Poslovne aktivnosti

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 2.9.2020.

Poslovi i zadaci Banke obavljaju se u njezinim organizacijskim oblicima – sektorima i uredima. Slijede prošireni opisi poslovnih aktivnosti.

Sektor istraživanja prati i analizira domaća i međunarodna gospodarska i financijska kretanja s ciljem osiguravanja analitičke podloge za vođenje monetarne i makrobonitetne politike HNB-a te radi pravodobnog i kvalitetnog informiranja javnosti:

 • izrađuje različite studije i analize za mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća, informacije i publikacije
 • izrađuje stručne preglede i istraživanja
 • razvija i rabi različite ekonomske i ekonometrijske modele za simulacije i makroekonomske projekcije
 • sudjeluje u pripremi podloga za javne prezentacije rukovodstva
 • surađuje s Europskom središnjom bankom, Europskom komisijom i ostalim institucijama EU-a te Međunarodnim monetarnim fondom
 • sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata.

Sektor statistike prikuplja i obrađuje statističke i administrativne podatke od izvještajnih jedinica i drugih institucija te na temelju tih podataka, u skladu s važećim međunarodnim statističkim standardima i propisima EU-a, sastavlja i objavljuje pojedine statističke pokazatelje i cijela statistička izvješća iz područja službene statistike RH u dijelu u kojemu je ona u nadležnosti Hrvatske narodne banke:

 • prikupljanje podataka od obveznika statističkog izvješćivanja HNB-a
 • obrađivanje i izrađivanje statističkih izvještaja iz područja monetarne i financijske statistike te opće ekonomske statistike i statistike odnosa s inozemstvom, za potrebe domaćih i inozemnih korisnika
 • razvijanje statističke metodologije (sa svrhom usklađivanja s međunarodnim standardima i drugim pravnim aktima), regulative i statističkog sustava u cjelini
 • surađivanje s ESSB-om i Eurostatom.

Sektor za centralnobankarske operacije provodi monetarnu politiku te upravlja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću:

 • kupoprodaja vrijednosnih papira na domaćem tržištu (s obvezom ponovne kupoprodaje i bez nje)
 • izdavanje vrijednosnih papira Banke
 • odobravanje kredita bankama, prikupljanje depozita od banaka, emitiranje primarnog novca na osnovi kupoprodaje deviza na domaćem i deviznom tržištu
 • ulaganje međunarodnih pričuva i upravljanje deviznom likvidnošću
 • praćenje izloženosti kamatnom, valutnom, kreditnom i ostalim rizicima povezanima s ulaganjem te mjerenje učinaka od ulaganja.

Sektor bonitetne regulative i metodologije obavlja poslove izrade prijedloga, praćenja i davanja mišljenja i informacija u vezi s primjenom bonitetne regulative i kriznog upravljanja, supervizije naprednih pristupa i modela te zaprima bonitetne izvještaje i izrađuje analize sustava:

 • predlaganje bonitetnih propisa ili sudjelovanje u radnim tijelima za predlaganje bonitetnih propisa kojima se između ostalog prenosi pravna stečevina EU-a u pravni sustav RH
 • pružanje stručne podrške nadzornim timovima pri procjeni rizika modela koje kreditne institucije primjenjuju u upravljanju rizicima, procjeni planova oporavka i aktivnostima koje slijede nakon procjene, kroz izradu interne metodologije i analizu referentnih trendova, s ciljem osiguranja ujednačenog postupanja prema subjektima nadzora
 • reguliranje naprednih pristupa upravljanja rizicima i provođenje testiranja otpornosti na stres
 • provođenje supervizije inicijalne i naknadne validacije predloženoga ili odobrenoga naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva
 • izrađivanje prijedloga propisa kojima se uređuju izvješća za potrebe supervizije i nadzora, održavanje bonitetnog sustava izvješćivanja
 • izrađivanje horizontalne analize bankovnog sustava
 • održavanje metodologije obavljanja bonitetne supervizije kreditnih institucija.

