Zaštita osobnih podataka u Hrvatskoj narodnoj banci

Objavljeno: 11.5.2018.

 

Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, OIB: 95970281739, voditelj je obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Zašto HNB obrađuje vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke HNB obrađuje prije svega kada je njihova obrada nužna za izvršavanje HNB-ovih zadaća od javnog interesa i službenih ovlasti te poštivanje pravnih obveza HNB-a, u skladu sa zakonom ili drugim propisom Republike Hrvatske i pravom Europske unije.

Konkretno, vaše osobne podatke HNB obrađuje u smislu članka 6. stavka 1. točke e) Opće uredbe o zaštiti podataka radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službenih ovlasti HNB-a:

 • u vezi s provedbom radnji zaštite potrošača, propisanih u glavi XXIII. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i u nizu drugih propisa, osobito u vezi s ovlašću rješavanja po prigovorima potrošača u skladu s člankom 309. Zakona o kreditnim institucijama
 • u vezi s postupkom izdavanja odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite, propisanima u člancima 29. i 31. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN, br. 101/2017., 128/2022. i 156/2023.) i podzakonskim propisima donesenima na temelju tog Zakona
 • u vezi sa svrhom provođenja postupka obrade pritužbe korisnika platnih usluga i imatelja elektroničkog novca na temelju članka 71. Zakona o platnom prometu (NN, br. 66/2018. i 114/2022.), članka 10. Zakona o elektroničkom novcu (NN, br. 64/2018. i 114/2022.), članka 30. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN, br. 70/2017.) i članka 6. Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN, br. 50/2016. i 16/2020.)
 • u vezi s analizom i zamjenom gotovog novca u skladu s člancima 28. i 30. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57/2022. i 88/2022.) i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa te u svrhu sprječavanja pranja novca u skladu s člankom 89. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.)
 • u vezi s kontrolom provjere autentičnosti i prikladnosti eurokovanica u smislu Uredbe (EU) br. 1210/2010 i provjere autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovim vraćanjem u optjecaj u skladu s Odlukom ESB 2010/14 i člankom 37. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
 • radi omogućavanja sudjelovanja HNB-a u definiranju/utvrđivanju i provođenju zajedničke monetarne politike Europske unije u skladu s člankom 88. stavkom 1. točkom 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), omogućavanja donošenja odluka o mjerama makrobonitetne politike na temelju članka 89. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i provođenja statističkih aktivnosti u skladu s člankom 89. stavkom 1. točkom 5. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i člancima 18. i 43. Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/2020.), HNB prikuplja podatke o stanju i uvjetima zaduženosti potrošača i o uvjetima, stanju i distribuciji ušteđevine u obliku depozita sektora kućanstava te raspodjele kredita i depozita i pripadajućih kamatnih prihoda i troškova unutar bankovnog sustava te izračuna pokazatelja razdiobe financijskog bogatstva na institucionalni sektor. Ti su podaci navedeni u Odluci o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i depozitima kućanstava (NN, br. 36/2020., 116/2021., 34/2022., 123/2022. i 66/2023.)
 • u svrhu prikupljanja dokumentacije za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u skladu s člancima 25. i 28. Zakona o kreditnim institucijama, u svrhu prikupljanja dokumentacije za izdavanje odobrenja za rad kreditnih institucija u skladu s člankom 65. Zakona o kreditnim institucijama koja odobrenja daje Europska središnja banka te odobrenja koja HNB izdaje u svrhu prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave u skladu s člankom 39. Zakona o kreditnim institucijama, izdavanja prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika uprave kreditne institucije u skladu s člankom 40. Zakona o kreditnim institucijama i prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u skladu s člankom 46. Zakona o kreditnim institucijama
 • pružanja neobvezujuće i neformalne podrške poslovnim subjektima koji razvijaju inovativni proizvod ili uslugu iz područja fintecha. Namjera je HNB-a pružiti pomoć u snalaženju s regulatornim zahtjevima, u svjetlu povećanog interesa sudionika financijskog tržišta i ostalih poslovnih subjekata za razvoj inovacija na području bankovnih ili platnih usluga.

