Regulativa

Objavljeno: 1.1.2016. Ažurirano: 9.1.2019.
Uspostava okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija regulirana je hrvatskim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a.

Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena je Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (engl. Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).

  • Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12.6.2014.)
  • Ispravak Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 216, 15.8.2015.)

  • Direktiva (EU) 2017/2399 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (SL L 345, 27.12.2017.)

Akti doneseni iz područja sanacije mogu se pronaći na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici O nama/Funkcije i struktura/Regulativa. Također, zainteresirane strane mogu vidjeti sve akte EU-a koji su objavljeni u Službenom listu EU-a na stranici EUR-Lexa.


9. siječnja 2019.

Hrvatska narodna banka odredila je osnovna načela pristupa koji će koristiti prilikom izračuna minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1450 od 23. svibnja 2016. godine.


31. kolovoza 2018.

Dana 17. travnja 2018. godine Hrvatska narodna banka usvojila je Metodologiju za utvrđivanje ključnih funkcija u poslovanju kreditnih institucija za potrebe sanacijskog planiranja. Cilj donošenja navedene Metodologije je osiguranje podloge Hrvatskoj narodnoj banci kao sanacijskom tijelu za ujednačen i metodološki utemeljen postupak određivanja ključnih funkcija u poslovanju kreditnih institucija kako bi iste bile pravilno određene u grupnim i individualnim sanacijskim planovima.