Sektor bonitetne supervizije obavlja poslove provođenja supervizije kreditnih institucija i nadzora kreditnih unija, poslove licenciranja kreditnih institucija i kreditnih unija te provodi nadzor održavanja regulatornoga kapitala za institucije za platni promet i institucije za elektronički novac:

 • obavljanje supervizije kreditnih institucija kroz supervizorsku provjeru i ocjenu održivosti poslovnog modela, internog upravljanja, adekvatnosti kapitala i rizika koji utječu na kapital i likvidnost
 • obavljanje nadzora nad primjenom određenih zakona i propisa kojima se regulira poslovanje kreditnih institucija
 • obavljanje nadzora kreditnih unija
 • izdavanje odobrenja i suglasnosti vezano uz poslovanje kreditnih institucija i kreditnih unija
 • obavljanje nadzora održavanja regulatornoga kapitala za institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

Sektor specijalističke supervizije i nadzora obavlja poslove nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za čiji je nadzor nadležan HNB te superviziju informacijskih sustava kreditnih institucija i nadzor informacijskih sustava kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet, platnih sustava, malih institucija za platni promet, malih institucija za elektronički novac i pružatelja usluga informiranja o računu:

 • izrađivanje prijedloga propisa i smjernica, praćenje regulatornog okvira i dobre prakse te sudjelovanje u izradi zakona vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 • nadziranje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te provedba međunarodnih mjera ograničavanja
 • pružanje podrške supervizorskim i nadzornim timovima u sklopu postupka supervizije kreditnih institucija i nadzora kreditnih unija
 • izrađivanje prijedloga propisa i smjernica, praćenje regulatornog okvira i dobrih praksi vezanih uz informacijske sustave
 • obavljanje supervizije informacijskih sustava kreditnih institucija
 • obavljanje nadzora informacijskih sustava kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet, platnih sustava, malih institucija za platni promet, malih institucija za elektronički novac i pružatelja usluga informiranja o računu.

Sektor platnog prometa obavlja poslove koji omogućuju nesmetano funkcioniranje platnog prometa, odnosno koji omogućuju sigurnu i učinkovitu uporabu novca kao sredstva plaćanja kao i izvršavanje platnih transakcija odnosno prijenos novčanih sredstava od platitelja prema primatelju plaćanja:

 • uređivanje regulative platnog prometa
 • obavljanje poslova licenciranja/registriranja i nadzor institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, malih institucija za platni promet, malih institucija za elektronički novac, pružatelja usluga informiranja o računu i platnih sustava
 • obavljanje poslova nadzora platnog prometa kod kreditnih institucija
 • prikupljanje i obrađivanje statističkih podataka iz platnog prometa
 • obavljanje operativnih poslova upravljanja platnim sustavima
 • obavljanje operativnih poslova platnog prometa u zemlji i s inozemstvom.

Sektor za gotov novac planira izradu, osigurava dovoljne količine gotovog novca, obrađuje ga i uništava. Također uređuje i upravlja opskrbom gotovim novcem te provodi poslove Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca:

 • obavljanje operativnih poslova vezanih uz gotov novac (sudjelovanje u nabavi, pohrana, obrada, zamjena, povlačenje gotovog novca te njegovo uništavanje)
 • uređivanje i upravljanje opskrbom gotovim novcem
 • upravljanje logističkim i strateškim pričuvama gotovog novca
 • izdavanje gotovog novca
 • definiranje obilježja gotovog novca koji izdaje HNB (nominalni iznos, izgled, tehnička obilježja)
 • provođenje analize sumnjivoga gotovog novca
 • poduzimanje i provođenje mjera za sprječavanje krivotvorenja i otkrivanje krivotvorenih novčanica i kovanog novca
 • uređivanje regulative iz područja poslovanja s gotovim novcem
 • prikupljanje i obrađivanje statističkih podataka o gotovom novcu
 • kontroliranje kod banaka i drugih obveznika primjene regulative kojom se uređuje postupanje s gotovim novcem.

Sektor za međunarodne odnose zadužen je za poslove europske suradnje i suradnje s međunarodnim financijskim institucijama:

 • pripremanje materijala i stajališta – samostalno i u suradnji s nadležnim stručnim službama HNB-a – za sastanke struktura u sklopu Europske središnje banke, Europskog odbora za sistemski rizik i Vijeća Europske unije na kojima sudjeluju članovi rukovodstva HNB-a
 • sudjelovanje u drugim relevantnim aktivnostima povezanima s članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji i HNB-a u Europskom sustavu središnjih banaka
 • pripremanje materijala i stajališta o politikama međunarodnih financijskih institucija (ponajprije Međunarodnoga monetarnog fonda i Banke za međunarodne namire) za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske i/ili Hrvatske narodne banke u radu tih institucija te izrada materijala o odnosima RH i HNB-a s tim institucijama
 • obavljanje financijskih i formalnopravnih zadataka vezanih uz članstvo Republike Hrvatske/HNB-a u međunarodnim financijskim institucijama u skladu s donesenim propisima.

