Poslovne aktivnosti

Objavljeno: 31.1.2015.

Poslovi i zadaci Banke obavljaju se u njezinim organizacijskim oblicima uredima i sektorima. Prošireni opisi poslovnih aktivnosti:

Ured guvernera odgovoran je za pružanje podrške rukovodstvu Banke, a obuhvaća:

 • poslove tajništva Savjeta Hrvatske narodne banke,
 • stručne, administrativne, tajničke i organizacijske poslove koji su podrška radu guvernera, zamjenika guvernera i viceguvernera i
 • poslove protokola.

Ured unutarnje revizije pomaže u ostvarivanju ciljeva Banke, uvodeći sustavan pristup procjeni i unaprjeđenju djelotvornosti upravljanja rizicima Banke:

 • provodi neovisno ispitivanje i ocjenjivanje cjelokupnog poslovanja Banke te svojim analizama, savjetima i mišljenjima pridonosi njihovu poboljšanju,
 • ocjenjuje primjerenost i djelotvornost postojećih sustava internih kontrola uključenih u poslovne procese Banke,
 • ispituje pouzdanost i točnost financijskih i poslovnih informacija te mjeri, razvrstava i predočuje te informacije i
 • ispituje usklađenost poslovanja Banke s politikama, planovima, procedurama, ugovorima, odlukama, zakonima i regulativama.

Ured za sigurnost upravlja sigurnosnim sustavom Banke, definira metode i tehnike za unaprjeđenje sigurnosnog sustava Banke:

 • koordinira i zastupa Banku u izradi Procjene ugroženosti, Plana zaštite i spašavanja te elaborata sigurnosti Banke,
 • upravlja tjelesnom i tehničkom zaštitom Banke te provodi operativne poslove u vezi sa sigurnošću zaposlenika, imovine i sustava Banke i zaštitom od požara u objektima Banke,
 • upravlja zaštitom na radu,
 • upravlja sigurnošću informacijskog sustava Banke, kontrolira i nadzire sigurnost informacijskog sustava,
 • održava bazu podataka sigurnosnih problema, incidenata i rizika,
 • procjenjuje sigurnosne rizike i upravlja aktivnostima za njihovo ublažavanje ili uklanjanje i
 • vrednuje i unaprjeđuje sustave fizičke sigurnosti i zaštite te pristupnih kontrola te upravlja sigurnosnim kriznim situacijama.

Ured pravnih poslova pruža pravnu pomoć u okviru pravnih pitanja rukovodstvu Banke i ostalim organizacijskim jedinicama:

 • prati, proučava i predlaže zakone i druge propise koji se odnose na djelatnost Banke i poslovnih banaka,
 • daje pravna mišljenja i savjete ostalim organizacijskim cjelinama,
 • kontrolira dosljednu primjenu zakonskih i drugih propisa,
 • izrađuje i ovjerava ugovore te ostalu dokumentaciju u poslovima iz djelatnosti Banke,
 • evidentira sve sklopljene ugovore,
 • zastupa Banku u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima i
 • poduzima i pokreće odgovarajuće pravne radnje na zahtjev pojedinih organizacijskih jedinica Banke.

Ured za praćenje zaštite potrošača, u okviru svojih zakonskih ovlasti, pruža zaštitu prava fizičkim osobama korisnicima financijskih i bankovnih usluga kreditnih institucija ili kreditnih unija:

 • zaprima prigovore i postupa u slučaju povrede propisa,
 • prikuplja podatke o vrstama i broju prigovora,
 • predlaže podzakonske akte u sklopu svojih nadležnosti kojima se uređuje poslovanje s potrošačima,
 • daje mišljenja ili informacije povezane s primjenom regulative,
 • promovira i potiče razvoj dobrih praksi pružatelja financijskih usluga prema svojim korisnicima,
 • provodi financijsku edukaciju potrošača i
 • razvija aktivnosti u smjeru unaprjeđenja transparentnosti rada kreditnih institucija i kreditnih unija.

Sektor komunikacija informira javnost o djelovanju Hrvatske narodne banke te priprema i koordinira komunikacijske aktivnosti Banke.

U okviru odnosa s javnošću:

 • organizira rad s medijima (konferencije, sastanci, seminari, radionice, istupi zaposlenika i dužnosnika u javnosti),
 • odgovara na upite medija, građana, tvrtki i institucija vezane uz djelovanje HNB-a,
 • priprema tekstove za internetsku stranicu HNB-a i interne novine HNB-a, koje i uređuje,
 • organizira edukativne posjete učenika, studenata i građana HNB-u i
 • bavi se istraživanjem javnog mišljenja.

