem potpore rukovodstvu HNB-a
   • Potpora misijama ESB-a, EK-a, MMF-a i ostalih institucija: ažuriranje baza podataka i sudjelovanje na sastancima vezanim uz financijski sektor
   • Provođenje i kalibracija ostalih mjera makroprudencijalne politike
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Bankarski sektor”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Makroekonomsko okružje”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Nefinancijska poduzeća”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Opća ocjena” i “Glavni izazovi očuvanja financijske stabilnosti”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Sektor kućanstva”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Sektor nekretnina”
   • Publikacija Financijska stabilnost – izrada priloga “Stresno testiranje”
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Izdvojeni analitički prilog
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – izrada Mape rizika
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Komentar Mape rizika
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Potencijalni okidači za materijalizaciju rizika za financijsku stabilnost
   • Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika – Recentne makroprudencijalne aktivnosti
   • Utvrđivanje i kalibracija visine zaštitnih slojeva kapitala
   • Izrada procjene mogućnosti sanacije odnosno stečaja za sve kreditne institucije
   • Izrada sanacijskih planova za kreditne institucije koje ne podliježu jedinstvenom nadzornom mehanizmu
   • Izrada zakonske i podzakonske regulative vezane uz sanacijske ovlasti
   • Sudjelovanje u izradi sanacijskih planova za kreditne institucije koje podliježu jedinstvenom nadzornom mehanizmu
   • Suradnja i koordinacija rada s Ministarstvom financija, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te ostalim institucijama na razini RH vezano uz sanacijska pitanja

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Priprema i realizacija prezentacija na području financijske edukacije

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   • Organizacija vještačenja sumnjivih primjeraka kovanog novca i izrada izvještaja
   • Organizacija vještačenja sumnjivih primjeraka novčanica i izrada izvještaja
   • Poduzimanje i provođenje mjera za sprječavanje krivotvorenja
   • Provođenje aktivnosti za zaštitu autorskih prava kovanog novca kuna i lipa
   • Provođenje aktivnosti za zaštitu autorskih prava novčanica kuna

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   • Suradnja i koordinacija rada sa sanacijskim tijelima drugih država članica EU-a, sanacijskim tijelima iz trećih država te relevantnim nadzornim i drugim institucijama na razini EU-a (EBA, SRB i sl.)
  • Zadatak 11. Obavljanje ostalih, zakonom utvrđenih poslova (članak 4. Zakona o HNB-u)

   Strategijski cilj 1. Održavanje stabilnosti cijena i očuvanje financijske stabilnosti

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   • Priprema sastanaka, sudjelovanje i informiranje inozemnih ulagača i predstavnika agencija za dodjelu rejtinga
   • Suradnja s predstavnicima MMF-a
   • Izrada godišnjeg izvješća o radu Vijeća za financijsku stabilnost
   • Pružanje podrške Vijeću za financijsku stabilnost
   • Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija i ostalim posjetiteljima HNB-a
   • Izračun kamatnih stopa i objava u NN u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju
   • Izrada agregiranih statističkih izvješća kreditnih institucija i stambenih štedionica
   • Izrada konsolidirane bilance monetarnih financijskih institucija na mjesečnoj osnovi
   • Izrada mjesečnog izvješća o izdavanju i ulaganju u dužničke i vlasničke vrijednosne papire
   • Izrada mjesečnog izvješća o kamatnim stopama kreditnih institucija na kredite i depozite
   • Izrada tablica Statističkog pregleda i priprema za objavu na internetskoj stranici HNB-a
   • Izrada tromjesečnoga statističkog izvješća dobrovoljnih i obveznih mirovinskih fondova
   • Izrada tromjesečnoga statističkog izvješća društava za osiguranje
   • Izrada tromjesečnoga Usporedivog izvješća za kreditne institucije
   • Sastavljanje statistike stanja duga opće države prema maastrichtskim kriterijima (tzv. EDP dug)
   • Istraživanje o kupoprodaji nekretnina između rezidenata i nerezidenata
   • Istraživanje o transakcijama između matičnih poduzeća i njihovih podružnica
   • Izrada izvješća o inozemnom dugu i potraživanjima, standardna i na zahtjev
   • Izrada izvješća o izravnim ulaganjima, standardna i na zahtjev
   • Izrada izvješća o razmjeni usluga s inozemstvom, standardna i na zahtjev
   • Izrada izvješća o trgovini poslovnih banaka inozemnim sredstvima plaćanja
   • Izrada ostalih izvješća iz područja platne bilance za vanjske korisnike, na zahtjev
   • Izrada predloška za međunarodne pričuve
   • Kontinuirano usklađivanje metodologije statistike odnosa s inozemstvom s međunarodnim standardima
   • Obrada podataka DZS-a o robnoj razmjeni za potrebe sastavljanja platne bilance
   • Održavanje internetske stranice prema zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja (SDDS) i ostale aktivnosti vezane uz primjenu SDDS-a
   • Provođenje ankete o potrošnji kućanstava (HFCS) – 3. val
   • Sastavljanje redovitih tromjesečnih izvještaja platne bilance (internih i za vanjske korisnike)
   • Sastavljanje redovitih tromjesečnih izvještaja stanja međunarodnih ulaganja (internih i za vanjske korisnike)
   • Statističko istraživanje izravnih i ostalih vlasničkih ulaganja
   • Statističko istraživanje o kratkoročnim trgovačkim kreditima s inozemstvom
   • Statističko istraživanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
   • Statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja
   • Statističko istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
   • Statističko istraživanje o turističkoj potrošnji
   • Suradnja s Poreznom upravom vezano uz transakcije nerezidenata u svrhu identificiranja kvazitranzita

