Sanacijska tijela

Objavljeno: 1.1.2016. Ažurirano: 9.2.2016.
Sanacijska tijela jesu tijela koja su u pojedinoj državi članici ovlaštena primjenjivati sanacijske instrumente i izvršavati sanacijske ovlasti. Osim sanacijskih tijela, u državama članicama određena su i nadležna ministarstva, a koja su odgovorna za ekonomske, financijske i proračunske odluke na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim nadležnostima i koje je država članica imenovala za izvršavanje funkcije nadležnog ministarstva.

Sanacijska tijela ovlaštena za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj jesu:

  1. Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo za kreditnu instituciju i grupu kreditnih institucija,
  2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao sanacijsko tijelo za investicijsko društvo, grupu investicijskih društava i financijske institucije za koje je nadležna i
  3. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za kreditnu instituciju, grupu kreditnih institucija, investicijsko društvo, grupu investicijskih društava i financijsku instituciju.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske nadležno je ministarstvo za izvršavanje poslova u okviru Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.