U okviru poslova izdavačke djelatnosti:

 • definiraju se i provode jezični i grafički standardi,
 • lektorira se i korigira, prevodi, dizajnira, grafički priprema i radi prijelom publikacija Banke i ostalih materijala za potrebe Banke,
 • lektoriraju se i prevode zakonski akti te ostali propisi, prevode se, lektoriraju i korigiraju publikacije ESB-a,
 • fotografira se, snimaju se i montiraju videosnimke,
 • osmišljavaju se i izrađuju posebni promotivni multimedijalni sadržaji,
 • konsekutivno se prevodi, obavljaju se jezična testiranja pri zapošljavanju,
 • razvijaju se i kreativno uređuju te se izrađuju strategije prezentacije sadržaja i definiraju funkcionalnosti,
 • uređuje se intranetska i sudjeluje u uređivanju internetske stranice Banke, programira se, dizajnira, implementira i administrira intranetska i internetska stranica Banke,
 • sadržajno se oblikuje i upravlja sadržajima Banke na društvenim mrežama,
 • surađuje se s ESB-om.

Sektor istraživanja prati i analizira domaća i međunarodna gospodarska i financijska kretanja s ciljem osiguravanja analitičke podloge za vođenje monetarne i makroprudencijalne politike HNB-a te radi pravodobnog i kvalitetnog informiranja javnosti:

 • izrađuje različite studije i analize za mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća, informacije i publikacije,
 • izrađuje stručne preglede i istraživanja,
 • razvija i rabi različite ekonomske i ekonometrijske modele za simulacije i makroekonomske projekcije,
 • sudjeluje u pripremi podloga za javne prezentacije rukovodstva,
 • surađuje s Europskom središnjom bankom, Europskom komisijom i ostalim institucijama EU-a te Međunarodnim monetarnim fondom i
 • sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata.

Sektor statistike prikuplja i obrađuje statističke i administrativne podatke od izvještajnih jedinica i drugih institucija te na temelju tih podataka, u skladu s važećim međunarodnim statističkim standardima i propisima EU-a, sastavlja i objavljuje pojedine statističke pokazatelje i cijela statistička izvješća iz sfere službene statistike RH u dijelu u kojemu je ona u nadležnosti Hrvatske narodne banke:

 • prikuplja podatke od obveznika statističkog izvješćivanja HNB-a,
 • obrađuje i izrađuje statističke izvještaje iz područja monetarne i financijske statistike te opće ekonomske statistike i statistike odnosa s inozemstvom, za potrebe domaćih i inozemnih korisnika,
 • razvija statističke metodologije (sa svrhom usklađivanja s međunarodnim standardima i drugim pravnim aktima), regulativu i statistički sustav u cjelini i
 • surađuje s ESSB-om i Eurostatom.

Sektor za centralnobankarske operacije provodi monetarnu politiku te upravlja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću:

 • bavi se kupoprodajom vrijednosnih papira na domaćem tržištu (s obvezom ponovne kupoprodaje i bez nje),
 • izdaje vrijednosne papire Banke,
 • odobrava kredite bankama, prikuplja depozite od banaka, emitira primarni novac na osnovi kupoprodaje deviza na domaćem deviznom tržištu,
 • ulaže međunarodne pričuve i upravlja deviznom likvidnošću i
 • prati izloženost kamatnom, valutnom, kreditnom i ostalim rizicima povezanima s ulaganjem te mjeri učinke od ulaganja.

Sektor bonitetne regulative i supervizije provodi superviziju nad poslovanjem kreditnih institucija i kreditnih unija te predlaže, izrađuje i daje mišljenja o primjeni bonitetne regulative, izrađuje metodologiju za provođenje supervizije te obavlja poslove licenciranja kreditnih institucija i kreditnih unija:

 • prati propise i svu pravnu stečevinu, implementira ih, sudjeluje u radnim skupinama, daje mišljenja i preporuke,
 • provodi Zakon o kreditnim institucijama i povezane propise,
 • prikuplja izvještaje za potrebe supervizije poslovanja kreditnih institucija i kreditnih unija,
 • izrađuje analizu o poslovanju kreditnih institucija i kreditnih unija na razini bankovnog sustava,
 • provodi superviziju modela koje kreditne institucije rabe za mjerenje i upravljanje rizicima,
 • provodi superviziju informacijskih sustava kreditnih institucija i kreditnih unija,
 • kontinuirano prati poslovanje kreditnih institucija i kreditnih unija,
 • obavlja poslove licenciranja i
 • nalaže i prati provedbu supervizorskih mjera kreditnih institucija i kreditnih unija.

Sektor platnog prometa obavlja poslove koji omogućuju uspješno i sigurno funkcioniranje platnog prometa u zemlji, odnosno koji omogućuju sigurnu i učinkovitu uporabu novca kao sredstva plaćanja kao i izvršavanje bezgotovinskih platnih transakcija odnosno prijenos sredstava od platitelja primatelju plaćanja:

 • uređuje regulativu platnog prometa i deviznog poslovanja,
 • obavlja poslove licenciranja i nadzor institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, platnih sustava i ovlaštenih mjenjača,
 • prikuplja i obrađuje statističke podatke platnog prometa,
 • obavlja operativne poslove upravljanja platnim sustavima,
 • obavlja operativne poslove platnog prometa u zemlji i s inozemstvom,
 • obavlja poslove povezane s izdavanjem, povlačenjem, opskrbom i upravljanjem ukupnim zalihama novčanica i kovanog novca i
 • obavlja poslove sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma za institucije za elektronički novac i u okviru Odbora za sprječavanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma na razini HNB-a.