Više o obradi podataka u području zaštite potrošača provjerite na poveznici.

Više o obradi osobnih podataka u navedene svrhe u području makrobonitetne politike, monetarne politike i statističke svrhe pogledajte na poveznici.

Vaše osobne podatke HNB obrađuje tako što ispunjava svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka:

 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/2013., 85/2015. i 69/2022.)
 • videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine na temelju Zakona o zaštiti novčarskih institucija (NN, br. 56/2015., 46/2021. i 114/2022.)
 • kontrole dolazaka u Hrvatsku narodnu banku na temelju Zakona o zaštiti novčarskih institucija
 • postupanja s dostavljenom Obavijesti o povredi propisa, u skladu s člankom 358. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) ili člankom 38. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenoga nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u)
 • u svrhu zaštite prijavitelja nepravilnosti koja uključuje osiguranje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti i postupanje po prijavama u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN, br. 46/2022.).

Vaše osobne podatke HNB obrađuje na temelju privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe u svrhu:

 • boljeg funkcioniranja svih značajki mrežnih stranica i omogućavanja boljega korisničkog iskustva
 • dobivanja obavijesti putem Newslettera
 • informiranja javnosti i objava na Facebooku, YouTubeu, LinkedInu, Twitteru i Flickru.

Na službenim stranicama HNB-a www.hnb.hr koriste se kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke s podacima poslane s mrežnog servera pretraživaču na vašem računalu. Pretraživač izvještava server kada sljedeći put posjetite iste mrežne stranice. Kolačići HNB-u omogućuju da pohrani sklonosti i slijedi trendove korištenja mrežnih stranica na agregiranoj osnovi. Više informacija o kolačićima provjerite na poveznici.

Ujedno, HNB vas može obavijestiti da u svakom trenutku možete povući privolu, s tim da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Vaše osobne podatke HNB obrađuje za izvršavanje ugovora u kojemu ste vi stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe u svrhu:

 • zaposlenja u Hrvatskoj narodnoj banci.

Više o obradi osobnih podatka u području zapošljavanja i drugim pravnim osnovama u području zapošljavanja provjerite na poveznici.

Koje vaše osobne podatke HNB obrađuje?

Primjerice, pri postupanju u području zaštite potrošača HNB obrađuje sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresu
 • grad
 • poštanski broj
 • e-adresu
 • broj računa/ugovora
 • OIB.

Primjerice, pri podnošenju pritužbi korisnika platnih usluga i imatelja elektroničkog novca HNB obrađuje:

 • ime i prezime / naziv i adresu
 • predmet pritužbe (opis sporne situacije ili transakcije, mjesto i vrijeme kada se dogodila i sl.)
 • ako je primjenjivo, dokaze na koje se ispitanik poziva (npr. potvrda o izvršenoj transakciji, izvadak, okvirni ugovor i sl.).

Primjerice, pri izvršavanju službene ovlasti analize i zamjene gotovog novca i u svrhu sprječavanja pranja novca HNB obrađuje sljedeće osobne podatke:

 • ime i prezime
 • osobni identifikacijski broj (OIB) odnosno, za osobe koje nemaju osobni identifikacijski broj, mjesto, datum i godinu rođenja
 • prebivalište odnosno sjedište pravne osobe (država, grad, ulica i broj)
 • naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja
 • dan, mjesec i godinu rođenja
 • državljanstvo
 • informacije o djelatnosti ili zanimanju
 • broj telefona
 • e-adresu (ako postoji)
 • izvor gotovog novca koji se donosi na zamjenu
 • dokaz o ovlaštenju za zastupanje, ako donositelj podnosi gotov novac na zamjenu putem zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

Primjerice, pri postupanju za potrebe makrobonitetne i monetarne politike te u statističke svrhe koje su prethodno navedene HNB obrađuje sljedeće podatke:

