Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 21.7.2017.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

 

  2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Površina (u km2) 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594
Broj stanovnika (u mil.) a 4,268 4,256 4,238 4,204 4,174
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b 330.925 331.374 331.266 338.975 349.410
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene)  44.022 43.754 43.416 44.546 46.406
BDP po stanovniku (u EUR)   10.314 10.281 10.245 10.596 11.118
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) –2,2 –0,6 –0,1 2,3 3,2
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena  3,4 2,2 –0,2 –0,5 –1,1
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c –51 415 858 2.019 1.172
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a)  –0,1 0,9 2,0 4,5 2,5
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a)  41,6 42,9 45,3 48,2 49,1
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a)  41,2 42,5 43,4 45,9 46,2
Inozemni dug  (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 45.297 45.803 46.416 45.384 41.668
Inozemni dug (u % BDP-a)  102,9 104,7 106,9 101,9 89,8
Inozemni dug  (u % izvoza robe i usluga)  247,3 244,1 235,9 211,4 182,9
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 43,3 41,0 44,1 42,5 34,4
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 11.236 12.908 12.688 13.707 13.514
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 7,4 8,3 8,1 8,0 7,6
Nacionalna valuta: kuna (HRK)           
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) 7,5456 7,6376 7,6615 7,6350 7,5578
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 5,7268 5,5490 6,3021 6,9918 7,1685
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR)  7,5173 7,5735 7,6300 7,6096 7,5294
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD)  5,8509 5,7059 5,7493 6,8623 6,8037
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e –17.267 –17.517 –17.033 –11.210 –3.155
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e –5,2 –5,3 –5,1 –3,3 –0,9
Dug opće države (u % BDP-a) e 70,6 81,7 85,8 85,4 82,7
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 15,9 17,3 17,3 16,2 13,1
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 43,2 42,1 43,3 44,2 44,6

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2016. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2016. privremeni su.
b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2016. privremeni su.
c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s trećim tromjesečjem 2017. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju rujna 2017. 
d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim  poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.
e Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.
f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; HNB