Anketa o financijama i potrošnji kućanstava

Objavljeno: 23.10.2020. Ažurirano: 4.12.2023.

Anketa o financijama i potrošnji kućanstava znanstvena je anketa o financijama i potrošnji kućanstava i dio je projekta koji se svake tri godine harmonizirano provodi u zemljama europodručja i nekim drugim zemljama Europske unije. Metodološku konzistentnost ankete koordinira i osigurava Europska središnja banka. Prvi val ankete odvijao se 2010./2011. u većini zemalja, drugi val u 2013./2014., treći val 2017./2018. (počevši s kojim se u projekt uključila i Hrvatska narodna banka), četvrti val ankete odvijao se 2020./2021., a peti će se val odvijati tijekom 2023. i 2024. godine.

Anketa se provodi metodom CAPI (engl. Computer Assisted Personal Interview), a prikuplja detaljne informacije o socioekonomskim karakteristikama kućanstava te o njihovoj imovini, potrošnji, štednji, dohotku i dugu. U četvrtom valu anketi je dodan i manji broj pitanja povezan s utjecajem pandemije izazvane bolešću COVID-19 na financije i potrošnju kućanstava, a u petom valu manji broj pitanja povezan s utjecajem promjene cijene energenata na financije i potrošnju kućanstava.

Osnovni je cilj provođenja ove ankete prikupljanje mikropodataka o strukturi imovine i obveza kućanstava, a za potrebe analize različitih aspekata provođenja monetarne politike (npr. protočnosti transmisijskih mehanizama i aspekata povezanih s financijskom stabilnošću), financijskog ponašanja pojedinačnih kućanstava, utjecaja mjera makroekonomske politike i eventualnih makroekonomskih šokova na to ponašanje te, naposljetku, za potrebe međunarodne usporedbe.

Dokumenti:


Peti val ankete 2023./2024.
Priopćenje HNB-a od 20. 9. 2023.: "Anketa o financijama i potrošnji kućanstava"

Anketni upitnik za 2023.

Četvrti val ankete 2020./2021.
Priopćenje HNB-a od 1. 9. 2020.: "Anketa o financijama i potrošnji kućanstava"

Anketni upitnik za 2020.

Treći val ankete 2017./2018.
Priopćenje HNB-a od 23.10. 2020.: "Anketa o financijama i potrošnji kućanstava provedena u Republici Hrvatskoj 2017."

Jemrić, I. i Vrbanc, I. (2020.): "Anketa o financijama i potrošnji kućanstava u RH 2017. godine", Statistička i metodološka istraživanja M-1, Hrvatska narodna banka

Kunovac, M. (2020.): "Distribucija imovine kućanstava u Hrvatskoj", Istraživanja I-57, Hrvatska narodna banka

Rosan, M. i Zauder, K. (2020.): "Which Loans do We Take? A Micro-Level Analysis of Croatian Households’ Debt Participation", Istraživanja W-061, Hrvatska narodna banka

Anketni upitnik za 2017. godinu

Objave Europske središnje banke (ESB):