 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • podatke za zemljopisnu identifikaciju korisnika kredita i depozita: državu prebivališta i županiju prebivališta za osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • podatke o kreditu: broj partije, iznos, valutu, kamatnu stopu, datum dospijeća prve rate, datum konačne otplate, podatke o sredstvima osiguranja kredita (i druga obilježja kredita)
 • podatke o financijama korisnika kredita: dug korisnika kredita prema kreditnoj instituciji na osnovi pojedinoga kredita, dohodak i ostale prihode korisnika kredita, ukupan dug korisnika kredita – sve nepodmirene obveze po svim kreditima/zajmovima koje su korisniku kredita i njegovu sudužniku (ako je uključen u izračun kreditne sposobnosti pri odobravanju kredita) odobrile kreditne ili druge financijske institucije
 • podatke o depozitu: identifikator ugovora o depozitu, vrstu depozita, iznos, valutu, nominalnu kamatnu stopu, datum oročenja depozita, datum isteka ugovorenog roka oročenja depozita (i druga obilježja depozita)
 • podatke o odgovornoj osobi (zaposleniku) u kreditnoj instituciji koja šalje izvješće (ime prezime i podatke za kontakt: e-adresu i/ili broj telefona).

Primjerice, pri izdavanju prethodnih suglasnosti kod imatelja kvalificiranog udjela, predsjednika i člana uprave te nadzornog odbora kreditne institucije te izdavanja odobrenja za rad kreditnoj instituciji podaci koje HNB obrađuje regulirani su HNB-ovim podzakonskim aktima i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2580 оd 17. lipnja 2022. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju informacije koje se dostavljaju u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i prepreke učinkovitom izvršavanju nadzornih funkcija nadležnih tijela:

 1. Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN, br. 20/2021. i 104/2022.) − podaci iz članka 13. (primjerice identifikacijski podaci, podaci za kontakt, podaci o funkciji, informacije o obrazovanju i radnom iskustvu, informacije o tome vodi li se protiv kandidata sudski ili arbitražni postupak, je li pravomoćno osuđivan za kaznena djela ili za neki od prekršaja, informacije o financijskom stanju kandidata, odnos kandidata prema članovima uprave ili nadzornog odbora, financijski i drugi interesi kandidata). Za detalje vidi članak 13. na poveznici.
 2. Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (NN, br. 25/2018. i 139/2022.) − podaci iz članka 14. (primjerice identifikacijski podaci, podaci za kontakt, detaljan životopis, podaci o tome je li protiv stjecatelja pokrenut sudski odnosno arbitražni postupak, podaci o osuđivanosti, dokazi o tome, izjave o tome, opis financijskog položaja stjecatelja). Za detalje vidi članak 14. na poveznici.
 3. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga (NN, br. 135/2023.). Podaci o identitetu svih fizičkih i pravnih osoba koje će u slučaju dobivanja odobrenja za rad imati, izravno ili neizravno, kvalificirani udio u kreditnoj instituciji s iznosom tih udjela u kapitalu kreditne institucije ili popis dvadeset najvećih dioničara kreditne institucije s iznosom njihovih udjela u kapitalu kreditne institucije. Više vidi na poveznici.
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 оd 17. lipnja 2022. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju informacije koje se dostavljaju u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i prepreke učinkovitom izvršavanju nadzornih funkcija nadležnih tijela. Informacije o stvarnoj upravi kreditne institucije koja podnosi zahtjev iz Priloga I. Delegirane uredbe Komisije (primjerice ime i prezime, mjesto i datum rođenja, podaci o funkciji, životopis, podaci o prethodnom ponašanju, opis svih financijskih i nefinancijskih interesa koji bi mogli dovesti do sukoba interesa). Informacije koje nadležnim tijelima omogućuju da ocijene dioničare ili članove s kvalificiranim udjelima iz Priloga II. Delegirane uredbe Komisije (primjerice ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, nacionalni osobni identifikacijski broj osobe, preslika službene identifikacijske isprave, objašnjenje izvora financiranja za svako planirano stjecanje dionica ili drugih udjela u kreditnoj instituciji koja podnosi zahtjev). Više vidi na poveznici.

Primjerice, u slučaju fintecha HNB obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, e-adresu, telefon, izvor financiranja.

