Mala institucija za elektronički novac

Objavljeno: 27.7.2018.
Hrvatska narodna banka izdat će rješenje o upisu male institucije za elektronički novac u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o elektroničkom novcu.

Mala institucija za elektronički novac jest pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila rješenje o upisu male institucije za elektronički novac u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i koja smije izdavati elektronički novac i pružati platne usluge iz članka 3. stavka 2. točaka od 3. do 6. Zakona o elektroničkom novcu.

Mala institucija za elektronički novac smije izdavati elektronički novac i pružati platne usluge isključivo na području Republike Hrvatske.

Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava izdavati elektronički novac kao mala institucija za elektronički novac podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za upis u registar prema članku 60. Zakona o elektroničkom novcu kojemu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane navedenim Zakonom.

Zahtjevu za upis u registar potrebno je priložiti i izvješće o prosječnom neiskorištenom elektroničkom novcu ili, ako podnositelj zahtjeva još nije započeo s radom ili nije poslovao dovoljno dugo za potrebe izračuna prosječnoga neiskorištenog elektroničkog novca, projekciju prosječnoga neiskorištenog elektroničkog novca za sljedećih šest mjeseci, pri čemu je dužna odrediti platne usluge koje namjerava pružati te navesti koje od njih nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca. Prosječni neiskorišteni elektronički novac male institucije za elektronički novac ne smije premašiti iznos od 2.000.000,00 kuna.

Ako mala institucija za elektronički novac pruža platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, prosječna mjesečna ukupna vrijednost platnih transakcija koje je mala institucija za elektronički novac izvršila u posljednjih 12 mjeseci, uključujući i platne transakcije izvršene preko njezinih zastupnika, ne smije premašiti iznos od 7.500.000,00 kuna.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci radi upisa u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Uz zahtjev i propisanu dokumentaciju podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Na temelju dostavljenog zahtjeva za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i dostavljene dokumentacije Hrvatska narodna banka u upravnom postupku odlučuje o zahtjevu te donosi rješenje o upisu u registar ako su ispunjeni svi uvjeti za upis u registar propisani člankom 59. Zakona o elektroničkom novcu. Pravna osoba smije pružati platne usluge tek nakon upisa tih platnih usluga kao djelatnosti u sudski registar.