Bilanca HNB-a

Objavljeno: 7.3.2023.

U tablici se iskazuju podaci o potraživanjima i obvezama Hrvatske narodne banke.


Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike


Metodologija

Objavljeno: 7.3.2023.

Tablica C1 Bilanca Hrvatske narodne banke

U tablici se iskazuju podaci o potraživanjima i obvezama Hrvatske narodne banke (HNB) u skladu s metodologijom Europske središnje banke (ESB).

Inozemna aktiva obuhvaća sljedeće oblike potraživanja od nerezidenata: zlato, potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (posebna prava vučenja i pričuvnu poziciju), efektivni strani novac u trezoru, kredite i depozite kod stranih monetarnih financijskih institucija (uključujući neto potraživanja na računima u sustavu TARGET2 i depozite koji se odnose na međunarodne pričuve prenesene Europskoj središnjoj banci na upravljanje), plasmane u vrijednosne papire koji obuhvaćaju i uplaćeni kapital u Europskoj središnjoj banci te neto potraživanja vezana uz alokaciju euronovčanica prema Eurosustavu koja se odnose na potraživanja povezana s primjenom ključa ESB-a za raspodjelu novčanica.

Potraživanja od opće države odnose se na ulaganja u vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Potraživanja od kreditnih institucija jesu krediti kreditnim institucijama vezani uz operacije monetarne politike i ostala potraživanja koja obuhvaćaju depozite HNB-a kod kreditnih institucija. Sva potraživanja koja proizlaze iz operacija monetarne politike koje je HNB započeo prije pridruživanja Eurosustavu obuhvaćena su u kreditima.

Potraživanja od ostalih domaćih sektora jesu krediti i ostala potraživanja od ostalih domaćih sektora.

Ostala imovina uključuje nefinancijsku i ostalu imovinu. Nefinancijska imovina obuhvaća materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ostala imovina obuhvaća financijske izvedenice, prolazne i ograničene stavke, obračunate kamate i ostalo.

Novčanice i kovanice u optjecaju (raspodjela po ključu ESB-a) odnosi se na udio HNB-a u ukupnoj emisiji euronovčanica Eurosustava, kao i na eurokovanice koje je izdao HNB. Ukupna vrijednost euronovčanica dodjeljuje se svakoj središnjoj banci Eurosustava primjenom ključa upisanog kapitala u ESB-u, kako je predviđeno Odlukom ECB/2010/29 od 13. prosinca 2010. o izdavanju euronovčanica (i kasnijih izmjena i dopuna, ESB/2022/46). Tijekom 2023. godine ova pozicija uključuje i novčanice i kovanice kuna koje nisu povučene iz optjecaja.

Novčanice i kovanice u optjecaju (neto) čine euronovčanice i eurokovanice puštene u optjecaj te novčanice i kovanice nominirane u kunama koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja, ali su još uvijek u optjecaju u godini prelaska na gotovinu eura

Depozite kreditnih institucija čine novčana sredstva na tekućim računima u sustavu TARGET2 (uključujući sustav minimalnih pričuva), prekonoćni depoziti te ostali depoziti i primljeni krediti kreditnih institucija.

Depoziti opće države jesu tekući računi opće države kod Hrvatske narodne banke.

Depoziti ostalih rezidentnih sektora jesu tekući računi te ostali depoziti i primljeni krediti ostalih rezidentnih sektora kod Hrvatske narodne banke.

Inozemna pasiva obuhvaća tekuće račune i primljene kredite nerezidenata te alokaciju posebnih prava vučenja od Međunarodnoga monetarnog fonda.

Kapital i pričuve uključuju pričuve, rezervacije i račune prihoda i rashoda.

Ostale obveze uključuju financijske izvedenice, prolazne i ograničene stavke, obračunate kamate i ostalo.