Sektor za međunarodne odnose i procjenu mogućnosti sanacije zadužen je za poslove europske suradnje, suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i poslove procjene mogućnosti sanacije kreditnih institucija:

 • priprema materijale i stajališta - samostalno i u suradnji s nadležnim stručnim službama Banke - za sastanke struktura u okviru Europske središnje banke, Europskog odbora za sistemski rizik i Vijeća Europske unije na kojima sudjeluju članovi rukovodstva HNB-a,
 • koordinira pripremu prijedloga stajališta za teme o kojima se raspravlja u Vijeću EU-a i Europskoj komisiji,
 • priprema materijale i stajališta o politikama međunarodnih financijskih institucija (ponajprije Međunarodnoga monetarnog fonda i Banke za međunarodne namire) za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske i/ili Hrvatske narodne banke u radu tih institucija te izrađuje materijale o odnosima RH i HNB-a s tim institucijama i
 • procjenjuje mogućnosti provođenja sanacije nad kreditnim institucijama u financijskim poteškoćama u skladu s odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Sektor za planiranje, kontroling i računovodstvo provodi upravljački orijentiranu koncepciju kontrolinga, izrađuje financijske izvještaje HNB-a u skladu sa zakonskom regulativom, a sve s ciljem osiguravanja podrške za potrebe poslovnog odlučivanja i upravljanja te druge krajnje korisnike.

 • koordinira te savjetima i preporukama sudjeluje u oblikovanju poslovnih ciljeva,
 • provodi planiranje i izrađuje plan poslovanja; prati ostvarenje te izrađuje izvješća o izvršenju plana poslovanja; provodi planiranje i praćenje izvršenja plana projekata,
 • izrađuje i analizira troškovne informacije s ciljem učinkovitog upravljanja troškovima,
 • osigurava pravodobne analize, informacije, savjete i smjernice za ostvarivanje planova i ciljeva,
 • obrađuje podatke na temelju vjerodostojnih i urednih knjigovodstvenih isprava o poslovnim događajima; vodi poslovne knjige (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige),
 • priprema i sastavlja godišnje financijske izvještaje koji podliježu reviziji (izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje) u skladu sa zadanim računovodstvenim standardima; sastavlja financijske izvještaje za statističke, porezne i druge potrebe; izrađuje interne informacije na temelju analize računovodstvenih podataka i
 • surađuje s tijelima ESSB-a.

Sektor za informatičke tehnologije obavlja poslove razvoja aplikacijskih sustava i operativne poslove:

 • razvija, projektira, implementira i održava aplikacijsku programsku podršku,
 • prati i primjenjuje metode sistemske analize i programiranja,
 • prati razvoj te bira, uvodi i održava programske proizvode,
 • definira metodologiju i razmjenu podataka između Banke i ostalih sudionika u bankovnom i financijskom sustavu,
 • implementira i administrira operativne sustave i baze podataka,
 • izrađuje i održava komunikacijsku mrežu za prijenos podataka,
 • prati i vrednuje te primjenjuje mjere za poboljšanje sigurnosti informacijskog sustava,
 • održava instaliranu opremu i
 • organizira, vodi i razvija stručnu knjižnicu i arhivu Banke.

Sektor podrške poslovanju zadužen je za poslove upravljanja ljudskim resursima, tehničke poslove, opće poslove, poslove nabave te poslove izdavaštva.

 U okviru poslova upravljanja ljudskim resursima:

 • razvijaju se poslovni procesi i organizacijski dizajn,
 • planira se i provodi zapošljavanje, koordinira proces obrazovanja te upravlja razvojem karijere i radne uspješnosti zaposlenika,
 • izrađuje se interna regulativa vezana uz radne odnose i
 • obavljaju se i ostali poslovi iz radnih odnosa.

U okviru tehničkih poslova:

 • upravlja se tehničkim projektima, koordinira se i prati te nadzire investicijska izgradnja objekata ili adaptacija poslovnih prostora Banke,
 • održavaju se objekti poslovnog prostora i infrastrukture (postrojenja, instalacije, uređaji i oprema),
 • provodi se mjera zaštite okoliša i prirode, gospodarenje otpadom te poslovi čišćenja i
 • nabavlja se potrebna roba i usluge.

U okviru općih poslova:

 • pružaju se usluge primanja, urudžbiranja, dostave i otpreme pošiljaka i dokumenata, koordinira se poslovima telefonske centrale te se obavlja prijevoz zaposlenika Banke,
 • pružaju se usluge restorana za potrebe zaposlenika i protokola Banke,
 • organizira se korištenje prostornih resursa i održavanje interijera Banke i
 • nabavlja se potrebna roba i usluge.

U okviru poslova nabave:

 • koordinira se poslovima nabave u Banci,
 • sudjeluje se u cjelokupnom postupku nabave te se pripremaju ugovori vezani uz nabavu,
 • daju se stručna mišljenja i preporuke,
 • zastupa se Banka pred nadležnim tijelima u postupcima nabave i
 • izrađuje se Plan nabave za Banku.