Institucija za platni promet

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 11.5.2020.
Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za pružanje platnih usluga ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o platnom prometu.

Institucija za platni promet pravna je osoba osnovana u Republici Hrvatskoj kojoj je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja

Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava pružati platne usluge kao institucija za platni promet (u nastavku teksta: podnositelj zahtjeva) podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga kojemu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane člankom 85. Zakona o platnom prometu.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci u svrhu izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluge informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Posebni zahtjevi koji se odnose na određenu dokumentaciju i informacije koje na temelju članka 85. Zakona o platnom prometu dostavlja podnositelj zahtjeva detaljnije su uređeni u sljedećim propisima:

Zajedno sa zahtjevom i propisanom dokumentacijom podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Odlučivanje Hrvatske narodne banke

Na temelju dostavljenog zahtjeva i informacija kojima raspolaže Hrvatska narodna banka u upravnom postupku izdaje odobrenje za pružanje platnih usluga ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 84. Zakona o platnom prometu. Odredbama Zakona o platnom prometu pravna osoba u sudski registar upisuje platne usluge tek nakon što Hrvatska narodna banka donese rješenje kojim se odobrava pružanje jedne ili više platnih usluga.

Pravna osoba smije pružati platne usluge tek nakon upisa tih platnih usluga kao djelatnosti u sudski registar.

Na temelju izdanog odobrenja institucija za platni promet može, pod uvjetima propisanima Zakonom o platnom prometu, pružati platne usluge na području druge države članice na temelju prava na poslovni nastan (preko podružnice sa sjedištem u državi članici domaćinu ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu) ili na temelju slobode pružanja usluga (neposredno ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu). Institucija za platni promet koja namjerava na području druge države članice pružati platne usluge dužna je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.