Sektor kontrolinga i računovodstva provodi upravljački orijentiranu koncepciju kontrolinga, izrađuje financijske izvještaje HNB-a u skladu sa zakonskom regulativom, a sve s ciljem osiguravanja podrške za potrebe poslovnog odlučivanja i upravljanja te druge krajnje korisnike:

 • koordiniranje te savjetima i preporukama sudjelovanje u oblikovanju poslovnih ciljeva
 • provođenje planiranja i izrađivanje plana poslovanja, praćenje ostvarenja te izrađivanje izvješća o izvršenju plana poslovanja, provođenje planiranja i praćenje izvršenja plana projekata
 • izrađivanje i analiziranje troškovne informacije s ciljem učinkovitog upravljanja troškovima
 • osiguravanje pravodobne analize, informacija, savjeta i smjernica za ostvarivanje planova i ciljeva
 • obrađivanje podataka na temelju vjerodostojnih i urednih knjigovodstvenih isprava o poslovnim događajima, vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige)
 • pripremanje i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji podliježu reviziji (izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje) u skladu sa zadanim računovodstvenim standardima, sastavljanje financijskih izvještaja za statističke, porezne i druge potrebe, izrađivanje internih informacija na temelju analize računovodstvenih podataka
 • surađivanje s tijelima ESSB-a.

Sektor za informatičke tehnologije obavlja poslove razvoja aplikacijskih sustava i operativne poslove:

 • razvijanje, projektiranje, primjena i održavanje aplikacijske programske podrške
 • praćenje i primjena metoda sistemske analize i programiranja
 • praćenje razvoja te odabir, uvođenje i održavanje programskih proizvoda
 • definiranje metodologije i razmjene podataka između Banke i ostalih sudionika u bankovnom i financijskom sustavu
 • primjena i administriranje operativnih sustava i baza podataka
 • izrađivanje i održavanje komunikacijske mreže za prijenos podataka
 • praćenje i vrednovanje te primjena mjera za poboljšanje sigurnosti informacijskog sustava
 • održavanje instalirane opreme.

Sektor podrške poslovanju zadužen je za poslove upravljanja ljudskim resursima, tehničke poslove, opće poslove, poslove nabave i poslove protokola.

Upravljanje ljudskim resursima:

 • razvijanje poslovnih procesa i organizacijski dizajn
 • planiranje i provođenje zapošljavanja, koordiniranje procesa obrazovanja te upravljanje razvojem karijere i radne uspješnosti zaposlenika
 • izrađivanje interne regulative vezane uz radne odnose
 • obavljanje ostalih poslova iz radnih odnosa.

Tehnički poslovi:

 • upravljanje tehničkim projektima, koordinacija, praćenje i nadzor investicijske izgradnje objekata ili adaptacije poslovnih prostora Banke
 • održavanje objekata poslovnog prostora i infrastrukture (postrojenja, instalacije, uređaji i oprema)
 • provođenje mjera zaštite okoliša i prirode, gospodarenje otpadom te poslovi čišćenja
 • nabavljanje potrebne robe i usluga.

Opći poslovi:

 • pružanje usluga primanja, urudžbiranja, dostave i otpreme pošiljaka i dokumenata, koordiniranje poslovima telefonske centrale te obavljanje prijevoza zaposlenika Banke
 • pružanje usluga restorana za potrebe zaposlenika i protokola Banke
 • organiziranje korištenja prostornih resursa i održavanja interijera Banke
 • nabavljanje potrebne robe i usluga.

Nabava:

 • koordiniranje poslovima nabave u Banci
 • sudjelovanje u cjelokupnom postupku nabave te priprema ugovora vezanih uz nabavu
 • davanje stručnih mišljenja i preporuka
 • zastupanje Banke pred nadležnim tijelima u postupcima nabave
 • izrađivanje Plana nabave za Banku.

Poslovni protokol:

 • organiziranje protokolarnih i ostalih poslovnih događanja
 • upravljanje reprezentacijom
 • organiziranje službenih putovanja.

Sektor komunikacija informira javnost o djelovanju Hrvatske narodne banke te priprema i koordinira komunikacijske aktivnosti Banke.