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Prezentacija izmjena Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata kreditnim institucijama
   • Sudjelovanje u radu radnih skupina Ministarstva financija za izradu pojedinih zakona
   • Pripremanje podataka o bankovnom sustavu za potrebe međunarodnih institucija

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Praćenje, analiziranje i izrađivanje informacija o aktivnostima multilateralnih financijskih institucija i određenih grupacija zemalja vezanih uz unaprjeđivanje procesa restrukturiranja javnih dugova
   • Pripremanje informacije o aktivnostima BIS-a i financijskim izvještajima BIS-a za potrebe sudjelovanja predstavnika HNB-a u radu Godišnje skupštine BIS-a u 2018. godini

   Strategijski cilj 2. Učinkovito funkcioniranje platnih sustava i sustava opskrbe novcem

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   • Distribucija državnih biljega i obrazaca mjenica RH
   • Provjera rada uređaja za obradu novčanica i kovanog novca
   • Vođenje Nacionalnog programa za obuku zaposlenika banaka o provjeri autentičnosti novčanica i kovanog novca
   • Primanje, obrada i objava izvješća o kupnjama i prodajama efektivnoga stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu kod ovlaštenih mjenjača, od ugovornih banaka

   Strategijski cilj 3. Uspješna integracija HNB-a u Europski sustav središnjih banaka

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   • Sudjelovanje u Odboru MOC (Market Operations Committee) i strukturama u sklopu Odbora

   Strategijsko područje 2. Financijska stabilnost, istraživanja i statistika

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u Odboru MPC (Monetary Policy Committee) i drugim strukturama ESB-a i EU-a
   • Sudjelovanje u radnim skupinama i istraživačkim mrežama ESSB-a
   • Suradnja i održavanje razgovora s predstavnicima ESB-a i EK-a
   • Sudjelovanje u odborima ATC (Advisory Technical Committee), FSC (Financial Stability Committee) i ECCBSO (European Committee for Central Balance Sheet Data Offices) te drugim strukturama ESB-a, ESRB-a i EBA-e
   • Izrada scenarija za potrebe Projection Update Elasticities (PUE) i Common Scenarios (CS)
   • Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima tijela EU-a
   • Ažuriranje statističkog registra RIAD
   • Redovno dostavljanje statističkih podataka na nacionalnoj razini prema kalendaru dostave EU-a institucijama u skladu s važećim propisima EU-a (izvješća BSI, IVF, LTIR, RIAD, MIR, GFS, IRS, MUFA, QFAGG, QGD, AFA) MMF-u (izvješća IFS, FAS i FSI)
   • Sastavljanje Financijskih računa RH na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi
   • Sastavljanje statistike državnih financija na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi iz djelokruga rada HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru STC (Statistics Committee) i strukturama u sklopu Odbora te radnim skupinama Eurostata
   • Suradnja s ESB-om na ažuriranju baze podataka CSDB
   • Usklađivanje statističkog izvješćivanja HNB-a s izvještajnim zahtjevima EU-a
   • Izrada Outward FATS statistike
   • Priprema posebnih izvještaja platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za potrebe Eurostata i ESB-a
   • Razvoj eksperimentalnih statistika za potrebe ESB-a
   • Sudjelovanje u radu radnih grupa ESB-a i Eurostata (WGES i WGBOP)

