Neprihodonosni krediti

Objavljeno: 29.12.2023. Ažurirano: 21.2.2024.

Dana 30. prosinca 2023. na snagu je stupio Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (NN, br. 155/2023.), čiji je cilj urediti pravila postupanja kupaca potraživanja i pružatelja usluge servisiranja kredita i drugih potraživanja prema potrošačima – dužnicima prije i nakon kupoprodaje kredita i ostalih potraživanja te nadzor nad tzv. agencijama za naplatu potraživanja. Ovim Zakonom osigurana je visoka razina zaštite potrošača/dužnika jer su regulirana i pravila za  obavještavanje potrošača o prodaji njihovih kredita te pravila komunikacije s dužnicima.

U sklopu svojih nadležnosti po ovom Zakonu Hrvatska narodna banka licencirat će pružatelje usluge servisiranja neprihodonosnih kredita te nadzirati rad subjekata koji se bave djelatnošću kupoprodaje i servisiranja potraživanja, što će također doprinijeti boljoj zaštiti potrošača.

Potrošači mogu poslati pisanu pritužbu protiv kupca kredita ili pružatelja usluge servisiranja kredita na sljedeću e-adresu: neprihodonosni.krediti@hnb.hr ili na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Ured za nadzor subjekata u kupoprodaji neprihodonosnih kredita
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb

 

Regulativa