Redovita operacija

Redovita operacija R-48-2021

održana 29. studenoga 2021., u mil. kuna

Smjer Puštanje likvidnosti
Datum namire
Datum dospijeća
Ukupan iznos pristiglih ponuda 0,00
Fiksna kamatna stopa
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 0,00
Ukupan iznos odbijenih ponuda 0,00
Koeficijent raspodjele
  Duže vremenske serije (tablica O1)

Operacije fine prilagodbe

Operacije fine prilagodbe – devizna intervencija HNB-a

održana 16. lipnja 2021.

  mil. eura
Prodano bankama  
Jedinstveni tečaj pri prodaji  
Prosječno ostvareni tečaj pri prodaji  
Otkupljeno od banaka 120,00
Jedinstveni tečaj pri otkupu 7,497346
Prosječno ostvareni tečaj pri otkupu  

  Duže vremenske serije (tablica O1)

Strukturna operacija

Strukturna operacija S-02-2020.

održana 17. studenoga 2020., u mil. kuna

Smjer Puštanje likvidnosti
Datum namire 20. 11. 2020.
Datum dospijeća 20. 11. 2025.

 

Ukupan iznos pristiglih ponuda 470,00
Fiksna kamatna stopa 0,25%
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 470,00
Ukupan iznos odbijenih ponuda 0,00
Koeficijent raspodjele 100,00%

  Duže vremenske serije (tablica O1)

Obavijest o strukturnoj operaciji u studenome 2020.

Objavljeno: 13.11.2020.

Hrvatska narodna banka će 17. studenoga 2020. održati strukturnu operaciju s namirom 20. studenoga 2020. i dospijećem 20. studenoga 2025. uz fiksnu kamatnu stopu od 0,25%.

Kao financijsko osiguranje Hrvatska narodna banka prihvaćat će vrijednosne papire s Liste prihvatljivih vrijednosnih papira, objavljene na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji su preneseni u skup prihvatljive imovine kod Hrvatske narodne banke.

Obavijest o strukturnoj operaciji u studenome 2020.

Objavljeno: 13.11.2020.

NAJAVA OPERACIJE FINE PRILAGODBE

Redni broj aukcije: FP-05-2020.

 1. Smjer: puštanje likvidnosti – kupnja vrijednosnih papira
 2. Vrsta aukcije: aukcija s varijabilnom cijenom
 3. Datum održavanja aukcije, vrijeme primanja ponuda, datum namire (T+1), ISIN, objava rezultata:

 1. Sudionici na aukciji:
 • kreditne institucije
 • mirovinska društva sa sjedištem u RH koja su dobila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za upravljanje mirovinskim fondovima
 • društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (tzv. UCITS fondovi) sa sjedištem u RH koja su od HANFA-e dobila odobrenje za rad
 • osiguravajuća društva (uključujući i mirovinska) sa sjedištem u RH koja su od HANFA-e dobila odobrenje za rad, te su upisana u sudski registar nadležnog suda
 • stambene štedionice
 1. Elementi ponude: količina i cijena
 2. Maksimalni broj ponuda: dvije po svakom ISIN-u
 3. Minimalni iznos ponude: 1.000.000,00 kuna
 4. Cijena: u postotnom iznosu na 4 decimalna mjesta
 5. Ponude dostaviti na: oot@hnb.hr
 6. Objava rezultata: na internetskoj stranici HNB-a, Reuters stranici HNBT07, Bloomberg stranici HNBZ9
 7. Kontakt podaci HNB-a: 01/4564-575, 01/4564-571, 01/4564-565; 099/496 1448
 8. Napomena: molimo sudionike (koji to već nisu učinili) da najkasnije do 10.00 sati 30. lipnja 2020. dostave podatke o kontakt osobama za trgovanje i namiru (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresu) te o ovlaštenim osobama za podnošenje i potpisivanje ponuda (ime i prezime, potpisni karton) na oot@hnb.hr