Struktura

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 18.7.2022.
Struktura ulaganja međunarodnih pričuva prati se prema više kriterija, a osnovne su podjele prema valutama, instrumentima i izloženosti kreditnom riziku.

U valutnoj strukturi najveći udio čine ulaganja u eurima, a slijede ih ulaganja u američkim dolarima i posebnim pravima vučenja (SDR).

Promatrano prema instrumentima ulaganja, najveći dio deviznih portfelja ulaže se u vrijednosne papire, kolateralizirane i nekolateralizirane instrumente te instrumente međunarodnih financijskih institucija i središnjih banaka.

U skladu s načelom sigurnosti najveći udio u strukturi međunarodnih pričuva čine ulaganja kod financijskih institucija i država najvišega investicijskog rejtinga Aaa/AAA. Ulaganja kod pojedinih financijskih institucija i zemalja ograničena su, čime se kreditni rizik diversificira.