Međunarodne pričuve RH

Objavljeno: 9.9.2015. Ažurirano: 13.7.2022.
Međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske upravlja Hrvatska narodna banka. Strategiju i politiku upravljanja međunarodnim pričuvama određuje Savjet Hrvatske narodne banke.

Međunarodne su pričuve, prema definiciji Međunarodnoga monetarnog fonda, "inozemna imovina koja je pod kontrolom i na raspolaganju monetarne vlasti u svrhu izravnog financiranja neravnoteže u bilanci plaćanja te neizravnog reguliranja neravnoteže putem intervencija na deviznom tržištu radi utjecaja na tečaj te u ostale svrhe". Međunarodne pričuve mogu uključivati inozemna sredstva plaćanja u gotovini, devizne depozite u bankama, inozemne vrijednosnice, zlato i posebna prava vučenja Međunarodnoga monetarnog fonda.

Međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske upravlja Hrvatska narodna banka. Strategiju i politiku upravljanja međunarodnim pričuvama određuje Savjet Hrvatske narodne banke.

Prema članku 18. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci međunarodne pričuve Republike Hrvatske čine svi oblici imovine u stranoj valuti i plemenite kovine, a pojam imovine u stranoj valuti uključuje vrijednosne papire i svu drugu imovinu u konvertibilnoj valuti nerezidentnog dužnika ili obračunskoj jedinici neovisno o obliku u kojem se drži.