Upravljanje

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 28.8.2020.
Hrvatska narodna banka ponajprije se rukovodi načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja, u skladu sa Zakonom o HNB-u te međunarodno priznatim načelima upravljanja, nastojeći pritom ostvariti povoljne stope povrata svojih ulaganja.

Osnovna su načela upravljanja međunarodnim pričuvama sigurnost, likvidnost i profitabilnost.

Središnja banka upravlja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske na osnovi načela likvidnosti i sigurnosti ulaganja u skladu s člankom 19. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Pritom, uz održavanje likvidnosti pričuva i primjerene izloženosti rizicima te uz dana ograničenja, nastoji ostvariti povoljne stope povrata svojih ulaganja.

Hrvatska narodna banka upravlja međunarodnim pričuvama na dva načina, u skladu s vlastitim odrednicama i u skladu s preuzetim obvezama, ovisno o načinu formiranja međunarodnih pričuva.

Dijelom međunarodnih pričuva koji je formiran definitivnim otkupom deviza od banaka i MF-a, na osnovi članstva u MMF-u, iz prihoda od ulaganja međunarodnih pričuva i druge imovine koja pripada HNB-u, HNB upravlja u skladu s vlastitim odrednicama.

Drugim dijelom pričuva, koji se sastoji od sredstava Ministarstva financija, swap intervencija na domaćem deviznom tržištu, sredstava izdvojene devizne obvezne pričuve te na osnovi članstva u MMF-u i druge imovine koja je vlasništvo drugih pravnih osoba, HNB upravlja u skladu s preuzetim obvezama, a radi zaštite od valutnoga i kamatnog rizika.

Tečajne razlike deviznih portfelja

Financijski rezultat središnjih banaka, pa tako i Hrvatske narodne banke, određen je veličinom i strukturom imovine i obveza. Hrvatska narodna banka ubraja se u skupinu banaka s visokim udjelom međunarodnih pričuva u svojoj imovini (aktivi). S 31. prosinca 2019. udio ukupnih međunarodnih pričuva u aktivi HNB-a iznosio je čak 95,6%, dok je najveći dio pasive nominiran u kunama. Posljedica takve valutne strukture aktive i pasive jest, među ostalim, velika izloženost HNB-a valutnom riziku, tj. riziku promjene cijena valuta u kojima su nominirana ulaganja u odnosu na izvještajnu valutu kunu. Tečajne razlike zbog fluktuacija tečajeva EUR/HRK i USD/HRK izravno utječu na računovodstveni obračun prihoda i rashoda iskazan u kunskom Izvještaju o dobiti HNB-a.

Nerealizirane tečajne razlike, tj. neto dobit/gubitak s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja, prenose se u opće pričuve središnje banke i služe, među ostalim, i kao rezerva za buduća moguća nepovoljna kretanja tečajeva valuta međunarodnih pričuva.

Više o međunarodnim pričuvama i utjecaju tečajnih razlika na financijski rezultat poslovanja HNB-a.

Rezultati upravljanja deviznim portfeljima

Portfelji HNB-a dijele se na portfelje za trgovanje, investicijske portfelje i sredstva povjerena na upravljanje vanjskim upraviteljima (engl. asset management). Portfelji za trgovanje drže se u eurima i američkim dolarima i služe ponajprije održavanju dnevne likvidnosti, dok je osnovna namjena investicijskog portfelja održavanje dugoročno stabilnih prihoda.

Portfelji za trgovanje namijenjeni su održavanju devizne likvidnosti i stoga imaju kratko prosječno vrijeme do dospijeća kako bi se ograničio rizik promjene kamatnih stopa.

Investicijski portfelj jest portfelj koji sadržava obveznice s dugim razdobljem do dospijeća kako bi se iskoristile ustrmljenost krivulje prinosa i više kamatne stope pri duljim dospijećima. Osnovna je namjena ovog portfelja omogućiti relativno stabilan izvor dugoročnijih prihoda.

Sredstva povjerena na upravljanje međunarodnoj financijskoj instituciji omogućuju dodatnu diversifikaciju i razmjenu znanja na području upravljanja financijskim ulaganjima.