EuroNKS

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 10.6.2016.
EuroNKS platni je sustav koji obrađuje međubankovne platne transakcije SEPA kreditnih transfera u eurima. Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016.

Nacionalnim planom migracije na SEPA definirano je da se u Republici Hrvatskoj, prema dogovoru s hrvatskom bankovnom zajednicom, uspostavi jedinstvena platna infrastruktura (Nacionalni klirinški sustav) za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera u eurima – EuroNKS.

Financijska agencija (Fina), u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA, odgovorna je za realizaciju, uspostavu i operativno upravljanje platnom infrastrukturom EuroNKS.

U EuroNKS-u banke imaju otvorene obračunske račune u eurima, a sustav obrađuje međubankovna eurska plaćanja SEPA kreditnih transfera koja su u potpunosti usklađena sa zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 260/2012.

Prekogranične platne transakcije SEPA kreditnih transfera u eurima izvršavaju se posredovanjem EuroNKS-a, koji je interoperabilan s klirinškim sustavom za mala plaćanja druge države članice Europske unije, a koji svoju interoperabilnost ostvaruje modelom EBA, posredovanjem paneuropskoga platnog sustava EBA Clearing STEP2, te EACHA modelom, bilateralnim vezama s drugim klirinškim sustavima. Na opisani način ostvaruje se puna SEPA dostupnost za sve sudionike EuroNKS-a.

Hrvatska narodna banka ima ulogu u omogućavanju interoperabilnosti nove platne infrastrukture s drugim platnim sustavima u SEPA području kao izravni sudionik u eurskom platnom sustavu iz druge države članice Europske unije.

Također, u svrhu vođenja eurskih računa banaka, Hrvatska narodna banka realizirala je uspostavu nacionalne komponente platnog sustava TARGET2-HR u kojem se namiruje obračun nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima (namira konačnih neto pozicija banaka u EuroNKS-u).

Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA.