Vrste kredita

Objavljeno: 1.2.2015.
Krediti se uglavnom razlikuju prema namjeni i roku dospijeća. Pritom se najčešće susrećemo s nenamjenskim i namjenskim kreditima. Dok se nenamjenski krediti u pravilu nude i odobravaju na kraće rokove, namjenski krediti obično su vezani uz duže rokove dospijeća.

Nenamjenski krediti

Nenamjenski krediti omogućuju korištenje financijskih sredstava prema potrebama i željama potrošača (korisnika kredita).

Vrste nenamjenskih kredita

Okvirni kredit (dopušteno prekoračenje po tekućem računu)

Najčešće je korišten nenamjenski kredit zbog lake dostupnosti, a iznos okvirnoga kredita u pravilu ovisi o visini redovitih mjesečnih primanja vlasnika tekućeg računa.

Gotovinski kredit

Odobrava se u svrhu premošćivanja problema s likvidnošću, pri čemu se gotovina isplaćuje na račun korisniku kredita, koji se potom njome koristi prema vlastitim potrebama i za namjenu koju želi.

Lombardni kredit

Odobrava se na temelju zaloga realnih pokretnih vrijednosti (depozit, polica osiguranja, udio u investicijskom fondu, stambena štednja, vrijednosni papir...) koje služe kao osiguranje povrata kredita. Iznos kredita u pravilu je manji od tržišne vrijednosti zaloga, a prednost ovakvih kredita je što korisnik kredita ostaje u vlasništvu zaloga (osim u slučaju da se kredit ne vrati prema ugovorenim uvjetima).

Hipotekarni kredit

Gotovinski kredit s nekretninom kao instrumentom osiguranja.

Namjenski krediti

Namjenski krediti su samo oni krediti kod kojih se financijska sredstva smiju potrošiti isključivo u svrhu za koju su odobreni i u pravilu imaju malo nižu kamatnu stopu u odnosu na nenamjenske kredite.

Vrste namjenskih kredita

Potrošački kredit

Obično se odobrava na temelju ispostavljenog predračuna za kupnju neke robe ili na temelju ponude koju je izdao prodavatelj. Odobravaju se za različite namjene kao npr. za kupnju namještaja, bijele tehnike, tehničkih aparata, automobilske opreme, građevinskog materijala...

Kredit za kupnju motornih vozila

Odobrava se na temelju ispostavljenog predračuna za kupnju vozila koji izdaje prodavatelj ili na temelju sporazuma o prijenosu prava vlasništva nad vozilom koje je predmet kreditiranja.

Studentski/učenički kredit

Odobrava se za plaćanje troškova studiranja (u zemlji i u inozemstvu), a moguće se njime koristiti i za plaćanje školarine privatnoga srednjoškolskog obrazovanja.

Stambeni kredit

Odobrava se za kupnju, izgradnju ili adaptaciju kuće odnosno stana. Ako se odobreni kredit u punom iznosu ne isplati direktno na račun prodavatelja odnosno izvođača, namjenu korištenja preostalog iznosa potrebno je dokumentirati.

O čemu voditi računa prije odluke o ugovaranju kredita

Prije odluke o ugovaranju kredita potrebno je analizirati sve potencijalne troškove kako ukupni finalni trošak ne bi izazvao neugodna iznenađenja i doveo do nemogućnosti podmirivanja ugovorenih obveza. Primarnu analizu najjednostavnije je provesti uvidom u efektivnu kamatnu stopu (EKS) jer EKS predstavlja jedinstven način prikazivanja ukupnog troška kredita te posljedično olakšava usporedbu bankarskih uvjeta za odobravanje kredita. Međutim, važno je znati da EKS ne uključuje troškove koji nisu direktno vezani uz uvjete kreditne institucije, tj. javnobilježničke pristojbe, naknade za pribavljanje uvjerenja, potvrda, dozvola ili rješenja nadležnih tijela, kao ni eventualne troškove zateznih kamata koje u budućnosti mogu nastati kao posljedica nepravodobnoga plaćanja obveza.

Osim stvarne cijene kredita, prije zaključivanja ugovora kreditna je institucija potrošaču dužna bez naknade predočiti i sve druge bitne uvjete ugovora, a na zahtjev potrošača obvezna je dati i nacrt ugovora ako pristaje na zasnivanje kreditnog odnosa s potrošačem. Također, prije zaključenja ugovora potrošaču trebaju biti dostupni i opći uvjeti poslovanja u kreditnom poslovanju i/ili pravilnici o obračunu kamate, metodologija obračuna i promjene naknada i/ili izvadak iz tarife naknada, kojima se pobliže pojašnjavaju:

 • važeće nominalne godišnje stope redovne i zatezne kamate,
 • način obračuna kamate,
 • uvjeti promjene redovne i zatezne kamatne stope tijekom otplate kredita,
 • valuta glavnice ili valuta uz koju je glavnica vezana i pojašnjenje rizika promjene tečaja tih valuta,
 • naknade i provizije koje se zaračunavaju i mogućnost njihove promjene,
 • efektivna kamatna stopa koja odražava ukupnu cijenu kredita,
 • otplatni plan - iznos otplate glavnice, kamata, rokovi otplate, broj i visina otplatnih obroka,
 • uvjeti polaganja depozita kod kreditne institucije, ako je to uvjet za odobravanje kredita,
 • mogućnosti i uvjeti prijeboja kredita i depozita (ako je primjenjivo),
 • instrumenti osiguranja otplate kredita i drugi uvjeti uz isticanje posljedica neplaćanja,
 • prava potrošača na odustajanje od ugovora u zakonskim rokovima i
 • uvjeti prijevremenog povrata kredita.

Ako se u ugovoru pojavljuju i drugi sudionici kreditnog odnosa, i njima je kreditna institucija dužna predočiti sve važne informacije o uvjetima ugovora te ih upoznati s njihovim pravima i obvezama.

Napomena: Odlukom o sadržaju i obliku u kojemu se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge Hrvatska narodna banka propisala je obrasce koje je kreditna institucija dužna dati potrošaču prije zaključivanja ugovora o kreditu.

VAŽNO: Pri donošenju odluke o ugovaranju svakoga pojedinog proizvoda i usluge u kreditnoj instituciji, uključujući i odluke o ugovaranju kredita, potrebno je imati na umu da se ulaskom u ugovorni odnos preuzimaju i određene obveze. Neispunjavanje tih obveza za sobom povlači i određene financijske sankcije u obliku zatezne kamate i/ili dodatnih troškova, čime se stvara osnova za nastanak dugovanja i poduzimanje aktivnosti za naplatu nepodmirenih obveza od strane kreditne institucije. Da bi se umanjila mogućnost naknadnih iznenađenja, neugodnosti i razočarenja, potrebno je:

 • dobro razmisliti o tome je li kredit ili neki drugi oblik zaduživanja neophodan,
 • utvrditi vlastite financijske mogućnosti (trenutno i tijekom cijeloga vremena trajanja ugovornog odnosa),
 • raspitati se o uvjetima kreditiranja za istu ili sličnu vrstu kredita kod više kreditnih institucija,
 • proučiti sve raspoložive informacije o uvjetima i mogućnostima zaduživanja,
 • zatražiti dodatna pojašnjenja, ako su potrebna,
 • zatražiti savjet ili pomoć, ako je potrebno, i
 • prije konačne odluke, još jednom dobro razmisliti.

KORISNO: Nakon potpisivanja ugovora o kreditu možete se predomisliti u roku od 14 dana od dana potpisivanja ugovora.