Eksterna, interna i digitalna komunikacija:

 • organiziranje rada s medijima (konferencije, sastanci, seminari, radionice, istupi zaposlenika i dužnosnika u javnosti)
 • odgovaranje na upite medija, građana, tvrtki i institucija povezane s djelovanjem HNB-a
 • kreiranje informacija i objašnjenja, upozorenja javnosti, priopćenja i komentara (putem tiskanih i elektroničkih medija, weba, društvenih mreža, videopriloga, animacija, mobilnih aplikacija i sl.)
 • istraživanje javnog mišljenja
 • osmišljavanje, predlaganje i primjena adekvatnih suvremenih komunikacijskih formata za objašnjavanje mandata, zadataka i uloge HNB-a kao i ekonomskih i financijskih pojmova i tema različitim javnostima
 • fotografiranje, snimanje i montiranje videosnimki
 • uređivanje intranetske i internetske stranice Banke, programiranje, dizajniranje, ugrađivanje i administriranje intranetske i internetske stranice Banke
 • sadržajno oblikovanje i upravljanje sadržajima Banke na društvenim mrežama
 • osmišljavanje i izrađivanje posebnih promotivnih multimedijskih sadržaja.

Publikacije:

 • uređivanje i razvoj redovnih publikacija te predlaganje novih formata
 • tehničko uređivanje publikacija te grafičko oblikovanje materijala za web stranicu i tisak
 • grafička priprema i prijelom materijala za potrebe Banke koji se objavljuju u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
 • razvoj publikacijske djelatnosti Banke te unaprjeđenje izrade publikacija HNB-a
 • praćenje citiranosti i preuzimanja publikacija.

Jezik i dokumentacija:

 • definiranje i provođenje jezičnih standarda HNB-a
 • lektoriranje, kontrola i korektura tekstova
 • davanje jezičnih mišljenja vezanih uz stručnu terminologiju i ostala jezična pitanja
 • pisano prevođenje s hrvatskog na engleski jezik i obratno (zakoni i ostali propisi, interni akti banke, publikacije, ostali dokumenti i sl.)
 • konsekutivno prevođenje
 • planiranje, izgradnja i unaprjeđivanje knjižnog fonda
 • vođenje knjižnice i čitaonice
 • upravljanje i rukovanje arhivskim i registraturnim gradivom HNB-a.

Sektor pravnih poslova pruža pravnu pomoć rukovodstvu Banke i ostalim organizacijskim jedinicama:

 • praćenje, proučavanje i predlaganje zakona i drugih propisa koji se odnose na djelatnost Banke i poslovnih banaka
 • davanje pravnih mišljenja i savjeta ostalim organizacijskim cjelinama
 • kontroliranje dosljedne primjene zakonskih i drugih propisa
 • izrađivanje i ovjeravanje ugovora te ostale dokumentacije u poslovima iz djelatnosti Banke
 • zastupanje Banke u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima
 • poduzimanje i pokretanje odgovarajuće pravne radnje na zahtjev pojedinih organizacijskih jedinica Banke.

Ured guvernera odgovoran je za pružanje podrške rukovodstvu Banke:

 • poslovi tajništva Savjeta Hrvatske narodne banke
 • stručni, administrativni, tajnički i organizacijski poslovi koji su podrška radu guvernera, zamjenika guvernera i viceguvernera
 • poslovi protokola.

Ured unutarnje revizije pomaže u ostvarivanju ciljeva Banke, uvodeći sustavan pristup procjeni i unaprjeđenju djelotvornosti upravljanja rizicima Banke:

 • provođenje neovisnog ispitivanja i ocjenjivanje cjelokupnog poslovanja Banke te svojim analizama, savjetima i mišljenjima pridonošenje njezinu poboljšanju
 • ocjenjivanje primjerenosti i djelotvornosti postojećih sustava internih kontrola uključenih u poslovne procese Banke
 • ispitivanje pouzdanosti i točnosti financijskih i poslovnih informacija te mjerenje, razvrstavanje i predočavanje te informacije
 • ispitivanje usklađenosti poslovanja Banke s politikama, planovima, procedurama, ugovorima, odlukama, zakonima i regulativama.

Ured za sigurnost upravlja sigurnosnim sustavom Banke, definira metode i tehnike za unaprjeđenje sigurnosnog sustava Banke:

 • koordiniranje i zastupanje Banke u izradi Procjene ugroženosti, Plana zaštite i spašavanja te elaborata sigurnosti Banke
 • upravljanje tjelesnom i tehničkom zaštitom Banke te provođenje operativnih poslova u vezi sa sigurnošću zaposlenika, imovine i sustava Banke i zaštitom od požara u objektima Banke
 • upravljanje zaštitom na radu
 • upravljanje sigurnošću informacijskog sustava Banke, kontroliranje i nadziranje sigurnosti informacijskog sustava
 • održavanje baze podataka sigurnosnih problema, incidenata i rizika
 • procjenjivanje sigurnosnih rizika i upravljanje aktivnostima za njihovo ublažavanje ili uklanjanje
 • vrednovanje i unaprjeđivanje sustava fizičke sigurnosti i zaštite te pristupnih kontrola i upravljanje sigurnosnim kriznim situacijama.

