Regulativa

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 27.2.2024.
Glavna pravila usmjerena na zaštitu potrošača korisnika bankovnih i financijskih usluga u RH uspostavljena su zakonima. U nekim situacijama detaljnije odredbe pojedinih zakona pojašnjavaju se odlukama i/ili pravilnicima, a ako se daju neke preporuke ili primjeri dobrih praksi u odnosu na potrošače objavljuju se i smjernice.
 1. Zakon o zaštiti potrošača (NN, br. 19/2022.), i to osobito:
 • odredbe vezane uz pravo na podnošenje prigovora i rok za očitovanje na prigovor (članak 10.),
 • odredbe o nepoštenoj poslovnoj praksi (članci od 32. do 42.),
 • članci o nepoštenim ugovornim odredbama (članci od 53. do 59.),
 • odredbe o sklapanju na daljinu ugovora o prodaji financijskih usluga (članci od 87. do 102.).
 1. Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/2009.)
 1. Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN, br. 101/2017.)
 1. Zakon o kreditnim institucijama, i to:
 1. Zakon o platnom prometu, i to osobito:
 • odredbe o obvezi informiranja korisnika platnih usluga; odredbe o okvirnom ugovoru; odredbe o pravima i obvezama u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga i odredbe o transakcijskim računima (članci od 11. do 79.).
 1. Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN, br. 70/2017.)
 1. Zakon o elektroničkom novcu
 2. Relevantna EU regulativa