Informacije o bankovnom sustavu

Objavljeno: 16.10.2017.
S ciljem informiranja javnosti o stanju bankovnog sustava Republike Hrvatske HNB redovito objavljuje podatke i publikacije.

Osim informacija koje je HNB dužan objaviti u sklopu Supervizorske javne objave, javnosti su dostupne i druge informacije o bankovnom sustavu.

Jednom godišnje HNB objavljuje Bilten o bankama, u kojem se analiziraju stanja i kretanja u bankovnom sektoru RH na agregiranoj razini te se daju osnovne financijske informacije (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvanbilančne stavke i stopa ukupnoga kapitala) i nefinancijske informacije o pojedinim kreditnim institucijama (adresa, članovi uprave i nadzornog odbora, dioničari, revizor). Financijske informacije zasnivaju se na zaprimljenim revidiranim izvještajima kreditnih institucija sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine, a podaci o članovima uprave i nadzornog odbora odnose se na stanje 1. lipnja tekuće godine.

Tablice i slike iz Biltena o bankama te financijske i nefinancijske informacije o pojedinim kreditnim institucijama ažuriraju se u odnosu na prethodni broj Biltena o bankama u sklopu Bonitetnih pokazatelja o poslovanju kreditnih institucija. Tablice i slike o sustavu te financijske informacije o pojedinim kreditnim institucijama zasnivaju se na zaprimljenim privremenim izvještajima kreditnih institucija sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a podaci o članovima uprave i nadzornog odbora odnose se na stanje 1. rujna tekuće godine.

Osim toga, sažete analize stanja i kretanja u bankovnom sustavu dostupne su i u Godišnjem izvješću i Polugodišnjoj informaciji.

Uz navedene informacije HNB na tromjesečnoj osnovi u sklopu Pokazatelja poslovanja kreditnih institucija objavljuje ključne pokazatelje po pojedinim kreditnim institucijama (SP1 i SP2), ali i agregirane podatke o kvaliteti kredita po sektorima (SP3) i valutama (SP4), o troškovima izvora financiranja banaka (SP5) te o prodanim potraživanjima (SP7).