Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 18.6.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (u nastavku teksta: Nacrt izmjena i dopuna Odluke) Hrvatska narodna banka se usklađuje sa Zajedničkim smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/2017/12).

Nacrtom izmjena i dopuna Odluke kao novost uvode se zahtjevi u vezi promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora, zahtjevi u vezi provođenja uvodne i kontinuirane edukacije kandidata za člana uprave odnosno člana nadzornog odbora, odredbe o procjeni kolektivne primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora i o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela u postupku procjene primjerenosti. Također su uvedene izmjene u odredbi koja uređuje koje situacije se smatraju sukobom interesa kojim kreditna institucija ne može upravljati kao i obveze kreditne institucije u vezi dokumentiranja, praćenja i upravljanja utvrđenim ili potencijalnim sukobom interesa i po potrebi poduzimanjem mjera za smanjenjem odnosno otklanjanjem sukoba interesa. Pored navedenog, u manjoj mjeri izmijenjeni su i uvjeti za određivanje neovisnosti člana nadzornog odbora, te detaljnije uređen kriterij posvećenosti ispunjavanju dužnosti. Zaključno, uveden je novi pojam "neovisnost mišljenja", a pojam "sukob interesa" je izmijenjen. Uvodi se i obrazac procjene primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora kao novi Prilog br.4.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji" do 20. srpnja 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

Objavljeno: 11.6.2018.

Nacrtom Odluke o  zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu s člankom 100. i 104.  Nacrta Zakona o platnom prometu propisuju se:

 • obuhvat i metodologija izračuna primljenih novčanih sredstava od korisnika platnih usluga radi zaštite novčanih sredstava
 • obilježja koja moraju imati oblici imovine u koju se ulažu primljena novčana sredstva od korisnika platnih usluga radi zaštite novčanih sredstava
 • obilježja police osiguranja ili usporedivog jamstva kojima se osiguravaju primljena novčana sredstva od korisnika platnih usluga radi zaštite novčanih sredstava
 • računovodstveni podaci koje je institucija dužna odvojeno prikazati u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

Nacrt Odluke izrađen je temeljem čl. 100. i 104.  Nacrta Zakona o platnom prometu a prema odredbama Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog Parlamenta I Vijeća od 25. Studenoga 2015.  o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni Direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ I 2013/36/EU te Uredbe (EU) BR. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 12. srpnja 2018., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt Odluke o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

Objavljeno: 11.6.2018.

Nacrtom Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet u skladu s člankom 99. i 104.  Nacrta Zakona o platnom prometu propisuju se:

 • definicija regulatornoga kapitala,
 • metoda izračuna potrebnog iznosa regulatornoga kapitala (minimalni regulatorni kapital) institucije za platni promet,
 • računovodstveni podaci koje je institucija za elektronički novac dužna odvojeno prikazati u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

Nacrt Odluke izrađen je temeljem čl. 99. i 104. Nacrta Zakona o platnom prometu a prema odredbama Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog Parlamenta I Vijeća od 25. Studenoga 2015.  o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni Direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ I 2013/36/EU te Uredbe (EU) BR. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 12. srpnja 2018., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

Objavljeno: 11.6.2018.

Nacrtom Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac u skladu s člankom 34. i 41.  Nacrta Zakona o elektroničkom novcu propisuju se:

 • definicija regulatornoga kapitala,
 • metoda izračuna potrebnog iznosa regulatornoga kapitala (minimalni regulatorni kapital) institucije za elektronički novac,
 • računovodstveni podaci koje je institucija za elektronički novac dužna odvojeno prikazati u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

Nacrt Odluke izrađen je temeljem čl. 34. i 41.  Nacrta Zakona o elektroničkom novcu a prema odredbama Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (Tekst značajan za EGP), (SL L 267, 10. 10. 2009., u nastavku teksta: Direktiva (EU) 2009/110/EZ) te Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog Parlamenta I Vijeća od 25. Studenoga 2015.  o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni Direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ I 2013/36/EU te Uredbe (EU) BR. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr  do 12. srpnja 2018., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

Objavljeno: 7.6.2018.

Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga (u nastavku teksta: Nacrt odluke) izrađen je u skladu s člankom 8. stavkom 4. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu ("Narodne novine", br. 70/2017.), koji je stupio na snagu 27. srpnja 2017.

Nacrtom odluke određuju se podaci koje su pružatelji platnih usluga dužni dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za potrebe objave usporedbe naknada za usluge iz popisa najreprezentativnijih usluga te način i rokovi dostave tih podataka. Odredbe Nacrta odluke primjenjuju se na sve pružatelje platnih usluga koji potrošačima pružaju uslugu otvaranja i vođenja računa za plaćanje.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 7. srpnja 2018., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847

Objavljeno: 23.5.2018.

Nacrtom Odluke o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i stavljanju van snage Uredbe (EZ) 1781/2006 (Tekst značajan za EPG) (SL L 141, 5.6.2015) (u nastavku tekstu: Uredba) propisuju se:

 • mjere koje pružatelji platnih usluga (u nastavku teksta: PPU) trebaju poduzeti u skladu s Uredbom, posebno što se tiče provedbe članaka 7., 8., 11. i 12. Uredbe;
 • čimbenici koje PPU i posrednički pružatelji platnih usluga (u nastavku teksta: PPPU) razmatraju pri uvođenju i provedbi procedura s ciljem otkrivanja prijenosa sredstava za koje nedostaju potrebne informacije o platitelju i/ili primatelju plaćanja te upravljanja njima kako bi se osigurala učinkovitost tih postupaka i
 • aktivnosti koje PPU i PPPU trebaju poduzeti kako bi upravljali rizikom od pranja novca ili financiranja terorizma u slučajevima kada kod prijenosa sredstava nedostaju potrebne informacije o platitelju i/ili primatelju plaćanja ili su te informacije nepotpune.

Nacrt Odluke izrađen je temeljem čl. 98. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/2017.), a prema odredbama Zajedničkih smjernica u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847 o mjerama koje bi pružatelji platnih usluga trebali poduzeti kako bi otkrili informacije koje nedostaju ili nepotpune informacije o platitelju ili primatelju plaćanja i o postupcima koje bi trebali uvesti s ciljem upravljanja prijenosom novčanih sredstava za koji nedostaju potrebne informacije (JC/GL/2017/16).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte PPU@hnb.hr s naznakom "Nacrt Odluke o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847" do 21. lipnja 2018. godine.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi ili prijedloga.