Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 23.4.2021.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Površina (u km2) 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594
Broj stanovnika (u mil.) a 4,238 4,204 4,174 4,125 4,088 4,065 4,047
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b 331.322 339.663 351.197 367.501 385.377 402.337 370.166
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) 43.423 44.636 46.644 49.262 51.979 54.270 49.139
BDP po stanovniku (u EUR) 10.246 10.618 11.174 11.942 12.716 13.350 12.141
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) -0,3 2,4 3,5 3,4 2,8 2,9 -8,4
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena -0,2 -0,5 -1,1 1,1 1,5 0,8 0,1
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 111 1.461 1.003 1.691 935 1.520 -379
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) 0,3 3,3 2,1 3,4 1,8 2,8 -0,8
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) 43,3 46,4 47,7 50,0 50,2 52,0 42,7
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) 43,7 46,1 46,5 49,3 51,0 52,2 49,7
Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 49.095 48.230 44.714 43.683 42.710 40.877 40.624
Inozemni dug (u % BDP-a) 113,1 108,1 95,9 88,7 82,2 75,3 82,7
Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) 260,9 232,7 201,0 177,5 163,7 144,8 193,4
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 46,3 44,0 35,7 33,1 27,1 29,6 35,5
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 12.688 13.707 13.514 15.706 17.438 18.560 18.943
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 8,0 8,0 7,5 7,8 7,9 7,9 9,3
Nacionalna valuta: kuna (HRK)              
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) 7,6615 7,6350 7,5578 7,5136 7,4176 7,4426 7,5369
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 6,3021 6,9918 7,1685 6,2697 6,4692 6,6499 6,1390
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR) 7,6300 7,6096 7,5294 7,4601 7,4141 7,4136 7,5331
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD) 5,7493 6,8623 6,8037 6,6224 6,2784 6,6223 6,6108
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e -18.346 -11.750 -3.303 2.956 962 1.589  
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e -5,5 -3,5 -0,9 0,8 0,2 0,4  
Dug opće države (u % BDP-a) e 84,8 84,3 80,8 77,6 74,3 72,8 89,1
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 17,3 16,2 13,1 11,2 8,4 6,6  
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 43,3 44,2 44,6 45,8 46,9 47,7  

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2019. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2020. privremeni su.

b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2019. i 2020. privremeni su. 

c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s četvrtim tromjesečjem 2020. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju siječnja 2021. 

d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.  

e Fiskalnii podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010. 

f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; HNB