Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za kolovoz 2020.

Objavljeno: 30.9.2020.

Ukupna likvidna sredstva (M4) povećala su se u kolovozu za 3,1 mlrd. kuna, uglavnom kao rezultat porasta deviznih depozita stanovništva i poduzeća te kunskih sredstava na transakcijskim računima gotovo svih domaćih sektora. Budući da je porast deviznih depozita i depozitnog novca u kolovozu ove godine bio znatno slabijeg intenziteta nego u istom mjesecu prošle godine, rast M4 usporio se na godišnjoj razini.

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u kolovozu su se smanjili za 0,5 mlrd. kuna, što je ponajviše rezultat pada plasmana nefinancijskim poduzećima u trgovini i prerađivačkoj industriji, dok su plasmani stanovništvu stagnirali u odnosu na prethodni mjesec. Promatra li se na godišnjoj razini, rast se ukupnih plasmana usporio.

Ukupna likvidna sredstva (M4)[1] u kolovozu 2020. povećala su se za 3,1 mlrd. kuna (0,9%) (Tablica 1.), pri čemu je kvazinovac (to se uglavnom odnosi na devizne depozite) porastao za 1,9 mlrd. kuna, a novčana masa (M1)[2] za 1,2 mlrd. kuna. Mjesečnom rastu M4 najviše je pridonijelo sezonsko povećanje neto inozemne aktive (NIA) kreditnih institucija, dok je istodobno u suprotnom smjeru djelovao pad neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava. Pad NDA u najvećoj je mjeri posljedica smanjenja neto potraživanja od središnje države, odnosno povećanja depozita središnje države kod HNB-a i poslovnih banaka. Iako je zabilježen mjesečni porast M4 i novčane mase, njihov se godišnji rast u kolovozu usporio na 6,2% i 15,1% na osnovi transakcija (Slika 1.), što odražava slabiji rast neto inozemne aktive nego u kolovozu prošle godine. Naime, manji prihodi od turizma u kolovozu ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine rezultirali su manjim priljevom deviza u banke te manjim povećanjem deviznih depozita i depozitnog novca.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u kolovozu su se smanjili za 0,5 mlrd. kuna (na osnovi transakcija). Gotovo je jednako iznosila i promjena kredita u tom mjesecu, koja je uglavnom rezultat pada kredita nefinancijskim poduzećima u trgovini i prerađivačkoj industriji, dok su krediti stanovništvu stagnirali u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se mjesečni rast stambenih kredita usporio na 0,4%, dok su gotovinski nenamjenski krediti zabilježili pad od 0,2%. Promatrano na godišnjoj razini, rast se ukupnih plasmana usporio na 3,4% (Slika 2.), a kredita na 3,9%, što je većim dijelom posljedica usporavanja kredita poduzećima s 5,5% u srpnju na 4,7% u kolovozu (Tablica 2.). Kada je riječ o stanovništvu, godišnji rast kredita ovom sektoru blago se usporio, s 3,9% u srpnju na 3,8% u kolovozu, čemu je pridonijelo usporavanje rasta gotovinskih nenamjenskih kredita (s 2,8% na 2,0%), dok se rast stambenih kredita nastavio ubrzavati (s 8,0% na 8,3%) pod utjecajem zaduživanja u svrhu obnove stambenih jedinica oštećenih u potresu.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

Tablica 2. Krediti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim kredita kućanstvima i poduzećima uključuje i kredite lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s kolovozom 2020. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije


  1. Ukupna likvidna sredstva (M4) jesu HNB-ova šira definicija količine novca u optjecaju.
  2. Novčana masa (M1) jest HNB-ova uža definicija količine novca u optjecaju.