Mala institucija za platni promet

Objavljeno: 27.7.2018.
Hrvatska narodna banka izdat će rješenje o upisu male institucije za platni promet u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o platnom prometu.

Mala institucija za platni promet jest pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila rješenje o upisu male institucije za platni promet u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i koja smije pružati jednu platnu uslugu ili više platnih usluga iz članka 4. točaka od 3. do 6. Zakona o platnom prometu.

Mala institucija za platni promet smije pružati platne usluge isključivo na području Republike Hrvatske.

Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava pružati platne usluge kao mala institucija za platni promet podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za upis u registar u skladu s člankom 123. Zakona o platnom prometu kojemu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane navedenim Zakonom.

Zahtjevu za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca potrebno je priložiti izvješće o ukupnoj vrijednosti svih platnih transakcija izvršenih u posljednjih 12 mjeseci ili, ako podnositelj nije započeo s radom ili je radio manje od 12 mjeseci, projekciju ukupnog iznosa platnih transakcija za sljedećih 12 mjeseci. Prosječna mjesečna ukupna vrijednost platnih transakcija koje je mala institucija za platni promet izvršila u posljednjih 12 mjeseci, uključujući i platne transakcije preko njezinih zastupnika, ne smije premašiti iznos od 7.500.000,00 kuna.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci radi upisa u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Uz zahtjev i propisanu dokumentaciju podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Na temelju dostavljenog zahtjeva za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i dostavljene dokumentacije Hrvatska narodna banka u upravnom postupku odlučuje o zahtjevu te donosi rješenje o upisu u registar ako su ispunjeni svi uvjeti za upis u registar propisani člankom 122. Zakona o platnom prometu. Pravna osoba smije pružati platne usluge tek nakon upisa tih platnih usluga kao djelatnosti u sudski registar.