Registrirani pružatelj usluga informiranja o računu

Objavljeno: 27.7.2018. Ažurirano: 21.1.2022.
Hrvatska narodna banka izdat će rješenje o upisu u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o platnom prometu.

Registrirani pružatelj usluge informiranja o računu može biti pravna osoba ili fizička osoba s djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj kojoj je Hrvatska narodna banka izdala rješenje o upisu u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca.

Registrirani pružatelj usluge informiranja o računu ne smije pružati druge platne usluge osim usluge informiranja o računu.

Podnošenje zahtjeva za upis u registar

Fizička osoba s djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj ili pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava pružati platnu uslugu informiranja o računu (u nastavku teksta: podnositelj zahtjeva) podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca te ostalu propisanu dokumentaciju i informacije u skladu s člankom 132. Zakona o platnom prometu.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci radi upisa u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluge informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Posebni zahtjevi koji se odnose na određenu dokumentaciju i informacije koje na temelju članka 132. stavka 2. Zakona o platnom prometu, koji upućuje na primjenu članka 85. tog Zakona, dostavlja podnositelj zahtjeva detaljnije su uređeni u sljedećim propisima:

Zajedno sa zahtjevom i propisanom dokumentacijom podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Odlučivanje Hrvatske narodne banke

Na temelju dostavljenog zahtjeva za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i dostavljene dokumentacije i informacija Hrvatska narodna banka u upravnom postupku odlučuje o zahtjevu te donosi rješenje o upisu u registar ako su ispunjeni svi uvjeti za upis u registar propisani člankom 131. Zakona o platnom prometu. Pravna osoba smije pružati platnu uslugu informiranja o računu tek nakon upisa te platne usluge kao djelatnosti u sudski ili obrtni registar.

Na temelju izdanog rješenja o upisu u registar registrirani pružatelj usluge informiranja o računu može, pod uvjetima propisanima Zakonom o platnom prometu, pružati platnu uslugu informiranja o računu na području druge države članice na temelju prava na poslovni nastan (preko podružnice sa sjedištem u državi članici domaćinu ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu) ili na temelju slobode pružanja usluga (neposredno ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu). Registrirani pružatelj usluge informiranja o računu koji namjerava na području druge države članice pružati usluge dužan je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.