Stara nacionalna metodologija

Objavljeno: 23.2.2016. Ažurirano: 31.8.2017.

Ovdje se nalaze povijesni podaci monetarne statistike (tablice od A1 do D12) za razdoblje od prosinca 1993. do prosinca 2012., statistike kamatnih stopa banaka na kredite i depozite (tablice od G1 do G4) za razdoblje od prosinca 1992. do ožujka 2014. te statistike cijena (tablice J1 i J3a), sastavljeni prema staroj nacionalnoj metodologiji. Sve stavke u tablicama A1 do D12 i G1 do G4 iskazuju se na bruto načelu (tj. prije umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti). U tablicama su sadržani i podaci banaka u likvidaciji.

Od prosinca 1999. podaci monetarne statistike (osim statistike kamatnih stopa) zasnivaju se na podacima prikupljenima na temelju HNB-ove Odluke o statističkom izvješću banke, a sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica na sektorizaciji propisanoj HNB-ovom Odlukom o kontnom planu za banke. Statistika kamatnih stopa, od srpnja 1995., zasniva se na podacima prikupljenima na temelju HNB-ove Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite.

U Tablici J1 nalaze se povijesne serije indeksa cijena na malo i indeksa proizvođačkih cijena industrije na bazi prosjeka 2010. godine, za razdoblje od siječnja 1992. do prosinca 1997. godine (razdoblje neposredno prije prve objave podataka indeksa potrošačkih cijena i harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena), kao i pripadne stope promjene u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U Tablici J3a prikazane su diskontinuirane serije godišnjih i tromjesečnih podataka hedonističkog indeksa cijena nekretnina (HICN) na bazi prosjeka 2010. godine koje je HNB proizvodio zaključno s drugim tromjesečjem 2015. godine.

U tablicama "I1: Konsolidirana središnja država prema razinama državne vlasti" i "I2: Operacije državnog proračuna", koje su se objavljivale do 20. srpnja 2017., na gotovinskom načelu prikazani su agregatni iznosi konsolidiranih prihoda, rashoda, transakcija u nefinancijskoj i financijskoj imovini i obvezama za podsektor središnje države te po komponentama transakcija za državni proračun prema metodologiji MMF-a (GFS 2001) koju primjenjuje Ministarstvo financija. Dodatno, prihodi i rashodi prikazani su i po izvanproračunskim korisnicima.

Tablica J3a – Hedonistički indeks cijena nekretnina

Objavljeno: 16.12.2016.

Tablica J3a Hedonistički indeks cijena nekretnina

Hrvatska narodna banka započela je 2008. metodološki rad na izradi hedonističkog indeksa cijena stambenih nekretnina (HICN). Korištenjem ulaznih podataka o realiziranim transakcijama i procjenama realiziranih transakcija iz baze Hrvatske burze nekretnina konstruiran je ekonometrijski model za izradu hedonističkog indeksa cijena nekretnina (HICN), koji je metodološki usklađen s odredbama Eurostatova Priručnika o indeksima cijena stambenih nekretnina (engl. Handbook on Residential Property Prices Indices). HICN se iskazuje na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi počevši od prvog tromjesečja 1997., na razini Republike Hrvatske i dviju regija: Grada Zagreba i Jadrana. Osnovna ideja metodologije koja se primijenjuje pri izračunu indeksa jest da kupci određuju korisnost nekretnine na temelju njezinih obilježja, pa je nužno odrediti cijene tih obilježja (atributa), tzv. implicitne cijene. No, budući da ne postoji tržište pojedinih atributa stambenog prostora, njihove se cijene procjenjuju jednostavnim ekonometrijskim modelima. Nakon procjene cijena pojedinih atributa za svaku je nekretninu moguće odrediti njezinu čistu cijenu, tj. cijenu koja je korigirana za utjecaj pojedinih atributa dane nekretnine, poput lokacije na kojoj se nekretnina nalazi, površine, broja soba i sl. Dinamika čistih cijena izravno se koristi za izračun HICN-a. Prema metodologiji ovakav indeks, za razliku od primjerice indeksa prosječne cijene ili medijana kvadrata stambenog prostora, korigira kretanje cijena za moguću pristranost u podacima uzrokovanu činjenicom što je u nekom razdoblju prodan neuobičajeno velik broj iznadprosječno ili ispodprosječno kvalitetnih nekretnina.