Primjerice, pri videonadzoru HNB obrađuje prikaz pojedinca na videonadzornoj snimci.

Primjerice, pri postupanju s obavijesti o povredi mjerodavnih propisa HNB obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • identifikacijske podatke (primjerice ime i prezime i datum rođenja)
 • podatke za kontakt (primjerice e-adresa i prebivalište)
 • podatke u vezi s radnim odnosom i profesionalnom djelatnosti (primjerice poslodavac, profesija i funkcija pojedinca)
 • financijske podatke (primjerice izjave o plaćama, bankovni računi i portfelj vrijednosnih papira).

Primjerice, u slučajevima prijavitelja nepravilnosti HNB obrađuje ime i prezime, OIB, podatke o osobi na koju se prijava nepravilnosti odnosi.

Primjerice, pri vašoj prijavi na Newsletter HNB obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-adresu, izbor preferencija.

Primjerice, u području zapošljavanja HNB obrađuje sljedeće podatke:

 • identifikacijske podatke kandidata (ime i prezime, datum rođenja)
 • podatke za kontakt kandidata (e-adresa, telefon)
 • podatke o potrebnim kvalifikacijama i radnom iskustvu (kada je ono uvjet u oglasu)
 • podatke o osobama koje kandidati navode kao preporuke
 • podatke o prethodnom sudjelovanju kandidata u postupku odabira za zaposlenje u Hrvatskoj narodnoj banci
 • podatke o činjenicama zbog kojih se ostvaruje prednost pri zapošljavanju (primjerice podaci o statusu branitelja)
 • odgovore i rezultate kandidata na stručnom ispitu i psihološkom testiranju te napomene ispitivača u vezi s tim odgovorima.

U pojedinim slučajevima pri zapošljavanju HNB obrađuje i posebne kategorije osobnih podataka. Više vidi na poveznici.

Ujedno, HNB vas obavještava da ispitanik ima obvezu dostavljanja osobnih podataka u području pravnih obveza HNB-a (osim zviždača), javnih zadaća i službenih ovlasti te izvršavanja ugovora jer u protivnom Hrvatska narodna banka ne može postupiti po vašim zahtjevima, pritužbama i prigovorima te ne može izvršavati svoje zadaće i službene ovlasti i svoje pravne obveze.

U kojim slučajevima HNB dobiva vaše osobne podatke od drugih subjekata?

Pri obrađivanju podataka za potrebe makrobonitetne i monetarne politike te u statističke svrhe HNB ne prikuplja osobne podatke izravno od potrošača, odnosno od fizičkih osoba i obrtnika, već ih prikuplja posredno – od kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj i podružnica kreditnih institucija iz Europske unije ili podružnica kreditnih institucija iz trećih zemalja u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje.

Pri izdavanju prethodnih suglasnosti za predsjednika i člana uprave te nadzornog odbora i za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije HNB podatke dobiva posredno od kreditnih institucija. (Pri izdavanju prethodne suglasnosti za stjecatelja kvalificiranog udjela podatke dostavlja dioničar odnosno pojedinac.)

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i komu oni mogu biti proslijeđeni?

Pristup osobnim podacima u Hrvatskoj narodnoj banci imaju samo zaposlenici HNB-a i suradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihova posla, tj. za koje postoji "potreba saznanja" (tzv. načelo need to know).

Prikupljene osobne podatke HNB prosljeđuje trećim osobama izvan Hrvatske narodne banke samo ako je to obveza HNB-a prema pravu Republike Hrvatske ili pravu Europske unije te u skladu s privolom ili radi izvršavanja ugovora.

Primjerice, u području zaštite potrošača HNB otkriva dio osobnih podataka onom subjektu na koji se prigovor odnosi (npr. određenoj kreditnoj instituciji) kako bi se subjekt mogao očitovati o navodima iz prigovora.

