Međunarodne pričuve

Međunarodne pričuve RH
Međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske upravlja Hrvatska narodna banka. Strategiju i politiku upravljanja međunarodnim pričuvama određuje Savjet Hrvatske narodne banke.
Upravljanje
Hrvatska narodna banka ponajprije se rukovodi načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja, u skladu sa Zakonom o HNB-u te međunarodno priznatim načelima upravljanja, nastojeći pritom ostvariti povoljne ...
Struktura
Struktura ulaganja međunarodnih pričuva prati se prema više kriterija, a osnovne su podjele prema valutama, instrumentima i izloženosti kreditnom riziku.
Rizici
Rizici prisutni pri upravljanju međunarodnim pričuvama ponajprije su financijski rizici, a to su kreditni, kamatni i valutni rizik, no velika se pozornost posvećuje i likvidnosnom i operativnom riziku....