   Strategijsko područje 3. Platni promet i opskrba novcem

   AKTIVNOST:

   • Praćenje rada ESB-a s gotovim novcem i suradnja s inozemnim središnjim bankama
   • Sudjelovanje u Odboru BANCO (Banknote Committee) i drugim strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Pododboru ECSC (Euro-Coin Subcommittee)
   • Izrada i dostava statističkih izvješća u skladu s međunarodnim obvezama HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru MIPC (Market Infrastructure and Payment Committee) i drugim strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u radu tijela EU-a u području platnog prometa: CEGBPI (Commission Expert Group on Banking, Payments and Insurance), Sub-Group CEGBPI, IFR (Government Expert Group in the Interchange Fee Regulation), GEGRFS (Government Expert Group on Retail Financial Services), PWG (Payments Policy Working Group) i EBA SCPS (Standing Committee on Payment Services)

   Strategijsko područje 4. Supervizija kreditnih institucija

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u odborima SCRePol (Standing Committee on Regulation and Policy), SCOP (Standing Committee on Oversight and Practices), SCARA (Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing) i ResCo (Resolution Committee) te drugim strukturama u EBA-i i ESB-u, kao i Vijeća u svojstvu člana ili pomagača
   • Sudjelovanje u radu ekspertne grupe Europske komisije za bankarstvo, platni promet i osiguranje u izradi delegiranih akata
   • Usklađivanje i unaprjeđenje Zakona o kreditnim institucijama s pravnom stečevinom EU-a te davanje odgovora na postavljene upite
   • Sudjelovanje u Odboru RP (Review Panel) i drugim strukturama u okviru Odbora
   • Sudjelovanje u radu i prezentiranje stavova HNB-a u odborima i radnim skupinama EBA-e i ESB-a

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Izvještavanje o aktivnostima i politikama institucija/tijela EU-a
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s korištenjem računa Europske komisije pri HNB-u
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s korištenjem strukturnih fondova
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s održavanjem sastanaka struktura EU-a u RH
   • Koordinacija aktivnosti povezanih s procesima provjere ispravnosti prenošenja odredbi direktiva EU-a u pravni sustav RH (u domeni rada HNB-a)
   • Koordinacija aktivnosti s predstavnikom HNB-a u Stalnom predstavništvu RH pri EU-u
   • Koordinacija i sudjelovanje u izradi priloga HNB-a za razne dokumente koji se uime RH dostavljaju institucijama/tijelima EU-a
   • Koordinacija pripreme informacija i stajališta unutar HNB-a za sastanke raznih odbora EU-a u suradnji s drugim tijelima državne uprave (za teme vezane uz rad HNB-a)
   • Obavljanje ostalih aktivnosti vezanih uz suradnju s ESSB-om i ESRB-om (razna korespondencija, upravljanje dokumentacijom putem DARWIN-a i dr.)
   • Organizacija posjeta službenih predstavnika institucija/tijela EU-a HNB-u
   • Praćenje osnovnih pravnih propisa EU-a (uredbe, direktive, odluke, preporuke, mišljenja)
   • Praćenje propisa i drugih dokumenata ESB-a i ESRB-a
   • Pripremanje i ažuriranje materijala o suradnji s EU-om za internetsku stranicu HNB-a
   • Pripremanje materijala i stajališta te sudjelovanje u radu određenih radnih skupina ESSB-a
   • Pripremanje materijala i stajališta za sastanke institucija/tijela EU-a (Informal ECOFIN, EFC i EFC-A)
   • Pripremanje materijala i stajališta za sastanke Općeg vijeća ESSB-a, Općeg odbora ESRB-a i Odbora za međunarodnu suradnju
   • Prisustvovanje sastancima Međuresorne radne skupine za europske poslove i sudjelovanje u određenim ostalim aktivnostima u organizaciji tijela državne uprave čije su teme povezane s radom HNB-a
   • Rad na izmjenama i dopunama međunarodnih trgovinskih ugovora koje EU sklapa s trećim zemljama
   • Sudjelovanje u koordinaciji tehničke pomoći i aktivnostima povezanima s Twinning projektima i TAIEX programom

