Novčano tržište

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 28.1.2016.

Iskazuju se podaci o trgovanju banaka depozitima te zaključenim repo transakcijama po rokovima i skupinama protustranaka. Iznosi trgovanja i kamatne stope iskazuju se zasebno. Također se iskazuju podaci o trgovanju trezorskim zapisima MFRH. Trgovanje devizama iskazuje se po skupinama protustranaka za promptne (spot) transakcije.

Novčano tržište - arhiva

Metodologija

Objavljeno: 15.1.2016.

Tablica G7a Kamatne stope ostvarene u trgovini depozitima na međubankovnom tržištu 

U Tablici G7a iskazuju se vagani mjesečni prosjeci kamatnih stopa ostvarenih u izravnoj međusobnoj trgovini depozitima kreditnih institucija u izvještajnom mjesecu te ne uključuju izravnu i repo trgovinu vrijednosnim papirima niti transakcije s drugim pravnim i fizičkim osobama. Godišnji prosjeci izračunati su kao jednostavni prosjeci vaganih mjesečnih prosjeka. Kamatne stope detaljnije su podijeljene prema roku dospijeća: u stupcu 3 – O/N (prekonoćno dospijeće), to jest odobrenje sredstava obavlja se na dan zaključivanja transakcije, a povrat sredstava sljedećega radnog dana, u stupcu 4 – T/N (“TOM/NEXT”), to jest odobrenje sredstava obavlja se prvi radni dan nakon dana zaključivanja transakcije, a povrat sredstava sljedećega radnog dana, u stupcu 5 – S/N (“SPOT/NEXT”), to jest odobrenje sredstava obavlja se drugi radni dan nakon dana zaključivanja transakcije, a povrat sredstava sljedećega radnog dana, u stupcu 6 dospijeće do opoziva, u stupcu 7 dospijeće 2 do 6 dana, zatim u sljedećim stupcima: 1 tjedan, 2 tjedna, 1 mjesec te 3 mjeseca.

Tablica G7b Kamatne stope kotirane na međubankovnom tržištu (ZIBOR) 

U Tablici G7b iskazuju se jednostavni mjesečni prosjeci dnevnih vrijednosti kamatnog indeksa ZIBOR, a godišnji prosjeci jesu jednostavni prosjeci jednostavnih mjesečnih prosjeka. Indeksi ZIBOR (engl. Zagreb Interbank Offered Rates) jedinstvene su referentne kamatne stope na hrvatskom međubankovnom tržištu. Službeni izračun ZIBOR-a prema dospijećima temelji se na izračunu prosječnih vrijednosti kamatnih stopa osam najvećih hrvatskih banaka kotiranih na Reutersovu sustavu točno u 11.00 sati svakoga radnog dana. Kamatne stope detaljnije su podijeljene prema roku dospijeća: u stupcu 3 – O/N (prekonoćno dospijeće), to jest odobrenje sredstava obavlja se na dan zaključivanja transakcije, povrat sredstava sljedećega radnog dana, u stupcu 4 – T/N (“TOM/NEXT”), to jest odobrenje sredstava obavlja se prvi radni dan nakon dana zaključivanja transakcije, povrat sredstava sljedećega radnog dana, u stupcu 5 – S/N (“SPOT/NEXT”), to jest odobrenje sredstava obavlja se drugi radni dan nakon dana zaključivanja transakcije, povrat sredstava sljedećega radnog dana, u stupcu 6 tjedan dana, zatim u sljedećim stupcima: 2 tjedna, 1 mjesec, 3 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci te 12 mjeseci.

Tablica G11 Trgovanje banaka stranim sredstvima plaćanja

Podaci o trgovanju banaka stranim sredstvima plaćanja obuhvaćaju promptne (spot) transakcije kupnje i prodaje stranih sredstava plaćanja na domaćem deviznom tržištu. Promptni poslovi su ugovorene transakcije kupoprodaje deviza koje se realiziraju najkasnije u roku od 48 sati.

Transakcije su klasificirane prema kategorijama sudionika (pravne i fizičke osobe, domaće i strane banke i Hrvatska narodna banka). Izvor su podataka izvješća banaka o trgovanju stranim sredstvima plaćanja uključujući i podatke o kupnji i prodaji stranih sredstava plaćanja od fizičkih osoba preko ovlaštenih mjenjača.

Ostale transakcije HNB-a obuhvaćaju kupnju i prodaju stranih sredstava plaćanja koje HNB obavlja uime drugih.

te sve glavne izvore sredstava (transakcijske račune, sve depozite, uključujući maržne, hibridne i podređene instrumente, te primljene kredite i izdane dužničke vrijednosnice).

Tablice su izrađene na temelju mjesečnih i tromjesečnih podataka koje su kreditne institucije dostavile Hrvatskoj narodnoj banci u sklopu izvješća "AA – Bilanca i izvanbilančne stavke" i "RA – Račun dobiti i gubitka" iz Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (NN, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013. i 41A/2014.), primjenom prilagođenih relevantnih pravila za poziciju financijskih obveza koje se vrednuju po amortiziranom trošku u supervizorskim izvještajima "Bilanca (BN1)" i "Račun dobiti i gubitka (RN)" iz Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (NN, br. 41A/2014 i 127/2014.).

Za sve podatke sadržane u ovim tablicama odgovaraju banke i štedne banke koje su ih dostavile. Namjena ovog prikaza isključivo je informativna, a svi zaključci izvedeni iz danih informacija vlastiti su zaključci korisnika i ne mogu se pripisati Hrvatskoj narodnoj banci.

Podaci se objavljuju za izvještajne datume: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a rok objave je 50 kalendarskih dana od izvještajnog datuma. Ako datum objave pada na neradni dan ili blagdan, objava se pomiče na prvi sljedeći radni dan.