U postupku izdavanja odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite dio osobnih podataka zaprimljenih u svrhu izdavanja odobrenja Hrvatske narodne banke HNB prenosi nadležnim ministarstvima kao nadzornim tijelima kada zahtjev podnosi kreditni posrednik koji ima odobrenje izdano u skladu sa Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Kod korisnika platnih usluga i imatelja elektroničkog novca osobne podatke ispitanika/potrošača povezane s pritužbama HNB prenosi pružateljima platnih usluga odnosno izdavateljima elektroničkog novca na koje se takva pritužba odnosi, i to isključivo radi provođenja postupka obrade pritužbe.

U postupku izdavanja odobrenja za rad kreditnih institucija kao i prethodne suglasnosti za stjecatelja kvalificiranog udjela podatke HNB dostavlja Europskoj središnjoj banci.

Videosnimke HNB može dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je to potrebno za provođenje postupaka na temelju posebnih propisa.

Pri postupanju s obavijesti o povredi mjerodavnih propisa koja se odnosi na važnu kreditnu instituciju osobne podatke podnositelja prijave HNB prosljeđuje Europskoj središnjoj banci samo uz njegovu privolu.

Ujedno, vaše podatke HNB može proslijediti i pružateljima informatičkih i drugih usluga s kojima HNB ima sklopljene ugovore o izvršavanju usluga i u kojima je detaljno regulirano postupanje s osobnim podacima prema članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Te ugovorne strane postupaju kao izvršitelji obrade i moraju se pridržavati HNB-ovih uputa kao voditelja obrade i naloga HNB-a te ne mogu prosljeđivati osobne podatke trećim stranama.

Kao voditelj obrade osobnih podataka HNB može prenijeti osobne podatke izvan EU-a ako su potrebni za izvršenje ugovora između HNB-a i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U tom slučaju osobne podatke HNB prenosi samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite prema Odluci o primjerenosti Europske komisije i prema odgovarajućim standardnim ugovornim odredbama ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti pri prijenosu osobnih podataka iz Europske unije u SAD.

Kojim se društvenim mrežama koristi Hrvatska narodna banka?

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://www.hnb.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

HNB nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

HNB prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, X (bivši Twitter), Linkedln, YouTube i Flickr. Navedene društvene mreže samostalni su voditelji obrade. HNB, odnosno odgovorne osobe imenovane od strane HNB-a, imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, HNB ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

HNB želi razumjeti kako korisnici društvenih mreža raspravljaju o monetarnoj politici i nadzoru banka te o drugim temama povezanima s radom Hrvatske narodne banke i Eurosustava kako bi u komunikaciji mogli uzeti u obzir potrebe šire javnosti. Stoga poput ostalih javnih institucija HNB analizira aktivnosti na društvenim mrežama povezane s zadaćama HNB-a i prati upotrebu vlastitih kanala na društvenim mrežama. Zaključci i analize doprinose oblikovanju komunikacijske politike HNB-a, kao i za izvršavanje zadaća HNB-a od javnog interesa. U analizi se HNB uglavnom služi agregatnim podacima. Međutim, katkad HNB bilježi riječi pojedinaca kao primjer i ilustraciju općeg stava prema HNB-u na društvenim mrežama.

U slučaju kada HNB posebno promovira određene objave na društvenim mrežama, javne podatke za HNB obrađuje i analizira vanjski pružatelj usluge u skladu s uputama HNB-a. HNB obrađuje samo javno objavljene podatke. Vanjski pružatelj usluge prikuplja i analizira podatke iz javnih objava od vas kao korisnika društvenih mreža na Facebooku samo za promovirane objave. Vanjski pružatelj usluge obrađuje samo javno dostupne podatke.

Vanjski pružatelj usluge za HNB obrađuje sljedeće osobne podatke: posao i obrazovanje, zemljopisno područje i osobne karakteristike (dob, spol). Vanjski pružatelj usluge prikuplja navedene osobne podatke, a HNB analizira samo njihov dio.

