Rizici

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 18.7.2022.
Rizici prisutni pri upravljanju međunarodnim pričuvama ponajprije su financijski rizici, a to su kreditni, kamatni i valutni rizik, no velika se pozornost posvećuje i likvidnosnom i operativnom riziku.

Rizici se općenito definiraju kao neizvjesnost budućeg ishoda.

Strategiju i politiku upravljanja međunarodnim pričuvama i okvir upravljanja rizicima određuje Savjet Hrvatske narodne banke.

Kreditni rizik

Kreditni rizik jest rizik nepodmirenja obveza, odnosno mogućnost da se uložena sredstva neće pravodobno i/ili u potpunosti vratiti te da se neće vraćati planiranom dinamikom. HNB ograničuje izloženost kreditnom riziku ulaganjem u obveznice država visokoga rejtinga, u kolateralizirane i nekolateralizirane depozite financijskih institucija visokoga kreditnog rejtinga te postavljanjem ograničenja maksimalne izloženosti kod svake kategorije ulaganja.

Kamatni rizik

Kamatni rizik jest rizik pada vrijednosti portfelja međunarodnih pričuva zbog mogućeg porasta kamatnih stopa, mjeri se prosječnim vremenom vezivanja, a kontrolira primjenom referentnih odnosno benchmark portfelja kao i ulaganjem u portfelj koji se drži do dospijeća. Kada kamatne stope rastu, cijene obveznica padaju. Kamatni rizik kontrolira se primjenom tzv. referentnih portfelja (engl. benchmark portfolios).

Referentni portfelj jest "imaginarni" portfelj, sastavljen od instrumenata u koje se mogu ulagati sredstva međunarodnih pričuva. Instrumenti tog portfelja izabrani su tako da cjelokupni portfelj zadovoljava traženi odnos rizika i dobiti, tj. odražava dugoročnu strategiju ulaganja samih pričuva HNB-a.

Valutni rizik

Valutni rizik proizlazi iz fluktuacije međuvalutnih odnosa između kune i eura te između kune i američkog dolara.

Likvidnosni rizik

Likvidnosni rizik kontrolira se ulaganjem pričuva u lako utržive instrumente. Likvidna sredstva obuhvaćaju svu imovinu koju je moguće unovčiti u roku do tri dana, a bez znatnijeg utjecaja na njezinu fer vrijednost.

Operativni rizik

Operativni rizik jest rizik gubitka zbog neadekvatnih unutarnjih postupaka ili propusta, zbog ljudskih pogrešaka i pogrešaka u sustavu te zbog vanjskih događaja. Operativni rizik kontrolira se strogim razdjeljivanjem funkcija i odgovornosti, točno propisanim metodologijama i procedurama te redovitim unutarnjim i vanjskim revizijama.