Licenciranje

Objavljeno: 26.3.2018. Ažurirano: 21.12.2022.
Pravne osobe koje namjeravaju pružati usluge na temelju Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite. Kreditni posrednici koji namjeravaju te usluge pružati prekogranično dužni su Hrvatsku narodnu banku o tome obavijestiti. Na temelju odobrenih zahtjeva i obavijesti Hrvatska narodna banka upisuje kreditne posrednike u registre i evidencije.

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite pravnim osobama, upisanima u sudski registar, koje udovolje svim potrebnim uvjetima propisanima Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN, br. 101/2017. i 128/2022., u nastavku teksta: Zakon).

Na temelju članka 31. stavka 6. Zakona Hrvatska narodna banka propisala je postupak podnošenja zahtjeva, obrasce i dodatnu dokumentaciju u Odluci o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja (NN, br. 107/2017. i 22/2019., u nastavku teksta: Odluka).

U Prilogu Odluke sadržani su obrasci koji se rabe u postupku izdavanja odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite.

Na navedenoj poveznici mogu se pronaći i ostali propisi koji se djelomično primjenjuju i na rad kreditnog posrednika koji posreduje u stambenom potrošačkom kreditiranju i koji, zajedno sa Zakonom i Odlukom, čine regulatorni okvir koji se odnosi na kreditnog posrednika vezano uz pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene kredite.

Pravna osoba koja namjerava pružati usluge kreditnog posredovanja podnosi Hrvatskoj narodnoj banci, na Obrascu br. 1 iz Priloga Odluke, zahtjev za izdavanje odobrenja, uz koji dostavlja potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje zadanih uvjeta. Iznimno, zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi kreditna institucija na Obrascu br. 5 iz Priloga Odluke ako kreditni posrednik namjerava pružati usluge samo za tu kreditnu instituciju.

Zahtjev za izdavanje odobrenja s propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu:

Ured za praćenje zaštite potrošača
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10002 Zagreb

Od uvjeta kojima je potrebno udovoljiti, osobito ističemo sklapanje ugovora ili predugovora o pružanju usluga kreditnog posredovanja s kreditnom institucijom za koju će kreditni posrednik biti vezan, u skladu s člankom 31. stavkom 2. točkom 6. Zakona, kao i ugovaranje police osiguranja od profesionalne odgovornosti, u skladu s člankom 5. Odluke.

Nadalje, člankom 31. stavkom 2. točkom 5. Zakona te člankom 7. Odluke propisani su uvjeti, među kojima i oni o stručnosti i iskustvu, koje član uprave kreditnog posrednika koji će biti odgovoran za poslove kreditnog posredovanja mora imati.

Osim za člana uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika odgovornog za poslove kreditnog posredovanja, člankom 3. Odluke propisana su potrebna znanja i uvjeti stručnosti za osoblje kreditnog posrednika. Nadalje, člankom 4. Odluke propisana je obveza kreditne institucije da provede osposobljavanje osoblja kreditnog posrednika, i to najmanje iz područja utvrđenog člankom 3. stavkom 1. Odluke.

Član uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika koji je odgovoran za poslove kreditnog posredovanja mora, osim uvjeta o stečenoj stručnoj spremi i radnom iskustvu iz članka 7. stavka 4. Odluke, ispunjavati i sljedeće uvjete:

  1. imati dobar ugled,
  2. imati odgovarajuća znanja, stručnost, sposobnosti i iskustvo potrebno za vođenje poslova kreditnog posrednika i
  3. ispunjavati uvjete za člana uprave u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva.

Nadalje, pri obradi zahtjeva pravne osobe Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 31. stavkom 2. točkom 6. Zakona traži, za pravnu osobu i člana uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika koji će biti odgovoran za poslove kreditnog posredovanja, iz kaznene i prekršajne evidencije, podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj, te obavlja uvid u podatke vezane uz stečajne postupke, a na temelju kojih se provjerava uvjet o dobrom ugledu, koji član uprave odnosno upravnog odbora kreditnog posrednika koji je odgovoran za poslove kreditnog posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju mora imati na temelju članka 31. stavka 2. točke 5. podtočke a) Zakona.

S tim u vezi, Hrvatska narodna banka rješenjem odlučuje o podnesenom zahtjevu te ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 31. Zakona, izdaje rješenje kojim odobrava pružanje usluga kreditnog posredovanja. Takvo rješenje sadržava popis svih usluga za koje je kreditni posrednik dobio odobrenje i naziv kreditne institucije uz koju je kreditni posrednik vezan i za koju te navedene usluge može pružati. Nakon izdavanja takvog rješenja Hrvatska narodna banka posrednika upisuje u registar kreditnih posrednika.

Rješenje o izdavanju odobrenja za kreditno posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju izdaje se bez roka, odnosno ono važi do datuma njegova ukidanja, poništenja ili prestanka u skladu s odredbama članka 35. Zakona.

Ako kreditni posrednik koji je dobio odobrenje od Hrvatske narodne banke želi pružati usluge kreditnog posredovanja u drugim državama članicama, o tome mora prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Postupak i sadržaj obavješćivanja detaljnije su propisani u Odluci o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika (NN, br. 107/2017.). Nakon provjere podataka iz dostavljene obavijesti Hrvatska narodna banka dostavlja obavijest o putovnici za toga kreditnog posrednika nadležnom tijelu za kreditne posrednike u državi članici u kojoj posrednik namjerava pružati usluge.

Prema istoj proceduri i kreditni posrednici iz drugih država članica EU-a preko svojih nadležnih tijela dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci obavijest o putovnici, u kojoj uz druge obvezne podatke navode usluge koje namjeravaju pružati na području Republike Hrvatske. Hrvatska narodna banka objavljuje popis svih kreditnih posrednika za koje su uredno dostavljene obavijesti o putovnici.