HNB koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagram-a, X-a (bivši Twitter), Linkedln-a, YouTube-a i Flickr-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

Društvene mreže

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

X (TWITTER) ONLINE

https://twitter.com/hr/privacy

LINKEDIN ONLINE

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YOUTUBE ONLINE

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

FLICKR ONLINE

https://www.flickr.org/about-us/privacy-policy/

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane navedenih društvenih mreža ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebooka, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Na web stranici https://www.hnb.hr/, HNB kao voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, samostalni je voditelj obrade.

Otvaranjem stranice https://www.hnb.hr/ ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu što je posljedica korištenja Facebook plugin-a. Pregled svih Facebook plugin-ova može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

U slučaju da ste kao ispitanik prijavljeni na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki vaš pregled web mjesta https://www.hnb.hr/. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici https://www.hnb.hr/, npr „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici< https://www.hnb.hr/,

Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici https://www.hnb.hr/.

Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 81793146560, kao vanjski pružatelj usluge, ugovorni je suradnik HNB-a u svrhu kampanja oglašavanja i promocije HNB-a na Facebooku te HNB-u povratno dostavlja izvješća o oglašavanju, čime ujedno ima uvid u osobne podatke prikupljene putem interakcija s korisnicima.

ZA INSTAGRAM:

META PLATFORMS Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 81793146560, kao vanjski pružatelj usluge, ugovorni je suradnik HNB-a u svrhu kampanja oglašavanja i promocije HNB-a na Instagramu te HNB-u povratno dostavlja izvješća o oglašavanju, čime ujedno ima uvid u osobne podatke prikupljene putem interakcija s korisnicima.

ZA X (TWITTER):

Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp 

https://help.twitter.com/forms/privacy 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za X (Twitter), irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Na web stranici https://www.hnb.hr/ voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Twitter. Twitter je višejezična, javno dostupna mikrobloging usluga na kojoj korisnici mogu objavljivati i dijeliti tzv „tweetove“, odnosno kratke poruke koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i korisnike koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se prikazuju tzv pratiteljima dotičnog korisnika. Pratitelji su ostali korisnici Twittera koji prate tweetove dotičnog korisnika. Nadalje, Twitter omogućuje obraćanje širokoj publici putem hashtagova, linkova i prenošenja tweetova.

Vlasnik Twittera je X Corp (prijašnji Twitter, Inc.), 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.

Svakim pristupanjem web stranici https://www.hnb.hr/ kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Twitter komponenta (Twitter gumb), preglednik na računalnom sustavu ispitanika automatski će prikazati pregled navedene Twitter komponente. Za vrijeme ove tehničke procedure Twitter će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je prijenos sadržaja HNB-a kako bi korisnike upoznali sa sadržajem web stranice i povećali broj posjetitelja.

Ako je ispitanik u isto vrijeme prijavljen na Twitter, Twitter će detektirati svaki posjet web stranici https://www.hnb.hr/, a također i koje je specifične podstranice ispitanik posjetio za vrijeme boravka na web stranici. Informacije prikuplja Twitter komponenta i doznačuje ih Twitter računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na neki od Twitter gumba na web stranici, Twitter će tu informaciju doznačiti Twitter računu ispitanika i pohraniti taj osobni podatak.

Twitter dobiva informacije putem Twitter komponente uz uvjet da je ispitanik prijavljen na Twitter za vrijeme pregleda web stranice. Ovo će biti slučaj bez obzira je li ispitanik kliknuo na Twitter gumb ili ne. Ako ova vrsta prijenosa informacija nije ono što ispitanik želi, on ili na može isti spriječiti tako da se odjavi s Twitter računa prije pristupanja web stranici https://www.hnb.hr/.

Dodatne informacije i Twitter smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://twitter.com/privacy?lang=en.

ZA LINKEDIN:

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Na web stranici https://www.hnb.hr/ voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge YouTube. YouTube je Internet video portal koji omogućava besplatnu objavu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje video materijala. YouTube omogućuje objavu svih vrsta video materijala, pa tako možete gledati cijele filmove, TV prijenose, glazbene video materijale, foršpane i video materijale koje su napravili korisnici portala.

Vlasnik usluge YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC koji je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC koji je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD smatra se samostalnim voditeljem obrade.