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   AKTIVNOST:

   • Sudjelovanje u Odboru IAC (Internal Auditors Committee)
   • Sudjelovanje u radu odbora ECCO (Eurosystem/ESCB Communications Committee) i drugim strukturama u okviru Odbora
   • Sudjelovanje u Odboru AMICO (Accounting and Monetary Income Committee)
   • Sudjelovanje u Odboru ITSB (IT Sounding Board) i XBRL grupi (XBRL Subgroup)
   • Sudjelovanje u Odboru ITC (Information Technology Committee) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u Odboru LEGCO (Legal Committee) i drugim strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u zakonodavno-regulatornim aktivnostima u izradi prijedloga zakonskih propisa povezanih s implementacijom direktiva ili provedbom uredbi EU-a koji se odnose na nadležnost HNB-a
   • Sudjelovanje u Odboru HRC (Human Resources Conference) i strukturama u sklopu Odbora
   • Sudjelovanje u radu EPCO-a (Eurosystem Procurement Coordination Office)

   Strategijski cilj 4. Djelotvorno, odgovorno i transparentno upravljanje organizacijom

   AKTIVNOST:

   Strategijsko područje 1. Monetarna politika i međunarodne pričuve

   • Izrada projektnog zahtjeva za izradu novih i reviziju postojećih aplikacija iz područja provođenja monetarne politike

   Strategijsko područje 5. Međunarodna suradnja

   AKTIVNOST:

   • Izrada informacija za sastanke s predstavnicima međunarodnih razvojnih banaka (Svjetske banke, EBRD-a, EIB-a, CEB-a i dr.) i bilješki sa sastanaka
   • Koordiniranje i odgovaranje na upitnike, istraživanja i sl. međunarodnih financijskih institucija

   Strategijsko područje 6. Korporativno upravljanje i ostale funkcije

   AKTIVNOST:

   • Poslovi tajništva Savjeta HNB-a
   • Stručni, savjetodavni, organizacijski, tajnički i administrativni poslovi podrške rukovodstvu
   • Provođenje unutarnje revizije
   • Upravljanje sigurnošću Banke
   • Informiranje i educiranje javnosti o cilju, zadaćama i djelovanju HNB-a putem priopćenja za javnost, obavijesti, odgovora na upite, priloga za internetsku stranicu, javnih nastupa i edukativnih izlaganja stručnjaka HNB-a
   • Prevođenje, lektoriranje, poslovi izdavaštva i interna komunikacija
   • Računovodstveni poslovi, izrada temeljnih financijskih izvješća, suradnja s unutarnjom i vanjskom revizijom
   • Aktivnosti povezane s kontrolingom (sudjelovanje u oblikovanju ciljeva, planiranje, kontrola i izvješćivanje)
   • Razvoj, projektiranje, implementacija i održavanje aplikacijske programske podrške
   • Unaprjeđenje sustava za upravljanje i distribuciju programskih paketa, održavanje sistemske programske podrške za aplikativne poslužitelje te ostala održavanja
   • Davanje tumačenja i pravnih mišljenja koja su povezana s primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti HNB-a
   • Izrada i provjera pravne valjanosti općih i pojedinačnih pravnih akata HNB-a
   • Provjera pravne valjanosti i izrada ugovora
   • Sudjelovanje u zakonodavno-regulatornim aktivnostima u izradi prijedloga zakonskih propisa koji se odnose na nadležnost HNB-a
   • Zastupanje HNB-a u sudskim (upravni sporovi, parnični, stečajni postupci i sl.) i drugim postupcima pred tijelima javne vlasti i drugim nadležnim tijelima
   • Upravljanje ljudskim resursima
   • Održavanje objekata, uređaja, opreme i instalacija
   • Poslovi pisarnice, ekonomata i ostali poslovi podrške poslovanju
   • Aktivnosti povezane s nabavom robe, radova i usluga