Osnovni račun

Objavljeno: 2.12.2020. Ažurirano: 1.1.2023.
Osnovni račun je eurski račun za plaćanje koji obuhvaća standardne usluge i koji je dostupan svima koji zakonito borave u nekoj od zemalja Europske unije.

Račun za plaćanje s osnovnim uslugama jest račun za plaćanje u eurima koji omogućuje obavljanje sljedećih usluga:

 1. otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
 2. polaganje novčanih sredstava na račun
 3. podizanje gotovog novca
 4. usluge izvršenja sljedećih platnih transakcija:
  • izravna terećenja
  • platne transakcije preko platne kartice uključujući plaćanja na internetu i
  • kreditni transferi, uključujući trajne naloge, na terminalima, šalterima i preko sustava internetskog bankarstva.

Ugovoreno prekoračenje po osnovnom računu nije dopušteno.

Pravo na otvaranje i korištenje osnovnog računa ima svaki potrošač sa zakonitim boravištem u Europskoj uniji, uključujući i potrošača koji nije dobio dozvolu za boravak, a čije protjerivanje nije moguće zbog pravnih ili stvarnih razloga.

U Republici Hrvatskoj sve banke koje prema revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za prethodnu godinu imaju ukupnu imovinu veću od 1.990.842.126,22 eura dužne su potrošačima nuditi osnovni račun.

Kako bi i osjetljive skupine potrošača bile financijski uključene, banke naplaćuju povoljnije mjesečne naknade korisnicima sljedećih prava:

 1. zajamčene minimalne naknade
 2. naknade za osobne potrebe korisnika smještaja
 3. naknade za redovito studiranje
 4. osobne invalidnine
 5. doplatak za pomoć i njegu i
 6. naknade do zaposlenja.

Prelazak u novu banku

Niste zadovoljni uslugama postojeće banke ili ste ocijenili da vam druga banka nudi povoljniju uslugu? Unaprjeđenjem regulatornog okvira omogućen je pojednostavljen proces prelaska iz jedne banke u drugu. Za uslugu prebacivanja potrebno je obratiti se novoizabranoj banci koja će nadalje preuzeti administriranje postupka prebacivanja. Na taj vam je način omogućen jasan, brz i siguran postupak prebacivanja računa za plaćanje, bez prevelikoga administrativnoga i financijskog opterećenja.

Usluga prebacivanja sastoji se u prijenosu informacija o svim ili određenim trajnim nalozima, ponavljajućim izravnim terećenjima i ponavljajućim dolaznim kreditnim transferima koji se izvršavaju na računu za plaćanje iz "stare" banke u "novu" banku. Konkretan opseg usluge prebacivanja možete odrediti u punomoći koju ćete dati "novoj" banci.

Rok za prebacivanje računa za plaćanje najviše je 12 radnih dana, a Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu propisano je da "stara" i "nova" banka za korištenje usluge prebacivanja ne naplaćuju dodatnu naknadu. Detaljnu proceduru prelaska u novu banku možete pročitati ovdje.

Zatvaranje računa u banci

Poželite li zatvoriti račun za plaćanje, ako je od dana sklapanja okvirnog ugovora prošlo više od šest mjeseci, možete to učiniti bez plaćanja naknade. Naravno, prethodno je potrebno podmiriti postojeće financijske obveze poput troškova nastalih korištenjem dopuštenoga ili prešutnog prekoračenja.