Institucija za elektronički novac

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 11.5.2020.
Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za izdavanje elektroničkog novca ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o elektroničkom novcu.

Institucija za elektronički novac pravna je osoba osnovana u Republici Hrvatskoj kojoj je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za izdavanje elektroničkog novca. Odobrenje za izdavanje elektroničkog novca može sadržavati i odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja

Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava izdavati elektronički novac kao institucija za elektronički novac (u nastavku teksta: podnositelj zahtjeva) podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca, a u čijem je sadržaju dužna odrediti platne usluge koje namjerava pružati te navesti koje od njih nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca. Zahtjevu za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca potrebno je priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane člankom 17. Zakona o elektroničkom novcu.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci u svrhu izdavanja odobrenja za izdavanje elektroničkog novca sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluge informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Posebni zahtjevi koji se odnose na određenu dokumentaciju i informacije koje na temelju članka 17. Zakona o elektroničkom novcu dostavlja podnositelj zahtjeva detaljnije su uređeni u sljedećim propisima:

Zajedno sa zahtjevom i propisanom dokumentacijom podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Odlučivanje Hrvatske narodne banke

Na temelju dostavljenog zahtjeva i informacija kojima raspolaže Hrvatska narodna banka u upravnom postupku izdaje odobrenje za izdavanje elektroničkog novca ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 16. Zakona o elektroničkom novcu. Odredbama Zakona o elektroničkom novcu pravna osoba u sudski registar upisuje djelatnost izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga tek nakon što Hrvatska narodna banka donese rješenje kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga.

Pravna osoba smije početi izdavati elektronički novac i pružati platne usluge tek nakon upisa tih usluga kao djelatnosti u sudski registar.

Na temelju izdanog odobrenja institucija za elektronički novac može, pod uvjetima propisanima Zakonom o elektroničkom novcu, na području druge države članice, na temelju prava na poslovni nastan (preko podružnice sa sjedištem u državi članici domaćinu) ili na temelju slobode pružanja usluga (neposredno) izdavati elektronički novac, a preko distributera obavljati distribuciju i iskup elektroničkog novca, a ne smije obavljati izdavanje elektroničkog novca. Institucija za elektronički novac može pružati platne usluge na području druge države članice, na temelju prava na poslovni nastan (preko podružnice sa sjedištem u državi članici domaćinu ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu) ili na temelju slobode pružanja usluga (neposredno ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu). Institucija za elektronički novac koja namjerava na području druge države članice izdavati elektronički novac i pružati platne usluge dužna je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.