Ako ste kao korisnik stranice (ispitanik) prijavljeni na YouTube, YouTube će prepoznati svaki put kad otvorite podstranicu na kojoj se nalazi YouTube video. Ta informacija će biti prikupljena od strane YouTubea i Googlea i bit će doznačena YouTube računu ispitanika.

YouTube odnosno Google će putem YouTube komponente primiti informaciju da je ispitanik posjetio web stranicu https://www.hnb.hr/ ako je za vrijeme posjeta web stranici bio prijavljen na YouTube; ovo će se dogoditi neovisno o tome jeste li kao ispitanik kliknuli na YouTube video ili ne. U slučaju da ne želite dopustiti takav prijenos informacija, isti može spriječiti tako da se odjavi s YouTube računa prije otvaranja web stranice https://www.hnb.hr/.

ZA FLICKR:

Flickr Inc., Ballindamm 39, 20095 Hamburg, Njemačka

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

flickr@gdpr-rep.com

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Flickr, njemačkom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Koliko dugo HNB čuva vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke HNB obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke HNB čuva u skladu sa zakonskim obvezana kojima podliježe HNB.

Ujedno, s obzirom na to da je HNB nositelj službene statistike te stvaratelj arhivskoga i registraturnoga gradiva, osobne podatke ispitanika HNB pohranjuje na dulje razdoblje u svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Pravila postupanja s arhivskim gradivom propisana su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 61/2018., 98/2019. i 114/2022.), a rokovi čuvanja internim pravilnikom kojim se uređuju zaštita i obrada arhivskoga i registraturnoga gradiva kojima podliježe HNB.

Primjerice, u području zaštite potrošača HNB čuva osobne podatke zaprimljene u vezi:

 • s upitima, obavijestima i prigovorima potrošača – 10 godina
 • sa zahtjevima za izdavanje odobrenja za pružanje usluge kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite – 50 godina.

Primjerice, osobne podatke ispitanika/potrošača u području platnog prometa u vezi s pritužbama HNB pohranjuje i čuva 30 godina.

Pri prikupljanju podataka za obradu koja je prethodno navedena za potrebe makrobonitetne i monetarne politike te u statističke svrhe podaci se šifriraju i HNB ih čuva trajno.

Primjerice, snimke dobivene videonadzorom HNB čuva najmanje 168 sati u skladu sa Zakonom o zaštiti novčarskih institucija (NN, br. 56/2015., 46/2021. i 114/2022.), ali i dulje ako su one izuzete kao dokaz u sudskom postupku.

Za sve ostale rokove HNB-u se možete obratiti na e-adresu sluzbenik.osobni@hnb.hr.

Kako HNB štiti vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke HNB štiti od svake povrede, uključujući neovlašteni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje i svako drugo kršenje sigurnosti.

Kako bi se zaštitili vaši osobni podaci, HNB primjenjuje tehničke i organizacijske mjere kao što su kontrola prava pristupa svim podacima i dokumentima, osiguravanje ispunjenja obveze povjerljivosti kod svih osoba koje imaju pravo pristupa vašim osobnim podacima, primjena metoda autentikacije (lozinke, PIN-ovi, pametne kartice) te praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka HNB-a.

Svi zaposlenici Hrvatske narodne banke obvezuju se na čuvanje podataka potpisivanjem ugovora o radu.

Ujedno su guverner, zamjenik guvernera, viceguverneri i zaposlenici Hrvatske narodne banke dužni čuvati kao tajnu, u skladu s člankom 53. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) kojim se uređuje tajnost podataka, sve isprave i podatke za koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti i poslova. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti guvernera, zamjenika guvernera, viceguvernera, odnosno nakon prestanka radnog odnosa u Hrvatskoj narodnoj banci.

Koja prava imate u odnosu na svoje osobne podatke koje obrađuje HNB?

