Naknade

Objavljeno: 1.2.2015.
Naknade u poslovanju kreditnih institucija naplaćuju se za pružene usluge.

Naknade mogu biti jednokratne ili višekratne te fiksne ili promjenjive, a iskazuju se izražene u novčanim jedinicama ili u postotnom iznosu u odnosu na iznos koji je predmet transakcije. Ako je naknada izražena u postotnom iznosu, obično su navedeni maksimalni i minimalni novčani iznos koji se naplaćuju za konkretnu vrstu usluge. Vrste i visine naknada za sve usluge koje su u ponudi pojedine kreditne institucije objavljuju se i javno su dostupne svima zainteresiranima, a najčešće se mogu pronaći u dokumentu pod nazivom Tarife naknada.

VAŽNO: Kreditne institucije međusobno se razlikuju i po vrstama i iznosima naknada, pa je dobro obratiti pozornost na sve vrste i iznose naknada koji su povezani s konkretnom uslugom koja je predmet vašeg interesa. Pritom je iznimno važno posebnu pozornost obratiti na promjenjive naknade koje se višekratno zaračunavaju tijekom ugovornog odnosa, pa je dobro prethodno se raspitati o čemu ovisi njihova promjena.

Pregled bankovnih naknada za kreditne transfere u kunama za građane dostupan u tablici u nastavku donosi podatke o naknadama koje banke u Republici Hrvatskoj naplaćuju za izvršenje nacionalnih kreditnih transfera u kunama, kao jedne od najreprezentativnijih platnih usluga. Tu je i jednostavan kalkulator, koji za odabrani iznos nacionalnoga kreditnog transfera u kunama prikazuje pripadajući iznos naknade za svaku banku, prema svim raspoloživim kanalima zadavanja kreditnog transfera.

Podaci o naknadama prikupljeni su iz javno dostupnih cjenika banaka objavljenih na njihovim internetskim stranicama.

Ovakav pregled zasad je dostupan za nacionalne kreditne transfere u kunama, no od studenog 2018. potrošači će na jednom mjestu na mrežnoj stranici i mobilnoj aplikaciji HNB-a moći usporediti naknade za svih 13 najreprezentativnijih platnih usluga povezanih s računom za plaćanje svih banaka u Hrvatskoj.

Ovaj pomak u transparentnosti koji potrošačima omogućuje da informiranije donose odluke o odabiru platnih usluga temelji se na Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN, br. 70/2017.), koji je stupio je na snagu 27. srpnja 2017.