Struktura

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 2.8.2019.
Struktura ulaganja međunarodnih pričuva prati se prema više kriterija, a osnovne su podjele prema valutama, instrumentima i izloženosti kreditnom riziku.

U valutnoj strukturi najveći udio čine ulaganja u eurima, a slijede ih ulaganja u američkim dolarima te posebnim pravima vučenja (SDR).

Promatrajući prema instrumentima ulaganja, najveći dio deviznih portfelja ulaže se u državne vrijednosnice, kolateralizirane i nekolateralizirane instrumente te instrumente međunarodnih financijskih institucija i središnjih banaka. Rukovodeći se načelima likvidnosti i sigurnosti najveći udio zauzimaju ulaganja u državne vrijednosnice.

U skladu sa Zakonom o HNB-u sredstva se mogu ulagati kod financijskih institucija i država investicijskoga kreditnog rejtinga prema najmanje dvije međunarodno priznate agencije za procjenu kreditnog rejtinga. U skladu s načelom sigurnosti najveći udio u strukturi međunarodnih pričuva čine ulaganja kod financijskih institucija i država najvišega investicijskog rejtinga Aaa (prema Moody's). Ulaganja kod pojedinih financijskih institucija i zemalja ograničena su, čime se kreditni rizik diversificira.

Valutna struktura međunarodnih pričuva, udjeli po valutama na dan 31. prosinca 2018.

 

Struktura ulaganja međunarodnih pričuva po instrumentima u mil. eura na dan 31. prosinca 2018.

 

Struktura ulaganja međunarodnih pričuva po kreditnom riziku, udjeli prema visini rejtinga na dan 31. prosinca 2018.