Prije svega, imate pravo na pristup osobnim podacima, što znači pravo dobiti informacije o tome obrađuje li HNB vaše osobne podatke. Ako ih HNB obrađuje, HNB će vas obavijestiti, među ostalim, o svrsi obrade osobnih podataka, kategoriji osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojemu će ti osobni podaci biti pohranjeni te o pravima koja kao ispitanik možete ostvariti u odnosu na Hrvatsku narodnu banku kao voditelja obrade.

Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanima pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Drugo, imate pravo na ispravak, što znači da imate pravo podnijeti zahtjev za ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas kao i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Treće, imate pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 1. kada osporavate točnost osobnih podataka, HNB će ograničiti obradu na razdoblje koje HNB-u omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
 2. kada je obrada vaših osobnih podataka nezakonita, a protivite se brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
 3. kada više ne postoji potreba obrade vaših osobnih podataka, a vi zahtijevate da HNB nastavi s obradom radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane vaših pravnih zahtjeva i
 4. kada uložite prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, očekujući potvrdu toga nadilaze li legitimni razlozi HNB-a za obradu osobnih podataka vaše razloge da se oni ne obrađuju.

Četvrto, imate i pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ona temelji na zadaći HNB-a koja je od javnog interesa, na izvršavanju službenih ovlasti ili na legitimnim interesima HNB-a. Kada uložite prigovor, tada HNB više ne smije obrađivati vaše osobne podatke, osim ako se ne dokaže da legitimni razlozi HNB-a za obradu nadilaze vaše interese odnosno ako je obrada nužna radi zaštite pravnih zahtjeva.

Osim o navedenim pravima ispitanika, HNB vas obavještava i o pravu na brisanje te pravu na prenosivost osobnih podataka, a koja ćete, s obzirom na propisane uvjete za njihovo ostvarivanje, moći ostvariti iznimno.

Naime, pravo na brisanje ("pravo na zaborav") znači pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose, i to samo u sljedećim slučajevima:

 1. kada vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 2. kada povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
 3. kada uložite prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka i ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
 4. kada su vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i
 5. kada se osobni podaci moraju brisati zbog poštivanja HNB-ovih pravnih obveza iz prava Republike Hrvatske ili prava Europske unije.

Navedeno pravo nije primjenjivo u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • radi poštivanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Nadalje, pravo ispitanika na prenosivost podataka znači pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje ste HNB-u prethodno pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s HNB-ove strane, i to samo ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

Kako možete ostvariti svoja prava?

Radi olakšavanja ostvarivanja vaših prava, na svojim mrežnim stranicama HNB je objavio obrasce zahtjeva koje možete preuzeti ovdje:

Dokumente u PDF-u potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće učiniti u internetskom pregledniku.

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

Prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade

Zahtjev koji podnosite Hrvatskoj narodnoj banci mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao HNB će vas pozvati da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Ujedno, ako HNB ima opravdane sumnje glede identiteta pojedinca koji podnosi zahtjev, može u skladu s člankom 12. stavkom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka tražiti dodatne informacije nužne za potvrđivanje identiteta ispitanika.

Na vaš zahtjev HNB će odgovoriti unutar mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva, a, ako je on složen ili je HNB zaprimio veliku količinu zahtjeva u kratkom roku, HNB vas obavještava da će se rok produljiti za najdulje dodatna dva mjeseca.

Kako možete stupiti u kontakt s HNB-om?

Zahtjev HNB-u možete uputiti:

a) poštom na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
n/p službeniku za zaštitu podataka
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb, Republika Hrvatska

ili

b) elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik.osobni@hnb.hr.

Na navedene adrese slobodno se obratite i kada imate bilo kakva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Hrvatskoj narodnoj banci.

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, e-adresa: azop@azop.hr, tel.: 00385(1) 4609-000, www.azop.hr (u nastavku teksta: AZOP).

HNB vas obavještava da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na postupanje HNB-a u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu podataka Hrvatske narodne banke elektroničkom poštom: sluzbenik.osobni@hnb.hr.

Promjene pravila privatnosti

Ova pravila privatnosti obrade HNB može izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog i dopunjenog teksta na stranici www.hnb.hr, o čemu ćete pravodobno biti obaviješteni u skladu s načelom transparentnosti.