Mala institucija za elektronički novac

Objavljeno: 27.7.2018. Ažurirano: 1.1.2023.
Hrvatska narodna banka izdat će rješenje o upisu male institucije za elektronički novac u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o elektroničkom novcu.

Mala institucija za elektronički novac je pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila rješenje o upisu male institucije za elektronički novac u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i koja smije izdavati elektronički novac i pružati platne usluge iz članka 3. stavka 2. točaka od 3. do 6. Zakona o elektroničkom novcu.

Mala institucija za elektronički novac smije izdavati elektronički novac i pružati platne usluge isključivo na području Republike Hrvatske.

Podnošenje zahtjeva za upis u registar

Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava izdavati elektronički novac kao mala institucija za elektronički novac (u nastavku teksta: podnositelj zahtjeva) podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za upis u registar u skladu s člankom 60. Zakona o elektroničkom novcu. Zahtjevu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane u skladu s člankom 60. stavkom 4. navedenog Zakona, pri čemu je potrebno odrediti platne usluge koje podnositelj zahtjeva namjerava pružati te navesti koje od njih nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

Zahtjevu za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca potrebno je priložiti izvješće o prosječnom neiskorištenom elektroničkom novcu, koji ne smije premašiti iznos od 265.000,00 eura. Ako podnositelj zahtjeva još nije započeo s radom ili nije poslovao dovoljno dugo za potrebe izračuna prosječnoga neiskorištenoga elektroničkog novca, potrebno je priložiti projekciju prosječnoga neiskorištenoga elektroničkog novca za sljedećih šest mjeseci, koji ne smije premašiti iznos od 265.000,00 eura.

Ako podnositelj zahtjeva pruža platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, prosječna mjesečna ukupna vrijednost platnih transakcija koje je podnositelj zahtjeva izvršio u posljednjih 12 mjeseci, uključujući i platne transakcije izvršene preko njegovih zastupnika, ne smije premašiti iznos od 995.000,00 eura. Ako podnositelj zahtjeva još nije započeo s radom ili je poslovao manje od 12 mjeseci, potrebno je priložiti projekciju ukupnog iznosa platnih transakcija za sljedećih 12 mjeseci iz koje je vidljivo da prosječna mjesečna ukupna vrijednost izvršenih platnih transakcija, uključujući i platne transakcije izvršene preko njegovih zastupnika, neće premašiti iznos od 995.000,00 eura.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci radi upisa u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Posebni zahtjevi koji se odnose na određenu dokumentaciju i informacije koje na temelju članka 60. stavka 4. Zakona o elektroničkom novcu, koji upućuje na primjenu članka 17. tog Zakona, dostavlja podnositelj zahtjeva detaljnije su uređeni u sljedećim propisima:

ako podnositelj zahtjeva namjerava pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, a vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 8. Zakona o elektroničkom novcu za dostavu opisa mjera koje se namjeravaju poduzeti radi zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu s člankom 35. tog Zakona, obuhvat i metodologija izračuna zaštićenih novčanih sredstava te karakteristike oblika imovine odnosno police osiguranja ili usporedivog jamstva kao oblika zaštite detaljnije su propisani Odlukom o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

  • vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 10. Zakona o elektroničkom novcu koji se odnosi na mehanizam za izvješćivanje o incidentima koji treba uzeti u obzir obvezu izvješćivanja iz zakona kojim se uređuje platni promet, klasifikacija značajnih incidenata te sadržaj, format, uključujući standardne obrasce za obavješćivanje, i postupci za obavješćivanje o takvim incidentima detaljnije su propisani Revidiranim smjernicama o izvješćivanju o značajnim incidentima u skladu s Direktivom PSD2
  • vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 14. Zakona o elektroničkom novcu za dostavu opisa kontrola sigurnosti i mjera za ovladavanje rizicima, potrebno je uzeti u obzir Smjernice EBA-e o upravljanju rizicima IKT-a i sigurnosnim rizicima
  • vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 16. Zakona o elektroničkom novcu za dostavu opisa organizacijske strukture, podnositelj zahtjeva koji planira eksternalizirati određene operativne aktivnosti izdavanja elektroničkog novca ili pružanja platnih usluga dužan je osigurati da je planirana eksternalizacija u skladu s člankom 44. Zakona o elektroničkom novcu te Smjernicama za eksternalizaciju.

Zajedno sa zahtjevom i propisanom dokumentacijom podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Odlučivanje Hrvatske narodne banke

Na temelju dostavljenog zahtjeva za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i dostavljene dokumentacije Hrvatska narodna banka u upravnom postupku odlučuje o zahtjevu te donosi rješenje o upisu u registar ako su ispunjeni svi uvjeti za upis u registar propisani člankom 59. Zakona o elektroničkom novcu. Pravna osoba smije početi izdavati elektronički novac i pružati platne usluge tek nakon upisa tih usluga kao djelatnosti u sudski registar.