Planovi za 2020.

Objavljeno: 30.12.2019. Ažurirano: 19.3.2020.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2020. (sažetak)

Savjet Hrvatske narodne banke donio je, na sjednici održanoj 30. prosinca 2019., Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2020.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2020. donesen je u iznosu:

PRIHODI IZ POSLOVANJA 502.551.700,00 kuna
TROŠKOVI POSLOVANJA 449.700.000,00 kuna
POVEĆANJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI ZA OČEKIVANE KREDITNE GUBITKE 6.508.500,00 kuna
POVEĆANJE REZERVACIJA 1.300.000,00 kuna
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 45.043.200,00 kuna
  iznosi u kunama
PRIHODI IZ POSLOVANJA 502.551.700,00
   
Kamatni prihodi izračunati metodom efektivne kamate 574.844.200,00
Ostali kamatni prihodi 138.519.300,00
Kamatni rashodi (166.500.500,00)
   
Neto kamatni prihod / (rashod) 546.863.000,00
   
Prihodi od naknada i provizija 55.081.500,00
Troškovi naknada i provizija (24.513.300,00)
   
Neto prihod / (rashod) od naknada i provizija 30.568.200,00
   
Prihodi od dividendi 5.518.000,00
Neto rezultat od ulaganja – metoda udjela 1.727.000,00
Neto rezultat od financijske imovine po fer vrijednosti
kroz dobit ili gubitak
(189.139.500,00)
Neto rezultat od financijske imovine po fer vrijednosti
kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
100.000.000,00
Neto obračunske pozitivne / (negativne) tečajne razlike*
Neto realizirane pozitivne / (negativne) tečajne razlike*
Ostali prihodi 7.015.000,00
   
TROŠKOVI POSLOVANJA (449.700.000,00)
Troškovi za zaposlenike (215.300.000,00)
Materijalni i administrativni troškovi i usluge (126.200.000,00)
Troškovi izrade novčanica i kovanog novca kuna (72.000.000,00)
Amortizacija (36.200.000,00)
   
Smanjenje / (povećanje) umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (6.508.500,00)
Smanjenje / (povećanje) rezervacija (1.300.000,00)
   
VIŠAK / (MANJAK) PRIHODA NAD RASHODIMA 45.043.200,00

* Plan za 2020. ne sadržava planirane neto obračunske (nerealizirane) i realizirane tečajne razlike, za čije će se iznose korigirati višak prihoda nad rashodima po godišnjem obračunu za 2020.