Licenciranje

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 1.2.2016.
Licenciranje je dio supervizije kreditnih institucija koji obuhvaća izdavanje propisanih odobrenja i suglasnosti. U ovom poglavlju opisana su pojedina odobrenja i suglasnosti, dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja i suglasnosti te postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja i suglasnosti.

Licenciranje je dio supervizije kreditnih institucija koji obuhvaća izdavanje odobrenja i suglasnosti bez kojih kreditne institucije ne mogu početi s radom, imenovati upravu i nadzorni odbor, niti obavljati pojedine poslovne aktivnosti, a osobe koje žele kupiti 10% ili više dionica kreditne institucije to ne mogu učiniti prije nego što dobiju suglasnost Hrvatske narodne banke. Neposredni je cilj licenciranja prepoznavanje i sprečavanje aktivnosti i poslova koji bi mogli negativno utjecati na stabilnost i sigurnost poslovanja kreditnih institucija. Osim što izdaje odobrenja i suglasnosti kreditnim institucijama prema Zakonu o kreditnim institucijama i Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, Hrvatska narodna banka također izdaje odobrenja kreditnim unijama, u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja ili suglasnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja/suglasnosti podnosi se na obrascu zahtjeva zajedno s dokumentacijom, elektroničkim putem i u papirnatom obliku.

Zahtjev treba sadržavati sve dokumente i informacije koji su navedeni u obrascu zahtjeva. Ako se utvrdi da zahtjev ne sadrži sve propisane dokumente ili da je potrebno pribaviti i druge dokumente i informacije potrebne za odlučivanje, podnositelju zahtjeva šalje se zaključak sa zahtjevom da u određenom roku dostavi dokumente i/ili informacije koje nedostaju, odnosno drugu dokumentaciju i informacije potrebne za donošenje odluke. Ako se tijekom obrade zahtjeva pojavi potreba za dodatnim informacijama ili dokumentima radi odlučivanja o zahtjevu, od podnositelja zahtjeva zatražit će se da ih dostavi. Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi tražene dopune do isteka utvrđenog roka i ne dostavi odgovarajuće obrazloženje ili ako se ne ispune sve procesne pretpostavke potrebne za odlučivanje o zahtjevu, odnosno ako zahtjev ima nedostatke koje nije moguće otkloniti, Hrvatska narodna banka donijet će rješenje kojim će odbiti zahtjev.

Danom podnošenja zahtjeva smatra se dan kad je u Hrvatsku narodnu banku dostavljen posljednji dokument potreban za odlučivanje o zahtjevu.

Zahtjev i svi dokumenti i informacije koji se prilažu zahtjevu dostavljaju se na hrvatskom jeziku ili u prijevodu na hrvatski jezik koji je ovjerio ovlašteni sudski tumač.

Podnositelj treba točno i u potpunosti pripremiti zahtjev koji se dostavlja u Hrvatsku narodnu banku i mora voditi računa da zahtjev i priloženi materijali dostavljeni Hrvatskoj narodnoj banci ne sadrže značajne pogreške u prikazu činjenica ni druge propuste. Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva pogrešno prikazao činjenice ili da ih je propustio navesti u zahtjevu ili dodatnoj dokumentaciji, Hrvatska narodna banka uzet će tu činjenicu u obzir pri odlučivanju o zahtjevu.

Od podnositelja zahtjeva očekuje se sljedeće:

  • da dostavi sve informacije o predmetu zahtjeva potrebne za donošenje odluke,
  • da odgovori potpuno i istinito na sva pitanja iz obrasca zahtjeva i na svaki zahtjev zaposlenika Hrvatske narodne banke kojim se traže informacije i
  • da prije podnošenja zahtjeva utvrdi usklađenost zahtjeva i priloga sa svim primjenjivim zakonima i drugim propisima.

Podnositelj zahtjeva dužan je prije donošenja konačne odluke o zahtjevu izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama u informacijama i podacima dostavljenima uz zahtjev koje su bitne za odlučivanje o zahtjevu.

Postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja ili suglasnosti

Osim informacija i dokumenata koje dostavi podnositelj zahtjeva u obradi zahtjeva prikupljaju se i upotrebljavaju i druge raspoložive informacije iz ostalih izvora (informacije kojima raspolaže Hrvatska narodna banka, informacije prikupljene od drugih institucija, npr. Ministarstva financija, Hanfe, nadležnih nadzornih tijela iz drugih država itd.).

Nakon kompletiranja zahtjeva analiziraju se sve raspoložive informacije tako da se procjenjuje jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za izdavanje odobrenja ili suglasnosti, te rizik koji bi mogao nastati za kreditnu instituciju u slučaju realizacije predmetnog zahtjeva. Svaki se zahtjev procjenjuje ovisno o njegovim specifičnostima.

Na temelju provedene analize priprema se pisani elaborat, koji sadržava analizu zahtjeva i jasno argumentirane razloge koji obrazlažu prijedlog rješenja, te se prosljeđuje Komisiji za izdavanje odobrenja na daljnje postupanje. Komisija za izdavanje odobrenja donosi odluku kojom predlaže nadležnom tijelu Hrvatske narodne banke kako da odluči o zahtjevu. Nakon sjednice Komisije za izdavanje odobrenja pisani materijali s prijedlogom odluke dostavljaju se guverneru ili Savjetu Hrvatske narodne banke koji (u skladu s propisanim ovlastima) donose konačnu odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja/suglasnosti.

Odluka o zahtjevu dostavlja se podnositelju zahtjeva, odnosno njegovu opunomoćeniku, u obliku pisanog rješenja, u rokovima propisanima u Zakonu o kreditnim institucijama (za zahtjev za izdavanje odobrenja za rad te za pripajanje, spajanje ili razdvajanje kreditnih institucija), u Zakonu o kreditnim unijama (za zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije) odnosno u Zakonu o općem upravnom postupku (za sve ostale zahtjeve).

Hrvatska narodna banka može, u slučajevima kada ocijeni da je to potrebno, donijeti rješenje o izdavanju odobrenja/suglasnosti uz rok, uvjet, nalog ili pridržaj opoziva. Uvjeti se definiraju kad se, nakon analize zahtjeva i razmatranja svih relevantnih informacija, utvrdi da su neophodni ili prikladni kako bi se osigurala usklađenost odobrenja/suglasnosti s propisima, odnosno umanjili rizici za kreditnu instituciju vezani uz realizaciju odobrenja/suglasnosti. Odobrenje/suglasnost dano uz uvjete postaje pravovaljano, odnosno stupa na snagu nakon što se utvrdi da su uvjeti ispunjeni.

Do donošenja odluke o zahtjevu podnositelj zahtjeva može izmijeniti zahtjev ili podnijeti drugi, ako se ti zahtjevi u bitnim pretpostavkama temelje na istom činjeničnom stanju. Ako se utvrdi da ne postoje uvjeti za izmjenu podnesenog ili za podnošenje drugog zahtjeva, Hrvatska narodna banka donijet će rješenje kojim će odbaciti taj zahtjev.

Podnositelj zahtjeva može tijekom postupka odustati od zahtjeva i pisanim podneskom povući zahtjev. U tom slučaju Hrvatska narodna banka donijet će rješenje o obustavi postupka.

Rješenje o obustavi postupka donijet će se po službenoj dužnosti i u slučaju kad se iz postupanja stranke ili iz drugih okolnosti postupka može zaključiti da je stranka odustala od zahtjeva.

Sva rješenja o zahtjevima za izdavanje odobrenja ili suglasnosti konačna su danom donošenja i protiv njih se može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana kada je podnositelj zahtjeva primio pisani otpravak rješenja.