Nacrt Odluke o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Objavljeno: 20.4.2018.

Nacrtom Odluke o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke propisuju se postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma te način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Nacrt Odluke izrađen je temeljem odredbi članka 14. stavka 11. i članka 42. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", br. 108/2017.) te u skladu s odredbama Zajedničkih smjernica na temelju članka 17. i članka 18. stavka 4. Direktive (EU) 2015/849 o pojednostavnjenoj i pojačanoj dubinskoj analizi stranaka te čimbenika koje bi kreditne i financijske institucije trebale razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosima i povremenim transakcijama (JC 2017 37). Stupanjem na snagu ovog propisa prestale bi važiti Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za kreditne institucije, kreditne unije i institucije za elektronički novca od 1. srpnja 2015. godine.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr  s naznakom " Nacrt Odluke o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke " do 20. svibnja 2018. godine.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanje regulatornog kapitala i kapitalnih zahtjeva

Objavljeno: 6.4.2018.

Člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013 propisan je način utvrđivanja statusa neispunjavanja obveza pri čemu se značajnost dospjele kreditne obveze procjenjuje u odnosu na prag koji su utvrdila nadležna tijela.  Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2018/171 propisani su kriteriji utvrđivanja pragova značajnosti dospjele kreditne obveze. Pragovi značajnosti trenutno su utvrđeni Odlukom o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva (»Narodne novine«, br. 160/2013., 140/2015. i 113/2016.). Ovim Nacrtom Odluke predlaže se izmjena tih pragova značajnosti uvažavajući novodefinirane kriterije.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o provedbi Uredbe" do 7. svibnja 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

U cilju procjene učinka predloženih pragova značajnosti molimo OSV kreditne institucije da Hrvatskoj narodnoj banci dostave i rezultate studije učinka sukladno excel predlošku najkasnije do 15. lipnja 2018. Ostale kreditne institucije također mogu sudjelovati u provedbi studije učinka.

Nacrt odluke o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje

Objavljeno: 30.3.2018.

Nacrtom odluke o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (u nastavku teksta: Nacrt odluke) utvrđuje se popis s nazivima i definicijama najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje potrošača. Odredbe Nacrta odluke primjenjuju se na sve pružatelje platnih usluga koji potrošačima pružaju uslugu otvaranja i vođenja računa za plaćanje.

Nacrt odluke izrađen je u skladu s člankom 5. stavkom 9. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu ("Narodne novine", br. 70/2017.), koji je stupio na snagu 27. srpnja 2017.

Nazivi i definicije najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje (propisani Nacrtom odluke) utvrđeni su uzimajući u obzir i Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2018/32 оd 28. rujna 2017. o dopuni Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standardiziranu terminologiju Unije za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje.

Slijedom navedenoga pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 30. travnja 2018., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.