Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 15.11.2022.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Površina (u km2) 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594
Broj stanovnika (u mil.) a 4,204 4,174 4,125 4,088 4,065 4,048 3,889
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b 344.580 356.617 373.080 391.289 412.770 380.123 438.560
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) 45.282 47.363 50.010 52.776 55.677 50.461 58.287
BDP po stanovniku (u EUR) 10.772 11.346 12.125 12.911 13.696 12.467 14.989
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) 2,5 3,6 3,4 2,8 3,4 -8,6 13,1
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena -0,5 -1,1 1,1 1,5 0,8 0,1 2,6
Prosječna godišnja stopa inflacije - Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) -0,3 -0,6 1,3 1,6 0,8 0,0 2,7
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 1.499 1.060 1.724 933 1.578 -267 1.807
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) 3,3 2,2 3,4 1,8 2,8 -0,5 3,1
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) 45,7 46,9 49,2 49,4 50,6 41,5 51,3
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) 45,5 45,8 48,5 50,2 51,0 48,6 52,8
Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 48.403 44.735 43.607 42.639 40.330 40.124 44.802
Inozemni dug (u % BDP-a) 106,9 94,5 87,2 80,8 72,4 79,5 76,9
Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) 233,7 201,3 177,3 163,6 143,0 191,5 149,7
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 44,0 35,7 33,1 27,1 37,8 35,3 21,1
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 13.707 13.514 15.706 17.438 18.560 18.943 25.022
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 8,0 7,5 7,8 7,9 7,8 9,3 9,8
Nacionalna valuta: kuna (HRK)              
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) 7,6350 7,5578 7,5136 7,4176 7,4426 7,5369 7,5172
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 6,9918 7,1685 6,2697 6,4692 6,6499 6,1390 6,6435
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR) 7,6096 7,5294 7,4601 7,4141 7,4136 7,5331 7,5242
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD) 6,8623 6,8037 6,6224 6,2784 6,6223 6,6108 6,3636
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e -11.736 -3.296 2.804 -116 969 -27.710 -12.438
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e -3,4 -0,9 0,8 0,0 0,2 -7,3 -2,9
Dug opće države (u % BDP-a) e 83,3 79,8 76,7 73,3 71,1 87,3 79,8
Dugoročne kamatne stope (u % na godišnjoj razini)f 3,53 3,47 2,77 2,17 1,28 0,83 0,45
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) g 16,2 13,1 11,2 8,4 6,6 7,5 7,6
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) g 44,2 44,6 45,8 46,9 47,7 47,2 47,8

 

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2020. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2021. privremeni su.

b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2020. i 2021. privremeni su. 

c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno sa drugim tromjesečjem 2022. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju kolovoza 2022. 

d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja. 

e Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010. 

f Prosječan prinos na dugoročne državne obveznice s preostalim dospijećem od oko 10 godina

g Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; HNB