Ured za praćenje zaštite potrošača unutar svojih zakonskih ovlasti pruža zaštitu prava potrošačima – korisnicima financijskih i bankovnih usluga kreditnih institucija, kreditnih unija i kreditnih posrednika u stambenom potrošačkom kreditiranju:

 • promoviranje i poticanje razvoja dobrih poslovnih praksi pružatelja financijskih usluga prema potrošačima
 • razvijanje aktivnosti u smjeru unaprjeđenja transparentnosti rada kreditnih institucija, kreditnih unija i kreditnih posrednika u stambenom potrošačkom kreditiranju
 • predlaganje podzakonskih akata u sklopu svojih nadležnosti kojima se uređuje poslovanje s potrošačima
 • davanje mišljenja ili informacija povezanih s primjenom regulative
 • provođenje financijske edukacije učenika i studenata
 • zaprimanje prigovora i postupanje u slučaju povrede propisa.

Ured za procjenu mogućnosti sanacije kreditnih institucija u skladu sa svojim zakonskim ovlastima procjenjuje provedivost i opravdanost postupka sanacije nad onim kreditnim institucijama koje dođu u financijske poteškoće:

 • izrađivanje i ažuriranje sanacijskih planova kreditnih institucija
 • sudjelovanje u radu sanacijskih kolegija
 • surađivanje i koordiniranje rada sanacijskih tijela, nadzornih tijela, tijela državne uprave i drugih institucija u zemlji, Europskoj uniji i inozemstvu
 • izrađivanje regulative iz djelokruga rada Ureda.

Ured za reguliranje deviznog poslovanja provodi deviznu politiku i obavlja poslove licenciranja ovlaštenih mjenjača:

 • izrađivanje regulative iz područja deviznog poslovanja
 • provođenje devizne politike
 • izdavanje i oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenim mjenjačima
 • nadziranje provođenja deviznih propisa kojima se uređuju odnosi banaka i ovlaštenih mjenjača te devizno poslovanje banaka.

Ured za koordinaciju poslova sukcesije sudjeluje u provedbi raspodjele imovine i obveza bivše SFRJ u skladu s aneksom C Ugovora o pitanjima sukcesije:

 • surađivanje s tijelima državne uprave i drugim nadležnim institucijama u zemlji i inozemstvu o pitanjima sukcesije
 • sudjelovanje u radu komisija i radnih tijela o pitanjima sukcesije
 • analiziranje i priprema radnih materijala.

Ured za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima koordinira svakodnevne međusektorske aktivnosti između supervizije i horizontalnih funkcionalnih cjelina, poboljšava organizaciju supervizije razvojem metodologija supervizije i nadzora te osigurava podršku provođenju i integraciji regulative u supervizorske procese u skladu s europskom supervizorskom praksom, ali i osigurava kvalitetu i omogućuje optimalan proces redovnoga supervizorskog odlučivanja te nesmetan prijelaz u mehanizam bliske suradnje:

 • koordiniranje poslova supervizije i nadzora
 • osiguravanje kvalitete u razvoju metodologija i procesa supervizije i nadzora
 • provođenje međuinstitucionalne suradnje
 • organiziranje i provođenje edukacije iz područja supervizije i nadzora.

Ured za usklađenost poslovanja promiče etično postupanje zaposlenika, educira, savjetuje, daje mišljenja, upute i preporuke, izrađuje politike i procedure kojima se uređuju etičke vrijednosti Banke, prati provođenje i provodi nadzor primjene Etičkoga kodeksa.

Funkcionalne su cjeline Ureda:

 • promicanje usklađenosti postupanja zaposlenika Banke s Etičkim kodeksom
 • provođenje nadzora
 • analiziranje i izvještavanje.

Centar za posjetitelje jest edukativno-informativni centar središnje banke koji u okviru svojih programa građanima omogućuje da steknu i unaprijede svoja znanja o ekonomskim, monetarnim i financijskim konceptima i mehanizmima općenito, posebno o djelovanju središnje banke. Ovime Hrvatska narodna banka nastoji pridonijeti jačanju ekonomske i financijske pismenosti građana:

 • osmišljavanje sadržaja i metoda vezano uz edukacijske aktivnosti Centra za posjetitelje HNB-a
 • organizacija i koordinacija edukativnih posjeta studenata, đaka i ostalih skupina
 • izvođenje edukacije za različite ciljne grupe
 • promicanje uloge Centra za posjetitelje u javnosti.